"připojit" - angielskie tłumaczenie

CS

"připojit" po angielsku

CS připojit
volume_up
{czasownik}

připojit (też: přidat, přidat se, spojit, spojovat)
volume_up
to join {czas.}
Chcete-li se připojit k existující domácí skupině, klikněte na tlačítko Připojit se.
To join an existing homegroup, click Join now.
Jakmile některý uživatel v síti vytvoří domácí skupinu, můžete se k ní připojit.
After someone on your network creates a homegroup, the next step is to join it.
Připojit se samozřejmě budou moci i jednotlivci, prostí občané.
Of course, individuals, simple citizens, as well as parties, will be able to join.
připojit (też: napojit, přilepit, přiložit, připevnit)
Pokud chcete film připojit k e‑mailové zprávě, klepněte na tlačítko Připojit film.
To attach the movie to an e‑mail message, click Attach Movie.
Soubor je nyní připojen ke zprávě a zobrazí se v poli Připojit v záhlaví zprávy.
The file is now attached to your message and appears in the Attach box in the message header.
Klepněte na nabídku Vložit a pak klepněte na tlačítko Připojit.
Click the Insert menu, and then click the Attach button.
připojit (też: anektovat, obsadit)
Pokud jim nebude dovoleno připojit se k Albánii, chtějí skutečnou nezávislost.
If they are not allowed to annex to Albania, they want true independence.
Jugoslávie se rozpadla; vytváříte protektoráty a teď se snažíte připojit Srbsko.
Yugoslavia has been dismantled; you are creating protectorates and you are now trying to annex Serbia.
Navíc se předpokládá, že byly protesty organizovány sousedem Moldavska, Rumunskem, které chce Moldavsko připojit.
In addition, it has been assumed that the protests have been organised by Moldova's neighbour, Romania, which wants to annex Moldova.
připojit (też: přidat, přiložit, zvýšit, zvětšit)
Tiskárnu můžete připojit pomocí kabelového nebo bezdrátového připojení.
You can add a printer using either a wired or wireless connection.
Vážený pane předsedo, chtěl bych se připojit k blahopřáním slovinskému předsednictví.
Mr President, I wish to add own my congratulations to the Slovenian Presidency.
Nakonec bych se chtěla připojit k výzvě k propuštění dotyčné soudkyně.
Finally, I would like to add my voice in calling for the release of the judge.
připojit (też: doplnit, přidat)
Pokusí se svůj ekologický program připojit ke každé investiční smlouvě.
Attempts will be made to tack on to every investment treaty the full Green agenda.
připojit (też: přilepit)
připojit
Chtěl bych připojit několik poznámek o výsledcích našeho úsilí za tento rok.
I should like to add a couple of words about the results of our efforts this year.
Přestože s jeho slovy zcela souhlasím, musím připojit několik menších poznámek.
Although I fully agree with him, I must just make a couple of minor points: the first is that Europe has particular responsibility for solving the problems in Colombia.
připojit (też: navázat, propojovat, přičlenit)

Przykłady użycia - "připojit" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechPoužíváte-li některý program často, můžete připojit jeho ikonu k nabídce Start.
If you use a program regularly, you can pin its program icon to the Start menu.
CzechPokud problém přetrvává, restartujte počítač a potom se zkuste znovu připojit.
If the problem continues, restart your computer, and then try connecting again.
CzechZařízení Extender je možné připojit k domácí síti pomocí bezdrátového připojení.
You can connect an Extender to your home network using a wireless connection.
CzechProstě jste museli vyšroubovat žárovku, pokud jste chtěli připojit svůj spotřebič.
And you would just unscrew your light bulb if you wanted to plug in an appliance.
CzechKlepněte na možnost Ručně připojit k bezdrátové síti a zadejte informace o síti.
Click Manually connect to a wireless network, and then type the network information.
CzechEvropská unie se musí do tohoto podniku zapojit a my se musíme připojit také.
The European Union has to participate in this venture, and we too must follow suit.
CzechPokud používáte funkci čekání hovorů, zkuste ji vypnout a znovu se připojit.
If you have call waiting, try disabling it, and then try the connection again.
CzechNelze se připojit k ostatním počítačům nebo sdílet soubory a tiskárny v domácí síti.
Can’t connect to other computers or share files and printers on a home network
CzechU tohoto typu účtu je třeba zadat uživatelské jméno a heslo, chcete-li se připojit.
With this type of account, you need to provide a user name and password to connect.
CzechPokud k tomu dojde, bude třeba netbook připojit k většímu externímu monitoru.
If this occurs, you might need to connect the netbook to a larger external monitor.
CzechK počítači můžete připojit bezdrátový telefon, klávesnici, myš nebo jiné zařízení.
You can connect a wireless phone, keyboard, mouse, or other device to your computer.
CzechPokud počítač podporuje jedno z těch připojení, bude možné jej připojit k televizi.
If your computer supports one of these, you might be able to connect it to your TV.
CzechMůžete se ale připojit jen k počítačům, které využívají tyto operační systémy Windows:
But you can only connect to PCs that are running these Windows operating systems:
CzechNásledující scénáře znázorňují, jak je možné připojit počítač k televizi HDTV:
The following scenarios show you how you can connect a computer to an HDTV:
CzechPane předsedající, chtěl bych se připojit k blahopřáním paní komisařky Hedegaardové.
Mr President, I would like to endorse the congratulating of Commissioner Hedegaard.
CzechChtěla bych se proto připojit a také se dožadovat odpovědi na otázku, kterou položila.
I would therefore like to press for an answer to the question she has just asked.
CzechPokud používáte funkci čekání hovorů, zkuste ji vypnout a znovu se připojit.
If you have call waiting, try turning it off, and then try connecting again.
CzechChcete-li se připojit ke stejnému vzdálenému počítači příště, poklepejte na soubor RDP.
To connect to the same remote computer in the future, double-click the .rdp file.
CzechPo nastavení sítě se lze pomocí nabídky Zobrazit dostupné sítě snadno připojit.
Once your network is set up, the View Available Networks menu makes it easy to connect.
CzechPokud máte domácí síť, doporučujeme vytvořit domácí skupinu nebo se k ní připojit.
If you have a home network, we recommend creating or joining a homegroup.