"what we mean" - węgierskie tłumaczenie

EN

"what we mean" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "what we mean" w kontekście.

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "what we mean"

what zaimek
we zaimek
Hungarian
mean rzeczownik
mean przymiotnik
to mean czasownik
Hungarian

Przykłady użycia - "what we mean" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI do not know whether the ordinary man or woman in the street understands what we mean by that.
Nem tudom, hogy az utca embere érti-e, hogy mit értünk alatta.
EnglishWe must define what we mean by a fair distribution of CAP and look at production costs.
Meg kell határoznunk, hogy mit értünk a KAP igazságos elosztása alatt, és meg kell vizsgálnunk a termelési költségeket.
EnglishThe Baltic Sea Strategy, which we are preparing now, is a good example of what we mean by a functional area.
A Balti-tengeri stratégia, amelyet most készítünk elő, jó példa arra, hogy mit értünk funkcionális terület alatt.
EnglishProtect us in what we mean to do, I whispered.
Védelmezz minket abban, amit tennünk kell! súgtam.
EnglishIt is also written in such a way that ordinary Europeans can actually read the text and understand what we mean.
Ráadásul a jelentés olyan módon íródott, hogy az átlagos európaiak is elolvashatják e szöveget, és megérthetik annak jelentését.
EnglishI am totally in favour of labelling of origin, but I think we have to be very clear about what we mean by labelling of origin.
Teljesen egyetértek az eredetmegjelöléssel, de azt hiszem, hogy világosan kell tudnunk, mit értünk eredetmegjelölés alatt.
EnglishIt would be far better to produce a report about what we mean by the term subsidiarity and have a thorough debate about that.
Sokkal jobban járnánk, ha készítenénk egy jelentést arról, mit értünk a szubszidiaritás fogalma alatt, és azt alaposan megvitatnánk.
EnglishWhat we mean is that…
EnglishThis, in our opinion, is what we mean in practice when we talk about defining freight corridors or promoting competitive freight transport.
Erre gondolunk a gyakorlatban akkor, amikor az árufuvarozási folyosók meghatározásáról vagy a versenyképes árufuvarozás előmozdításáról beszélünk.
EnglishAt the least we need to make clear what we mean in one or other text, and this is the stage at which we can clearly settle questionable issues.
Legalább azt tisztáznunk kell, mit értünk az egyes szövegrészek alatt, és ebben a szakaszban egyértelmű megoldást találhatunk a kérdéses esetekre.
EnglishThe success of our integration will be measured to a large extent by what we mean to others, by the meaning that our voice has for the entire world.
Az általunk végrehajtott integráció sikerének legfőbb mércéje az lesz, hogy mit jelentünk másoknak, milyen jelentőségű a véleményünk az egész világ számára.
EnglishMadam President, there has been a misunderstanding from the earliest days of the European Union as to what we mean by a free market in goods and services.
Elnök asszony, az Európai Unió fennállásának kezdetétől fogva félreértés van abban a tekintetben, hogy mit értsünk az áruk és a szolgáltatások szabad piacán.

Pozostałe hasła

English
  • what we mean

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.