"practical" - węgierskie tłumaczenie

EN

"practical" po węgiersku

EN practical
volume_up
{przymiotnik}

These are practical matters that are important to the individual consumer.
Ezek olyan gyakorlati kérdések, amelyek fontosak az egyéni fogyasztó számára.
Practical placements should definitely be supported and promoted in Europe.
Európában mindenképpen támogatni és ösztönözni kell a gyakorlati elhelyezéseket.
It is time to leave the generalisations behind and adopt practical measures.
Ideje az általánosságokat magunk mögött hagyni, és gyakorlati intézkedéseket hozni.
There are plenty of practical suggestions in the report and they could be put into operation.
A jelentés sok gyakorlatias, megvalósítható javaslatot tartalmaz.
Once again, we are witnessing the sort of practical wisdom that results from experience.
Ismét láthatjuk a tapasztalatból adódó gyakorlatias bölcsességet.
And I thought of it in practical terms that excited me and soothed me simultaneously.
Gyakorlatias fogalmakban elmélkedtem róla, ami egyszerre volt izgalmas és megnyugtató.
practical (też: down-to-earth, handy, sensible)
volume_up
praktikus {przym.}
The funding of terrorist organizations was always a practical problem.
Egy terroristaszervezet támogatása mindig bizonyos praktikus problémákkal jár.
That is a very practical demand from Parliament. It is not a plan of action; it is practical action.
Ez igen praktikus kérés a Parlament részéről, ez nem cselekvési terv, hanem egy praktikus intézkedés.
We need to find an effective and practical solution to this problem.
Erre a problémára is hatékony és praktikus megoldást kell találnunk.
practical (też: actual, effective, factual, literal)
- the lowest practical resistance of the wire-rope to breakage under tension;
- a drótkötél feszültség alatti legkisebb tényleges szakítószilárdsága;
- the minimum practical tensile breaking strength of the chain at temperature of use;
- a lánc minimális tényleges szakítószilárdsága használati hőmérsékleten;
The practical support of all the countries in the region is called for.
Felhívást intézünk a térség minden államához, hogy nyújtsanak tényleges támogatást.
There are plenty of practical suggestions in the report and they could be put into operation.
A jelentés sok gyakorlatias, megvalósítható javaslatot tartalmaz.
How practical will a human rights clause actually be?
Ténylegesen mennyire lesz megvalósítható az emberi jogi záradék?
They need to test themselves and make sure that your heathen ideas are practical.
- Próbára kell tenniük magukat, és megbizonyosodni afelől, hogy felséged egyszerű elgondolása megvalósítható.
practical (też: expedient)
To me, that seems a very practical solution.
Számomra ez nagyon célszerű megoldásnak tűnik.
Mr President-in-Office of the Council, I would like to make you a practical proposal.
Egy célszerű javaslatot szeretnék tenni a Tanács tisztelt soros elnökének.
Ez a célszerű és ez a helyes.
practical (też: able, acute, adept, adroit)
volume_up
ügyes {przym.}
Csinos és ügyes kis háza van.
A tall woman with withered cheeks and long white hands stood before the coffin and demanded to know if the whole thing might be a practical joke.
Egy magas nő, összeaszott arccal, hosszú fehér kezekkel ácsorgott a koporsó előtt, és tudni akarta, hogy nem ügyes, ugyanakkor ízetlen tréfa-e az egész.
practical (też: actual, bodily, effective, factual)
practical (też: empirical)
practical (też: employed, operative)

Synonimy (angielski) dla "practical":

practical

Przykłady użycia - "practical" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWell, little did I know that our marriage would turn out to be God's practical joke.
Nos, akkor még nem is sejtettem, hogy a házasságunkból is isteni vicc lesz majd.
EnglishNow the problem is there's an X-axis for that, which is the practical axis.
A probléma viszont az, hogy van egy X tengelye is, ami a praktikusság tengelye.
EnglishEverything he does is accurate and practical, and such is the case with this report.
Bármihez fog, azt pontosan és gyakorlatiasan végzi, és ez erre a jelentésre is igaz.
EnglishAnd with the hazards of the road, that is not practical, Viviane agreed.
- S amilyen veszélyes az út, az valóban kockázatos lenne - értett egyet Viviane.
EnglishThey are demanding not soothing words, but strong, practical action, now!
Nem csillapító szavakat, hanem erős és konkrét tetteket követelnek, és azonnal!
EnglishIn truth we moved away from Urban without a practical substitute in place.
Valójában mindenféle helyettesítő program nélkül fordultunk el a városi programtól.
EnglishYou should be world champions in practical implementation, not in planning!
Önöknek a végrehajtásban, nem pedig a tervezésben kéne világelsőnek lenniük.
EnglishWe should make it even more practical and give greater assistance to Member States.
Sokkal gyakorlatiasabbá kell tennünk, és nagyobb segítséget kell adnunk a tagállamoknak.
EnglishHe rechecked the beginning of the message, hoping it was a practical joke.
Újra megvizsgálta az üzenet elejét, reménykedve, hogy rossz tréfa az egész.
EnglishI'm afraid I can't lay claim to being a practical gardener, said Hardcastle.
- Attól tartok nemigen sorolhatom magam az igazi kertészek táborába - mondta Hardcastle.
EnglishYour plan is, sir, as I said in the first place, not at all practical.
Az ön terve, uram, ahogy már az előbb is említettem, egyáltalán nem kivitelezhető.
EnglishFlick had given up being practical the day he had first run in fear from Shady Vale.
Flick aznap hagyott fel a gyakorlatiassággal, amikor rémülten elmenekült Árnyasvölgyből.
EnglishSo the question is: what can we do in practical terms to improve the situation?
A kérdés tehát az: mit tehetünk a gyakorlatban a helyzet javításáért?
EnglishThat is the most significant and practical thing I need to do first of all.
Ez a leglényegesebb és leggyakorlatiasabb dolog, amelyet mindenekelőtt meg kell tennem.
EnglishThe point is, I'm happy somebody has practical ideas to get us out of this mess.
A lényeg, hogy örülök, hogy vannak használható ötletek is arra, hogyan kecmeregjünk ki ebből.
English'All this,' I said, 'is very interesting - but hardly in the sphere of practical politics.'
- Mindez - mondtam - roppant érdekes... de aligha tartozik a gyakorlat szférájába.
EnglishIt starts in a practical manner with works that are already in the public domain.
Nagyon gyakorlatiasan azokkal a munkákkal indít, amelyek már most nyilvánosan hozzáférhetőek.
EnglishI rather doubt the practical applicability of what you say, M. Poirot.
Kissé kételkedem abban, hogy gyakorlatilag alkalmazható volna, amit mond, Mr. Poirot.
EnglishThis means in practical terms that we are rejecting a number of Europe's priorities.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy elvetünk egy sor uniós prioritást.
EnglishThis can be accomplished by defining the clearest and most practical rules possible.
Ez a lehető legvilágosabb és leggyakorlatiasabb szabályok meghatározásával valósítható meg.