"navazovat" - angielskie tłumaczenie

CS

"navazovat" po angielsku

CS navazovat
volume_up
[navazuji] {czasownik}

Budoucí opatření musí úzce navazovat na celkové priority EU, aby bylo možné odůvodnit přidělení prostředků z rozpočtu EU.
The future measures must be closely connected with overall EU priorities in order to justify assistance allocated from the EU budget.
Budoucí opatření musí na jedné straně úzce navazovat na celkové priority EU, aby bylo možné odůvodnit přidělení prostředků z rozpočtu EU.
On one hand, the future measures must be closely connected to overall EU priorities to justify the contribution of the EU budget.
Navazuje na existující dohody nebo dohody, které jsou dosud prováděny, o svobodném pohybu osob mezi těmito státy a zeměmi EU.
It is connected to existing agreements or those which are still being implemented on the movement and freedom of people between these states and EU countries.

Przykłady użycia - "navazovat" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechToto prohlášení musí být smysluplné a musí na něj navazovat konkrétní opatření.
This statement must be meaningful and it must be followed by concrete measures.
CzechZ tohoto důvodu upřímně doufám, že na Vaše slova budou navazovat činy.
On this account, I sincerely hope that you will follow up your words with action.
CzechNa taková prohlášení však musí navazovat uzavření právně závazných dohod.
Such statements must, however, be followed by the conclusion of legally binding agreements.
CzechBanka musí navazovat partnerství s odpovědnými a transparentními finančními zprostředkovateli.
The Bank must partner accountable and transparent financial intermediaries.
CzechTyto oblasti představující zlom a měly by se změnit v oblasti, které pomáhají navazovat kontakty.
These areas that mark a break should be turned into areas that help make connections.
CzechRealizace programu MEDIA Mundus bude zahájena v roce 2011 a bude navazovat na akci MEDIA International.
MEDIA Mundus will start in 2011 and will follow on from MEDIA International.
CzechBudou tak navazovat na závěry této zprávy, blízko občanům a podnikání.
They will be following the conclusions of this report, close to the citizens and close to business.
CzechMusejí navazovat na postupy zavedené u jiných druhů dopravy.
They must bear a close relationship to the practices in force in other modes of transport.
CzechZatřetí by členové Petičního výboru měli rychleji navazovat dialog s předkladateli petic.
Thirdly, the members of the Committee on Petitions should establish a dialogue with the petitioners more quickly.
CzechDiverzifikace však pro nás nesmí znamenat, že budeme nyní navazovat vztahy s despoty a zeměmi v krizi.
However, diversification must not involve us now entering into relations with despots and countries in crisis.
CzechJe načase, abychom my, Evropané, byli připraveni navazovat více kontaktů s obyvateli zemí Perského zálivu.
This is a time for us Europeans to stand ready to foster more contacts with the populations of the Gulf countries.
CzechDruhá zpráva bude navazovat na současnou zprávu.
It will discuss and will be inspired by the report.
CzechBudoucí opatření musí úzce navazovat na celkové priority EU, aby bylo možné odůvodnit přidělení prostředků z rozpočtu EU.
The future measures must be closely connected with overall EU priorities in order to justify assistance allocated from the EU budget.
CzechProto by měl být tento výbor vyzván tehdy, když Parlament bude navazovat na usnesení přijaté v předchozím volebním období.
Therefore, this committee should be called upon if Parliament follows up on the resolution adopted during the previous parliamentary term.
CzechBudoucí opatření musí na jedné straně úzce navazovat na celkové priority EU, aby bylo možné odůvodnit přidělení prostředků z rozpočtu EU.
On one hand, the future measures must be closely connected to overall EU priorities to justify the contribution of the EU budget.
CzechPředstavuje užitečný vklad pro přípravu nástroje, který bude v příštím víceletém rámci navazovat na nástroj pro rozvojovou spolupráci.
It constitutes useful input in the preparation of the follow-up instrument to the DCI under the next Multiannual Financial Framework.
CzechPředpisy budou navazovat na zásady, které jsou obsaženy v neoficiálním dokumentu předloženém Radě dne 19. listopadu 2008 (příloha 2 15713/1/08).
The provisions will follow the principles as presented in the non-paper to the Council on 19 November 2008 (Annex 2 15713/1/08).
CzechČísla v evropském rozpočtu, o kterých se bavíme, mají pochopitelně tendenci navazovat, a tak bych rád v tomto ohledu řekl dvě věci.
The figures we are discussing from the European budget of course tend to be downstream, and so I should like to say two things in this regard.
CzechPodařilo se jí velmi dobře zahájit proces stabilizace a přidružení, a doufám, že na tento pozitivní impuls bude nadále navazovat.
She has got off to a very good start in the stabilisation and association process and I hope that the country will build on this positive momentum.
CzechVážení poslanci a poslankyně, doufám, že na akce a události, které jsem zmínil, budou navazovat účinné kroky v rámci členských států.
Honourable Members, I hope that the avenues and initiatives I have indicated will be followed up with effective action within the Member States.