"podat" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o podať
CS

"podat" po angielsku

volume_up
podat {czas. przech.}

CS podat
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

podat (też: darovat, dát, dávat, poskytnout)
volume_up
to give {czas.}
Po této diskusi budeme schopni podat Parlamentu podrobnější zprávu.
After that discussion we will be able to give Parliament a more detailed report.
Příliš často jsem nebyla schopna podat praktickou a pozitivní odpověď.
All too often, I have been unable to give a practical and positive answer.
Dovolte mi podat stručný přehled těchto jednání.
Allow me to give you a brief progress report on these negotiations.
podat (też: odevzdat, podávat)
volume_up
to hand {czas.}
Náš další cíl je podat pomocnou ruku evropským regionům.
Our other aim is to lend a hand to the European regions.
Cožpak Evropa nemůže podat Řecku pomocnou ruku také v této věci?
Could not Europe also lend Greece a hand on this matter?
Zvedněte ruku, pokusíme se vám podat mikrofon.
Raise your hand, and we'll try to get you a microphone.
podat (też: minout, míjet, plynout, podávat)
volume_up
to pass {czas.}
Proti rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, které přijme ve své funkci orgánu prvního stupně, nelze podat správní odvolání.
A decision by the Media Council, passed in its capacity as an authority of the first instance, cannot be appealed via an administrative procedure.
Náš další cíl je podat pomocnou ruku evropským regionům.
Our other aim is to lend a hand to the European regions.
Cožpak Evropa nemůže podat Řecku pomocnou ruku také v této věci?
Could not Europe also lend Greece a hand on this matter?
Zvedněte ruku, pokusíme se vám podat mikrofon.
Raise your hand, and we'll try to get you a microphone.

2. "žádost, stížnost"

Tato žena musí mít možnost podat stížnost a zjednat nápravu a spravedlnost.
This woman must have the opportunity to lodge a complaint and obtain redress and justice.
Pokud nejste s jejich odpovědí spokojeni, můžete podat stížnost u příslušného vnitrostátního orgánu .
If you are not satisfied with their response, you can lodge a complaint with a National Enforcement Body.
Tak tomu je, pokud jde o to, jak dlouhou dobu budou údaje uchovávány, a pokud jde o možnosti našich spoluobčanů z EU podat odvolání.
This is the case when it comes to the length of time in which the data are stored and the possibilities for our fellow EU citizens to lodge an appeal.

Przykłady użycia - "podat" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechPodařilo se nám podat zprávu, která si z velké části získala podporu všech stran.
We have managed to deliver a report that has largely won the acceptance of all parties.
CzechMůžete mi tuto otázku podat písemně, abych se mohl obrátit na Deutsche Bahn?
Could you write to me on the subject, so that I can contact Deutsche Bahn?
CzechNE – Můžete však podat žádost u příslušných norských úřadů, aby jejich případ posoudily.
NO – But you can ask the Norwegian authorities to consider their application.
Czechzaprvé podat informace o zavádění nových právních předpisů v rámci členských států;
Firstly, to report on the implementation of the new legislation within the Member States;
CzechKomise by měla podat zprávu o výsledcích přehodnocení harmonogramu projektu.
The Commission should report on the results of the reassessment of the project timeline.
CzechMohu za nepřítomnosti pana Agnoletta podat jeho jménem ústní doplněk k paragrafu 6?
In the absence of Mr Agnoletto, can I move the oral amendment to paragraph 6 on his behalf?
CzechSám jsem se však včera fiktivně pokusil na Vašich internetových stránkách stížnost podat.
However, I myself made a trial attempt to post a complaint on your website yesterday.
CzechZa stávající situace je podat podnět v této oblasti vaše povinnost.
In the current situation, you have a duty to take the initiative in this area.
CzechŽádost o vstup do Unie může podat kterákoli země, která splňuje podmínky členství .
Any country that satisfies the conditions for membership can apply.
CzechSeznam poslanců přejících si podat vysvětlení k hlasování je uzavřen.
The list of Members wishing to present an explanation of vote has now been completed.
CzechSpolu se stížností lze podat i návrh na vydání předběžného opatření.
Together with the complaint, a proposal for precautionary measures may also be filed.
CzechChtěl bych vás požádat o oficiální omluvu, jinak budeme muset podat formální stížnost.
I would ask you to make an official apology, or else we are going to make a formal complaint.
Czech(IT) Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi prosím podat vysvětlení.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, please allow me to explain.
CzechKomise se rozhodla podat na tyto dva členské státy žalobu u Soudního dvora Evropské unie.
The Commission has decided to refer those two Member States to the European Court of Justice.
CzechBudeme nuceni podat stížnost, i když bych se takovému postupu velmi rád vyhnul.
We will be forced to file a complaint, although I would very much like to avoid this course of action.
CzechMáte však plné právo to zkontrolovat a samozřejmě podat stížnost.
However, you are entitled to check and, of course, to make a complaint.
CzechJestliže dodací lhůta již uplynula, měli byste obchodníkovi podat písemnou stížnost.
Contact them to explain the problem and ask for a solution.
CzechJak říká paní McGuinnessová, své příspěvky mohou podat písemně.
As Mrs McGuinness says, they may present their contribution in writing.
CzechChtěl bych také zdůraznit, že vždy můžete podat vysvětlení hlasování písemně, pokud si přejete.
I would also point out that you can always put an explanation of vote in writing if you wish.
CzechProvádění právních předpisů EU v jednotlivých zemích a možnost podat stížnost, pokud se tak neděje
How EU law has been implemented in your country and how to complain if this hasn’t happened