"pevný základ" - angielskie tłumaczenie

CS

"pevný základ" po angielsku

volume_up
pevný základ {m.}

CS pevný základ
volume_up
{męski}

pevný základ
It is a solid foundation.
Ačkoli tato směrnice představuje pevný základ pro vzájemné uznávání, konkrétní charakteristiky určitých profesí zde nebyly zohledněny.
Although this directive lays a solid foundation for mutual recognition, the specific characteristics of certain professions have not been taken into account.
Měli bychom se poučit z počátečního provádění stávajícího rozhodnutí Rady, abychom mohli budoucí právní předpisy postavit na pevný základ.
We should learn lessons from the initial implementation of the Council's existing decision so that we may have a solid foundation on which to build future legislation.

Przykłady użycia - "pevný základ" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechTyto dvě zprávy skutečně vytváří pevný základ pro budoucí politiku soudržnosti.
These two reports really do create a firm basis for the future of cohesion policy.
CzechTak by vznikl pevný základ založený na vzájemném uznání rozumných právních předpisů.
Thus there is a basic foundation of mutual recognition of sensible regulations.
CzechMám za to, že zpráva, již jsme přijali, poskytuje pro tyto cíle pevný základ.
I believe that the report we have adopted offers sound backing for these objectives.
CzechAuditoři musí mít pro svá stanoviska pevný základ, který je založený na dokladech.
Auditors must have a solid basis for their opinions, drawn from evidence on the ground.
CzechJe to vlastně pevný základ pro informační společnost a musíme ho vždy ochraňovat.
That is actually a firm basis for the information society, and we must always preserve it.
CzechNyní máme mezi Evropou a USA pevný pracovní základ, abychom se vůči sobě chovali jako rovný k rovnému.
We now have a solid work base between Europe and the US to treat each other as equals.
CzechAby tato diskuse získala pevný základ, měly by členské státy zavést mezigenerační bilance.
In order to give the debate a stable foundation, the Member States should produce generational accounting.
CzechJe to životně důležitý a pevný základ pro budoucnost, což potřebujeme zejména v potravinářském odvětví.
It is vital and a strong basis for the future, which we need specifically in the food sector.
CzechKe zbývajícím záležitostem předložila paní Nerisová v podstatě pevný základ pro hlasování v prvním čtení.
For the rest, Mrs Neris has produced a fundamentally sound basis for the vote at first reading.
CzechTo je skutečně maximum, co můžeme udělat pro zemi mimo EU, takže je zde vytvořen pevný základ.
That is really as far as we can go with a country outside the EU, and therefore this forms a stable foundation.
CzechS těmito zárukami budeme mít pevný základ pro spravedlivý a vyvážený společný evropský azylový systém.
With these safeguards, we will have a strong addition to a fair and balanced common European asylum system.
CzechDomníváme se, že politika, která nemá pevný základ v zájmech obyvatel arktické oblasti, není legitimní.
We believe that a policy which is not firmly rooted in the interests of the peoples of the Arctic area is illegitimate.
CzechNávrh Komise aktualizuje úlohy a řízení ETF s cílem zajistit pevný právní základ pro její aktivity.
The Commission proposal updates the ETF's tasks and governance to ensure that its activities are founded on a solid legal basis.
CzechDoufám, že tím vznikne pevný základ diskusí a do konce tohoto roku také dohoda rozpočtového orgánu.
I hope that this will provide a solid basis for discussions and an agreement by the budgetary authority before the end of this year.
CzechSoubor opatření v oblasti klimatu a obnovitelné energie vytvořil pevný základ pro dosažení nové mezinárodní dohody.
The climate action and renewable energy package has created a solid basis for reaching a new international agreement.
CzechJe to pevný právní základ a direktiva opřená o tento právní základ není v konfliktu s principem subsidiarity.
It provides a firm legal basis and a directive which rests on this legal basis does not conflict with the principle of subsidiarity.
CzechMusíme se z toho poučit a zajistit, abychom v budoucnu měli pevný základ pro potřebnou reakci, jak řekl pan komisař.
We have got to learn from this and to ensure that in future, we have a solid base for response, as the Commissioner has said.
CzechMalé a střední podniky potřebují pevný technologický základ, který jim umožní zvýšit jejich přínos pro hospodářský růst a rozvoj.
SMEs need a solid technological base to enable them to boost their contribution to economic growth and development.
CzechTo je obvyklé a nezbytné pro to, aby proces kontroly probíhal hladce a aby měla veškerá jeho zjištění pevný základ.
This is normal and necessary to ensure the audit process works well and that all findings in the audit process are on a solid basis.
CzechDlouhá evropská tradice v oblasti dobrovolnické činnosti a zásada solidarity tvoří pevný základ, aby bylo možné tohoto dosáhnout.
The long European tradition of voluntary work and the principle of solidarity provide a solid basis for achieving this.