"směšovat" - angielskie tłumaczenie

CS

"směšovat" po angielsku

CS směšovat
volume_up
{czasownik}

směšovat (też: fúzovat, sloučit, sloučit se, splynout)

Przykłady użycia - "směšovat" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechPane Lópezi Garrido, měl bych jednu osobní poznámku: ideologii a lidská práva nelze směšovat.
Mr López Garrido, I have a personal comment: ideology and human rights do not mix.
CzechNa závěr mi dovolte říci, že mě znepokojuje trend směšovat přistěhovalectví a zločinnost.
Lastly, I am wary of the trend to mix immigration and criminality.
CzechNavýšení počtu pracovních hodin nelze směšovat s pružností, kterou potřebují podniky i pracovníci.
An increase in working hours cannot be confused with the flexibility that businesses and workers need.
CzechMyslím, že není poctivé směšovat kritéria pro reformu soudnictví s kritérii pro přistoupení k schengenskému prostoru.
I feel that it is unfair to mix criteria specific to justice system reform with the Schengen area accession criteria.
CzechJe velkou chybou a je nebezpečné směšovat pokojné protesty a trestné činy, jako jsou ty, jež byly spáchány v Aténách.
It is a great mistake and it is dangerous to confuse peaceful protests and criminal acts such as those committed in Athens.
CzechTyto dvě věci nesmíme směšovat.
CzechNe, nesmíme směšovat věci.
Czech. - (FR) Považuji za nepřijatelné směšovat při tomtéž hlasování položky na podporu očkování proti katarální horečce a položky pro Europol a Eurojust.
I consider it unacceptable to mix together in the same vote the appropriations to promote the bluetongue vaccination and the Europol and Eurojust appropriations.
CzechUpřímně věřím, že v budoucnu budou veškeré diskuse zaměřeny na energetiku a inovace a nebudou se směšovat kroky předsednictví s některými kroky některých politických stran.
I very much hope that in the future all kinds of discussions will be dedicated to energy and innovation and not mix up the presidency with some aspects of certain political parties.
CzechV souvislosti s otázkami vážených poslanců a poslankyň bych měl také uvést, že otázky týkající se odvětví vína nebude možno při reformách směšovat s ostatními odvětvími.
I should also mention in the context of the questions of the honourable Members of Parliament that there is no possibility that wine issues would get mixed up in reforms with the other sectors.