EN trust
volume_up
{rzeczownik}

Mr President, the key to overcoming the economic crisis is to draw binding conclusions from it, because this is, first of all, a crisis of trust and responsibility.
Elnök úr, a gazdasági válság leküzdésének kulcsa, hogy kötelező érvényű következtetéseket vonjunk le belőle, mivel elsősorban a bizalom és a felelősség válságáról van szó.
I therefore support the establishment of a common European immigration policy founded on a high level of political and operational solidarity, mutual trust and shared responsibility.
Ezért támogatom a közös európai bevándorlási politika létrehozását, a magas szintű politikai és műveleti szolidaritás, kölcsönös bizalom és a közös felelősség alapján.
volume_up
bizalom {rzecz.}
In addition, it is essential to rebuild trust between authorities and farmers.
Ezenfelül elengedhetetlen a hatóságok és a termelők közötti bizalom helyreállítása.
Lifting internal border controls is also a question of trust between Member States.
A belső határellenőrzések megszűntetése a tagállamok közti bizalom kérdése is.
Michael was flooded by an inexplicable combination of trust and excitement.
Bizalom és izgalom megmagyarázhatatlan elegye töltötte el Michaelt.
trust (też: credence, credit, loan, supplies)
volume_up
hitel {rzecz.}
volume_up
őrizet {rzecz.}
trust (też: deposit, margin, setting, lay-by)
volume_up
letét {rzecz.}
Kié lesz a következő letét?
trust
And indeed, the head of the Chambers of Commerce is now the chairman of the Studio Schools Trust and helping it, not just with big businesses, but small businesses all over the country.
És valóban, a Kereskedelmi Kamara vezetője már egyben a Studio School Érdekszövetkezet elnöke, és támogatja azt, nem csak nagy, de kisebb üzleti vállalkozásokkal is szerte az országban.
trust
trust
volume_up
tröszt {rzecz.}
I gather that a company--Mayfair Holding Trust or some name like that--is the registered owner.
Úgy értesültem, hogy egy részvénytársaság, Mayfair Tröszt, vagy valami efféle nevű, a bejegyzett tulajdonos.

Przykłady użycia - "trust" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI could have been, perhaps, but I work in this world where I trust my instincts.
Lehettem volna, talán, de én abban a világban élek, ahol a megérzéseimben bízok.
EnglishI trust that in your transports you will not forget the purpose of the inquiry.
- Remélem azonban, hogy elragadtatásodban nem feledkezel meg a vallatás céljáról.
EnglishI trust if I'm to prosecute this case, I'll get the authority which comes with it.
Remélem, ha én képviselem a vádat, megkapom az ezzel járó teljes felhatalmazást.
EnglishI just want you to know, I totally get what you said about the whole trust thing.
Azt hiszem, ha visszajöttél, látod majd, milyen sokat jelentett nekem elnyerni.
EnglishWe hope and trust that the problems caused by the legal basis will be resolved.
Reméljük és bízunk abban, hogy a jogalapból fakadó problémák megoldást nyernek.
EnglishThere is still a wide gap of trust between the developing and the developed world.
A fejlődő és a fejlett világ között még mindig hatalmas bizalmi szakadék tátong.
EnglishWe don't trust the judgment of teachers enough to let them loose on their own.
Mert nem bízunk eléggé a tanárok ítélőképességében, hogy szabadon dönthessenek.
EnglishI trust that they do not mean that I have done anything to forfeit your confidence?
Szeretném hinni, nem azt, hogy valamely hibám miatt megrendült a bizalma bennem.
EnglishThe cooperation is based on mutual trust and respect between the Member States.
Az együttműködés a tagállamok közötti kölcsönös bizalomra és tiszteletre épül.
EnglishThis is the only way we can strengthen trust in the European integration process.
Az európai integráció folyamatába vetett hitet csak így sikerülhet megerősítenünk.
EnglishProbably that's why he was on the bottle -- why Halsey didn't trust him ashore.
Talán félelmében ivott annyit, és Halsey biztosan ezért nem merte a partra engedni.
EnglishYou may safely trust him, for he appears to be too limp to get into any mischief.
Nem kell tartania attól, hogy valami ramazurit csinál, ahhoz már túl ványadt.
EnglishParliament has to put its trust in experts and the opinions of official bodies.
A Parlamentnek meg kell bíznia a szakértőkben, és a hivatalos szervek véleményében.
EnglishSir, we just put our lives at risk for you, but, okay, don't trust us at all.
Mi csupán az életünket tettük kockára önért, uram, de jól van, ne bízzon bennünk.
EnglishTrust me, the trouble Jack's in, my bank accounts won't even raise an eyebrow.
Ahhoz képest, hogy Jack mekkora bajban van, az én ügyleteim apró csínytevések.
English'Since you're my host,' Craig said, 'I take for granted that I can trust you.
- Mivel önök a házigazdáink - mondta Craig -, gondolom, megbízhatunk magukban.
English'I was sure that you would trust me,' she cried, with a great sigh of relief.
- Tudtam, hogy bízni fogsz bennem! - mondta, és megkönnyebbülten felsóhajtott.
EnglishBut Clausen was liquored to a point where you wouldn't want to trust him any more.
De Clausen annyira részeges volt már, hogy nem lehetett többé megbízni benne.
EnglishI trust 'twas more than thd pleasure of seeing Elminster in a fine enspelled gown!
Remélem, nem arról van szó, mennyire csábos volt Elminster abban a lángoló ruhában!
EnglishYes, and thenI didn't know him very wellI didn't know whether I could trust him.
Igen, és aztán én nem nagyon jól ismertem őt, nem tudtam, bízhatom-e benne.