"návrh" - angielskie tłumaczenie

CS

"návrh" po angielsku

CS návrh
volume_up
{męski}

návrh (też: nabídka)
volume_up
proposal {rzecz.}
Návrh nařízení o stavebních výrobcích je podle mého názoru velmi významný návrh.
The proposal for a regulation on construction products is a very important proposal, in my view.
Považujeme návrh paní Bauerové a návrh Komise za správný.
We consider Mrs Bauer's proposal, and the proposal from the Commission, to be right.
Návrh, jenž zde Parlament představuje, však návrh Komise značně obohacuje.
However, the proposal which Parliament is presenting here greatly enhances the Commission's proposal.
návrh (też: koncept, nákres, nárys, náčrt)
volume_up
draft {rzecz.}
Návrh usnesení Evropského parlamentu tyto skutečnosti správně zdůrazňuje.
The European Parliament's draft resolution rightly underlines these issues.
Mimo tato vypuštění je můj návrh zprávy identický s tím původním.
Apart from the two deletions, my draft report is identical to the first draft.
Návrh Komise původně počítal s vytvořením bezpečných internetových stránek.
Initially, the Commission's draft proposed creating secure websites.
návrh (też: koncept, nákres, nárys, náčrt)
volume_up
design {rzecz.}
„Dobrý návrh pro nevidomé a slabozraké je dobrý návrh pro všechny.“
"A good design for the blind and partially sighted is a good design for everybody."
A návrh, se kterým jsme přišli, měl následující charakteristiku.
And the design we came up with had the following characteristics.
Konstrukční návrh obou kancelářských věží vychází z železobetonového skeletu.
The structural design of the two office towers is based on reinforced concrete frame constructions.
návrh (też: nárys, plán, projekt, propozice)
volume_up
plan {rzecz.}
Útvary Komise připravily návrh tohoto společného prozatímního plánu reforem.
The Commission's services have prepared a draft of this joint interim plan for reforms.
Právě tím se zabývá jak návrh Komise na směrnici, tak akční plán.
This is what the Commission's proposal for a directive and the action plan are about.
Návrh je součástí Evropského plánu hospodářské obnovy.
The proposal forms part of the European Economic Recovery Plan.
návrh (też: námět, podnět, sugesce)
Můj návrh je, že tento proces by měl co nejvíce začleňující a co nejotevřenější.
My suggestion is that this process should be as inclusive and as open as possible.
Nebo se návrh týká pouze začlenění zemědělského využívání biocidů?
Or is the suggestion to include only the agricultural use of biocides?
Tento návrh umožní úspory ve finančních, lidských a technických zdrojích.
This suggestion allows an economy of scale in financial, human and technical resources.
návrh (też: plán, projekt)
volume_up
project {rzecz.}
Tento návrh Komise má za cíl dokončit projekt jednotné společné organizace zemědělských trhů začleněním odvětví vína.
This Commission proposal aims at completing the single CMO project by integrating the wine sector also.
Tento proces možná nebude dokončen před volbami a možná hrozí i to, že Komise návrh stáhne.
Perhaps we will not have this project ready before the elections and there is a risk perhaps that the Commission will withdraw the proposal.
Zajímavou myšlenkou je návrh na vytvoření dluhopisů spojených s jednotlivými projekty, což podnikům umožní získávat finanční prostředky.
An interesting idea is the proposal to create project bonds, which will allow businesses to raise funds.
návrh (też: nabídka)
volume_up
offer {rzecz.}
Podle odhadu Komise je to nutnost, není to návrh ani nabídka EU.
It is not an offer or a bid from the EU.
Proto bychom Komisi rádi učinili návrh.
This is why we would like to make an offer to the Commission.
Je to ještě horší, než jaký byl poslední návrh Rady.
This is worse than the Council's last offer would have been.
návrh (też: diagram, intrika, nákres, námět)
volume_up
scheme {rzecz.}
Návrh zřízení programu evropského kulturního mecenášství může být tou správnou cestou.
The proposal to establish a European arts sponsorship scheme may be a step in the right direction.
Pokud bychom na tento návrh přistoupili, celé schéma by se rozpadlo.
The whole scheme would fall apart if we were to go with it.
Nebo se máme bát, že bude předložen pozměňovací návrh, který odloží systém pro obchodování s emisemi?
Or should we be concerned that an amendment will be submitted to postpone the emissions trading scheme?
Je pravda, že tento návrh představuje výrazné snížení v oblasti regionálních fondů?
Is it true that this proposition means a substantial reduction in regional funds?
Není to sice návrh, který už je na stole, ale mimo pracovní skupinu se o něm často mluví.
This is not a proposition which is on the table, but it is much debated outside the working group.
Možná si pamatujete, jaký byl čínský ústavní návrh.
You may remember what the Chinese constitutional proposition was.
volume_up
layout {rzecz.}
návrh
volume_up
blue-print {rzecz.} [idiom]

Przykłady użycia - "návrh" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechVím, že původní pozměňovací návrh 138 neměl z hlediska soudnictví řádnou podobu.
I know that the original Amendment 138 did not have the optimal form judicially.
CzechA konečně jsem hlasoval pro pozměňující návrh 107 na zachování povinné destilace.
Finally, I voted for Amendment 107, seeking to maintain compulsory distillation.
CzechProto doporučuji, aby sněmovna hlasovala pro tento vynikající kompromisní návrh.
I therefore recommend that the House vote in favour of this excellent compromise.
CzechStáhli jsme zpět pozměňovací návrh 25 související s daní z finančních transakcí.
We have withdrawn Amendment 25, which related to the financial transaction tax.
Czech. - Paní předsedající, tento návrh je naléhavě potřebný.
on behalf of the Verts/ALE Group. - Madam President, this motion is badly needed.
CzechHlasoval jsem pro společný návrh usnesení, třebaže jej pokládám za nedostatečný.
I voted for the joint motion for a resolution, despite regarding it as inadequate.
CzechPozměňovací návrh 11 upozorňuje na otázky lidských práv v Kolumbii a Hondurasu.
Amendment 11 draws attention to human rights concerns in Columbia and Honduras.
CzechPro ilustraci postačuje nedávno zveřejněný návrh amerického zemědělského zákona.
The recently published US agriculture bill suffices to demonstrate the point.
CzechPan Blokland předložil pozměňující a doplňující návrh 8 jménem skupiny IND/DEM.
Mr Blokland has tabled Amendment 8, on behalf of the Independence/Democracy Group.
CzechS vaším svolením, pane předsedající, bych chtěla přednést ústní pozměňovací návrh.
With your permission, Mr President, I should like to propose an oral amendment.
CzechPokud by tento pozměňovací návrh prošel, znamenal by pro demokracii zhoršení.
If this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
CzechNávrh bude uveden dne 13. července v Paříži během francouzského předsednictví.
The latter is to be initiated on 13 July in Paris during the French Presidency.
CzechTo jsou fakta a žádný právní předpis ani návrh zákona s nimi nemůže být v rozporu.
These are facts, and no legal text or proposed legislation can contradict them.
CzechÚstní pozměňovací návrh pana Landbergise není v souladu s tímto rozhodnutím.
The oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.
CzechZnovu předkládám svůj pozměňovací návrh 166, který byl v předešlém čtení přijat.
I am re-tabling my Amendment 166, which was adopted at the previous reading.
CzechProto je mi líto, pane Matsakisi, ale nemůžeme vzít váš pozměňovací návrh v potaz.
I am therefore sorry, Mr Matsakis, but we cannot take your amendment into account.
Czech- Zdá se, že se pozměňovací návrh, který se týká doplnění, vztahuje na celé znění.
- The feeling is that the amendment with the addition covers the whole of the text.
CzechNa závěr samozřejmě to hlavní, co nás přivedlo ke smíru, tedy pozměňovací návrh 138.
Finally, of course, the salient point that led us to conciliation: Amendment 138.
CzechTaké je zapotřebí poznamenat, že začleňujeme i ústní pozměňovací návrh pana Kelama.
It should also be noted here that we are also including Mr Kelam's oral amendment.
CzechPozměňovací návrh č. 8 byl stažen, a proto nemůžete o odstavci 36 hlasovat.
Amendment 8 has been withdrawn, and as a result you cannot vote on paragraph 36.