EN rough
volume_up
{przymiotnik}

rough (też: brusque, coarse, crude, foulmouthed)
volume_up
goromba {przym.}
Heather said quietly behind the closing door, Darling, you were a little rough on her.
Drágám szólalt meg Heather a becsukódó ajtó mellett , kicsit goromba voltál hozzá.
Panic made her rough, and she heard the tendons in his jaw creak.
A mozdulata goromba volt az ijedtségtől, és hallotta is az inak reccsenését Tad arcában.
I happen not to think we have room for fantasy on a world as rough as this.
Történetesen az a véleményem, hogy egy ilyen goromba világon, mint ez, nincs terünk a fantaziálásra.
It may not be perfect, but I'll have a rough draft.
Lehet, hogy nem sikerül tökéletesen, de meglesz a vázlatos tervezet.
Just a rough draft, Avery said as he pointed to a secretary.
Csak egy vázlatos tervezetet mondta Avery, miközben az egyik titkárnőre mutatott.
It had form now, too: the first rough sketches of Ted's private horror.
Most már formát is kezdett magára önteni: Ted személyes lidércnyomásának első, vázlatos képét.
rough (też: approximate, liberal)
hozzávetőleges számítás szerint
hozzávetőleges számítás szerint
hozzávetőleges becslés szerint
volume_up
nyersen {przysł.}
I hope you don't think we were too rough with him, but you see you got to
Remélem, nem neheztel ránk, hogy túlságosan nyersen bántunk vele, de meg kell értenie, hogy
rough (też: atrociously)
volume_up
brutálisan {przysł.}
rough (też: austere)
volume_up
fanyar {przym.} (bor)
rough (też: austere, bitter, bleak, grim)
volume_up
zord {przym.}
Whatever you may have heard about our rough life up here, I believe youll find weve refined at least a few of the old arts.
- Akármit is hallottak a mi itteni zord körülményeinkről, egy-két régi mesterséget azért felelevenítettünk.
rough (też: barbaric, broad, brusque, brutal)
volume_up
durva {przym.}
The actors came down a flight of rough wooden steps and nodded to Wilson.
A színészek levonultak egy durva falépcsősoron, s odabólintottak Wilsonnak.
This is very rough, and this is sort of smooth, and this perfectly smooth.
Ez nagyon "durva", és ez egy fajta sima, és ez meg perfekt sima.
He pressed her shoulders against the rough damp bricks of the wall.
Gordon a fal durva, nyirkos tégláinak szorította Rosemary vállát.
rough (też: barbaric, primitive, simplistic)
volume_up
primitív {przym.}
rough (też: blowy, dirty, frantic, gusty)
volume_up
viharos {przym.}
Tiberius was annoyed to find the sea so rough that he could not cross.
Tiberiust felmérgesítette, hogy a tenger viharos, és nem kockáztathatja meg az átkelést.
It had been a good journey back, the Channel a little rough.
Kellemes volt az útja hazafelé, csak a Csatornán volt kissé viharos az idő.
'If you're scared to get into a boat in a rough sea, I'll have to make you.'
Ha fél beszállni a csónakba a viharos tengeren, kényszeríteni fogom!
rough (też: brusque, coarse, crude, ecru)
volume_up
nyers {przym.}
Even if things should get a little rough, it would never be really rough.
Még ha bajba is kerülnének, akkor se kellene nyers erőszaktól tartaniuk.
The floor was rough uneven stone, but the walls were bricked.
A folyosó nyers, egyenetlen kövekkel volt kirakva és téglafalai voltak.
The jar was filled with what appeared to be rough, uncut, dully gleaming gems.
Az üveg teli volt nyers, csiszolatlan, tompán csillogó ékköveknek tűnő valamikkel.
rough (też: bumpy, erratic, irregular, jerky)
The floor was rough uneven stone, but the walls were bricked.
A folyosó nyers, egyenetlen kövekkel volt kirakva és téglafalai voltak.
At once they found themselves in a rock-chamber, wide and rough, with an uneven stooping roof.
Egy sziklabarlangban lelték magukat, a helyiség tágas volt és nyers, teteje egyenetlen.
A férfi megrázkódott, az egyenetlen sziklapadlót bámulta.
rough (też: choppy, coarse, harsh, ragged)
volume_up
érdes {przym.}
This paper felt rough, but it wasn't hurtfully rough, and it smelled good.
Ez a papír érdes volt, de nem fájdalmasan érdes, és jó szaga volt.
Voices sounded, low and rough, and there was a hiss of warning.
Hangokat hallott, érdes, fojtott hangokat, valaki figyelmeztetően pisszegett.
Spanish is a rough language, the Colonel thought, rougher than a corncob sometimes.
A spanyol érdes nyelv, gondolta az ezredes, érdesebb néha, mint a kukoricacsutka.
rough (też: cracked, shaky, crazed)
rough (też: outrageously, crassly)
volume_up
durván {przysł.}
The jury will resent any rough treatment of this young man.
Az esküdteknek nagyon nem tetszene, ha bárki is durván bánna ezzel a fiatalemberrel.
It is likely they will land here- He pointed to a spot on the rough map he had made.
- Az általa durván felvázolt térkép egyik pontjára mutatott.
They're very rough, those stones, and all of different sizes.
Durván elnagyoltak, és nincs két egyforma nagyságú.
rough (też: crude, raw, unworked)
rough (też: envious, indignant, irate, testy)
volume_up
haragos {przym.}
The water is very rough and we're afraid he will be drowned.
Csakhogy ma nagyon haragos a tenger, egykettőre elnyeli a csónakot.
Uh, it's a rough translation from the Moldavian.
Ó, ez csak hevenyészett fordítás moldovánból.
I'd like to talk to him, Judy said, and Fiona checked a rough work-schedule posted on the wall.
Beszélni szeretnék vele mondta Judy, és Fiona megnézte a falra kifüggesztett, hevenyészett napirendet.
Already half a dozen small rough shelters, as well as the tent like field hospital, had been hastily thrown up in the great clearing.
A nagy tisztáson állt már mintegy féltucatnyi kisebb, hevenyészett építmény meg a sietősen felhúzott, sátorszerű tábori kórház.
rough (też: proximate)
rough
volume_up
csiszolatlan {przysł.}
This rough young Fletcher Gull was very nearly a perfect flight-student.
Ez a csiszolatlan ifjú Fletcher sirály tökéletes repülőnövendéknek bizonyult.
The jar was filled with what appeared to be rough, uncut, dully gleaming gems.
Az üveg teli volt nyers, csiszolatlan, tompán csillogó ékköveknek tűnő valamikkel.
rough
rough
He started laughing when the cart moved again, up the right-side rough toward Robby's ball, the single white spot on the green, even carpet.
Amikor a kocsi ismét elindult a hepehupás terep makulátlan, zöld szőnyegén az egyetlen fehér folt, Robby Jackson labdája felé, elnevette magát.
rough (też: rowdy, tough)
volume_up
huligán {przym.}
rough
rough
Eight or ten burly fellows in rough clothing came charging down the alley with swords in their hands.
A sikátorba minden figyelmeztetés nélkül nyolc-tíz szakadozott ruhájú, kardot lóbáló, megtermett útonálló rontott be.
rough (też: tough)
volume_up
vagány {przym.}

Przykłady użycia - "rough" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn the narrow ravine a rough path descended like a steep stair into the plain.
A. keskeny vízmosásban köves ösvény ereszkedett le meredek lépcsőként a lapályra.
EnglishBut I imagine some of the Galactics had a rough t-time weathering that psi-storm!
De, gondolom, némelyik galaktikus nehéz perceket élhetett át ebben a pszi-viharban.
English'You'll have the lad thinking you a poet, and not the rough warrior you are.
- A fiú még a végén azt hiszi majd, hogy egy költő vagy és nem pedig vad harcos.
EnglishThere was a pale green rough wool dress of the pull-on type, with half sleeves.
Halványzöld, nyersgyapjú ruhája volt, bebújós szabású, háromnegyedes ujjal.
EnglishWhat was it like to embrace someone in a sweater that was so thick and rough?
Milyen érzés lesz megölelni valakit, aki ilyen szúrós, vastag pulóvert visel?
EnglishTaern's voice was rough with concern, and he half-rose from his stool under the lamp.
- Taem hangját aggodalom keményítette meg, és félig felemelkedett a székéből.
EnglishI had to circle and hope that things didn't get too rough to take you off.
Köröznöm kellett, azt remélve, hogy a helyzet nem válik túl forróvá és fölvehetem.
EnglishWe sat at the table, talking and listening, waiting to see how rough the storm would be.
Ültünk az asztal körül, beszélgettünk, hallgattuk a távoli dörgést, és vártunk.
EnglishNow I have come round to you, and on my way I was attacked by a rough with a bludgeon.
Most, mikor átjöttem magához, megtámadott egy ólmos bottal felfegyverzett gazfickó.
EnglishNarnra scrambled back, slamming against a rough stone wall almost immediately.
Narnra hátrébb lépett, de szinte azonnal beleütközött a göröngyös falba.
EnglishTheres word out in the Division that weve been having a rough time these past six months.
- Az osztályon rebesgetik, hogy az utóbbi fél, évben elég rossz idők jártak ránk.
EnglishGordon leaned on the rough trunk of the cedar and managed to hobble to his feet.
Gordon a cédrus törzsének támaszkodva nagy keservesen feltápászkodott.
EnglishIt was a claustrophilic song, in praise of rough hard stone and flowing metal.
Klausztrofil hang volt ez, a kemény szikla és a folyékony fém dicsérete.
EnglishFoyle finished his rough patching of the engine-room; he was almost an expert by now.
Foyle úgy-ahogy összetákolta a géptermet, már majdnem szakember volt benne.
EnglishI am Amantar, Maturen of this army, he informed them, speaking in the rough Troll dialect.
Amantar vagyok, ennek a csapatnak a maturenje mondta darabos troll tájszólásban.
EnglishRough outlines after lunch tomorrow, and firm options in forty-eight hours.
Vázlatokat holnap délutánra, konkrét terveket negyvennyolc óra múlva várom.
EnglishDestructive spells, to judge by how much the 257 Airstar was being buffeted by rough air.
Mégpedig elég destruktív varázslatokat, az Airstart lökdöső légmozgásokból ítélve.
EnglishBut there was a rough balance ... till recently, till the great storm.
Azért valamiféle egyensúly megmaradt egészen addig, míg ki nem tört a nagy vihar.
EnglishFinally Sephrenia emerged from the rough little tent she shared with Flute.
Sephrenia végül megunta, és kilépett a Furulyával megosztott kicsi, egyszerű sátorból.
EnglishHe was teasing rough in his turn; throwing in the counter-attack without even thinking.
Nem is gondolt rá, és máris ellentámadásba lendült; most ő ugratta gorombán a lányt.