EN set
volume_up
{rzeczownik}

Az aktuális csatorna és beállítás globális alapértelmezésnek
Beállítás alapértelmezett webhelyként és könyvtárként
This is a default setting, you can still override it for each individual message.
Ez lesz az alapértelmezés, de a beállítás üzenetküldéskor felülbírálható marad.
set (też: agglomeration)
volume_up
halmaz {rzecz.}
Use this icon to insert the is a subset of set operator.
Használja ezt az ikont egy halmaz részhalmaza operátor beillesztéséhez.
Use this icon to insert the set operator includes with two placeholders.
Az ikon segítségével a halmaz eleme halmazoperátor szúrható be két helykitöltővel.
Use this icon to insert the is not included in set operator with two placeholders.
Az ikon segítségével a nincs a halmazban halmaz-operátor szúrható be két helykitöltővel.
And you don't necessarily have to have your own TV set.
Nem is kell hozzá saját készülék.
the zero-setting device may be either non-automatic, semi-automatic or automatic.
a nullázó készülék lehet nem automata, félautomata vagy automata.
But one shelf held instruments of alien manufacture, and a large farspeaker set was placed on the floor.
Az egyik polcon azonban idegen tárgyak sorakoztak, lent a földön pedig egy nagy méretű távbeszélő készülék állt.
set (też: association, band, bevy, club)
Nem az a hangos, feltűnő társaság.
When the company returned to the drawing-room a bridge table had been set out.
Amikor a társaság visszatért a szalonba, ott már egy kinyitott bridzsasztal várta őket.
He had not come, nor any of your Company, when I set out six days ago.'
Én hat napja jöttem el onnét, s addig nem érkezett oda sem ő, sem a társaság bárki más tagja.
set (też: assortment, battery, hoard, kit)
volume_up
készlet {rzecz.}
I had a handsome set of chessmen to show for my labors.
Ott volt előttem fáradozásaim gyümölcse, egy mutatós sakk-készlet.
One of my own personal recommendations... is this absolutely stunning... matching necklace and earring set.
Egyik személyes ajánlatom ez a pompás... összeillő nyaklánc és fülbevaló készlet.
The set was a breakabout's model, and could have been used in freefall or on the bulkhead or ceiling.
A készlet igazi űrjáró modell lévén akár szabadesés közben, vagy a plafonon lógva is használható volt.
set (też: band, clique, crew, crowd)
volume_up
banda {rzecz.}
Only then we were all hijacked by another set of damn tiktoks?
Ezt követően egy másik francos gépagyú banda egyszerűen elrabolt minket.
set (też: band, bevy, body, clump)
volume_up
csoport {rzecz.}
Genetic inventory shows that they come from a small stable, probably a zoo set up here.
A genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy ezek az egyedek egy egészen kis csoport leszármazottai.
The reasons why it was proposed to set up an advisory group are absolutely understandable.
Az, hogy miért javasolták egy tanácsadói csoport felállítását, teljesen érthető.
Set it up, the approach officer told the petty officer on the fire-control director.
Befogni mondta a navigátor a tűzvezérlő csoport tengerészaltisztjének.
set (też: conformation, run)
volume_up
alakulás {rzecz.}
set (też: cutting, stem sucker)
volume_up
dugvány {rzecz.}
volume_up
irányzat {rzecz.}
set (też: draft, range, round, run)
volume_up
sorozat {rzecz.}
Harmadik sorozat, negyedik sorozat, ötödik sorozat.
How about a Chevalier Audubon 1840--the full set, of course?
És az 1840-es Chevalier Audubon, az egész sorozat, természetesen?
Shall we oblige Inspector Davis with a set of our fingerprints also?'
Tegyük meg mi is azt a szívességet a felügyelőnek, hogy adunk neki egy-egy sorozat ujjlenyomatot?
set (też: game)
volume_up
játszma {rzecz.}
volume_up
szerviz {rzecz.}
set (też: nestful)
set
volume_up
berakás {rzecz.} (hajé)
Is it a shampoo and set, or are you having a tint today?
Csak mosás és berakás, vagy színezés is lesz?
set (też: setting)
volume_up
díszlet {rzecz.}
Every time they opened a door on any of their sets, a new prize materialized.
Valahányszor kinyitották a díszlet valamelyik ajtaját, mindig új alakban materializálódott.
Ez nyilván nem az a díszlet.
The rest of the room might have been a stage set hastily assembled by a theater company with a small budget.
A szoba többi része akár színpadi díszlet is lehetett volna, amelyet egy szegény színház hozott össze hevenyészve.
Tudod mennyit kóstál egy teljes garnitúra?
Stark saw the Outdweller's absolutely incredulous face, saw a double set of iron talons, only half drawn on over thin fingers, drop to the ground.
Stark meglátta a kintlakó döbbenettől elhűlt arcát, és észrevette, hogy keskeny ujjairól a földre hull egy pár félig fölhúzott vaskarom garnitúra.
set
set
The civilian got the body all the way outside and froze the moment he set it down.
A civil teljesen kihúzta a holttestet, elengedte és megmerevedett.
She took two steps back and her face set hard.
Kettőt lépett hátrafelé, s megmerevedett az arca.
set (też: sundown)
volume_up
napnyugta {rzecz.}
They reached Agnak just before sunset the following day and set up their huge camp.
Másnap valamivel napnyugta előtt érték el Agnakot, és újból tábort vertek a város határában.
Lassan a napnyugta is elérkezett.
Then came the setting, the last sad glance across the world; then purple twilight and the night.
Aztán jött a napnyugta, egy utolsó szomorkás pillantás a világra, aztán a bíbor homály és az éjszaka.
set
volume_up
palánta {rzecz.}
set
volume_up
szervíz {rzecz.}
set (też: stout)
volume_up
szilárd {rzecz.}
Tom set his feet on two firm roots and checked his balance.
Megvetette a lábát két szilárd gyökéren, és kipróbálta az egyensúlyát.
Her small forehead was smooth, her mouth and chin firmly set.
Szűk homloka sima volt, a szája és álla szilárd.
I am confident that these conclusions will provide a very good and solid basis for the following presidencies to continue along the lines set out therein.
Biztos vagyok abban, hogy ezek a döntések nagyon jó és szilárd alapot fognak adni a következő elnökségeknek arra, hogy folytassák az abban meghatározott utat.

Przykłady użycia - "set" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTo select a range of cells in your sheet, click the Set Reference button (...).
A munkalap egy cellatartományát a Hivatkozás beállítása gombbal választhatja ki.
EnglishHe was heavy and soft, his jowls blurred with fat, his eyes small and set close.
Avalloch kövér és puha volt, lógott a tokája, két apró szeme közel ült egymáshoz.
EnglishIt was the timbre of her voice, and the way that she walked, which set her apart.
A hangja csengése, és a járása, az volt olyan, hogy elkülönítette az emberektől.
EnglishWhat we've got is a tape of Carl Webb admitting that he set my son up for murder.
Egy felvétel, amelyen Carl Webb bevallja, hogy gyilkosnak állította be a fiamat.
EnglishFollowing 9 November 1989, we were told that humanity would finally be set free.
1989. november 9. után azt mondták nekünk, hogy az emberiség végre szabad lesz.
EnglishCold Sandra wanted to set eyes on her mother, she said, but not to talk to her.
Hideg Sandra azt mondta, hogy látni akarja az anyját, de nem akar beszélni vele.
EnglishI had Jimmie Horton mark the places we know of, where homesteaders have set up.
- Megmondtam Jimmie Hortonnak, hogy jelölje be az általunk ismert településeket.
EnglishHe set the timer for two hours and thumbed the safety release, arming the thing.
Két órára állította az időzítést, és kiengedte a biztosítást a bomba éles lett.
EnglishThe European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) is set into place.
Megkezdi működését az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA).
EnglishBefore this image can be set as the wallpaper, you must save it as a local file.
A kép csak akkor állítható be háttérképnek, ha már el van mentve egy helyi fájlba.
EnglishThat one-eyed teacher set her down on the bench, propped her against the wall.
Az a félszemű pedagógus leültette a feleségét a padra, nekitámasztotta a falnak.
EnglishFinishing his coffee, he set the cup and saucer down on the table with a grimace.
- Aztán lassan kiitta a kávéját, majd a csészét, csészealjat letette az asztalra.
EnglishShe kissed Dame Flora goodbye and taking her basket, set off into the Wild Woods.
Búcsúzóul megpuszilta Flora úrhölgyet, fogta a kosarát, és nekivágott az erdőnek.
EnglishI would rather have a set of authentic relics for my church, mused Queen Sollace.
Casmir király, aki teljesen elmerült a gondolataiban, szórakozottan bólogatott.
EnglishHe shouldered past Darrigo without waiting for a reply, jaw set and eyes bright.
Csillogó szemekkel félretolta Darrigót anélkül, hogy megvárta volna a választ.
EnglishA thin wail out of the darkness chilled them and set them grabbing for each other.
Halk nyöszörgés hallatszott a sötétből, a három fiú dermedten összekapaszkodott.
EnglishI set it up again, then went back to the van and slammed the rear doors closed.
Helyére állítottam, aztán visszatértem a mikrobuszhoz, és bevágtam a rakodóajtót.
EnglishPending cases against organized crime families would be set aside for this one.
Még a szervezett bűnözés ellen függőben levő ügyeket is félreteszik a kedvéért.
EnglishHowever, some of the proposals set out in the Gualtieri report are unacceptable.
A Gualtieri-jelentésben szereplő javaslatok egy része azonban elfogadhatatlan.
EnglishAnd so he had to set aside all thoughts of past dangers to his immediate family.
Neki pedig félre kell tennie a gondolatot, hogy milyen veszélyben volt a családja.