EN point
volume_up
{rzeczownik}

point (też: dot, full stop, item, period)
volume_up
pont {rzecz.}
A point was a dollar, and thus an eighth of a point was twelve and a half cents.
Egy pont egy dollárral egyenlő, következésképp egynyolcad pont tizenkét és fél centet ér.
Construct the midpoint of this point and another point
E pont és egy másik pont felezőpontjának megszerkesztése
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
A második pont a pénzügyi szabályozással összefüggő munka folytatásához kapcsolódik.
point (też: entity, essence, meat, nub)
volume_up
lényeg {rzecz.}
So the point is not to prioritize problems, but the point is to prioritize solutions to problems.
Szóval a lényeg, nem a problémák rangsorolása, hanem a megoldások rangsorolása!
But the point is ... (Laughter) ... these dosages have something to do with it.
De a lényeg az, hogy... (Nevetés)... az adagolásoknak van valami köze hozzá.
But the point is there could be no doubt these were mortal memo- ries.
A lényeg, hogy ezek minden kétséget kizáróan halandó emlékek voltak.
point (też: oneness, unit, unity)
volume_up
egység {rzecz.}
And I had an armored organization at that point.
Abban az időben felfegyverzett egység volt a kezem alatt.
The most important starting point in aspiring to better relations is unity amongst the EU Member States.
A jobb kapcsolatokra való törekvés legfontosabb kiindulópontja az EU tagállamai közötti egység.
I therefore call on the political leaders of both entities to work towards this as a starting point.
Ezért felszólítom mindkét politikai egység vezetőit, hogy kiindulópontként tegyenek meg mindent ennek érdekében.
volume_up
részlet {rzecz.}
To emphasise this point I would like to quote in English:
E részlet hangsúlyozása érdekében az angol nyelvű szövegből szeretnék idézni:
Ez volt a legértékesebb részlet.
There were two other points that interested me.
Két másik részlet is megragadta a figyelmemet.
point (też: dash, draw, feature, line)
volume_up
vonás {rzecz.}
At the time, I pointed out that there was indeed a common thread linking National Socialism and Soviet Socialism, and that was Socialism itself.
Akkor rámutattam arra, hogy van közös vonás a nemzeti szocializmus és a szovjet szocializmus között, ez pedig maga a szocializmus.
point (też: nub, punch line)
volume_up
csattanó {rzecz.}
point (też: outlet, plug, socket)
volume_up
konnektor {rzecz.}
point
point
point
volume_up
poén {rzecz.}
And what was the point of making money that way?
És mi abban a poén, így pénzt keresni?
So the whole point of that is not, sort of, to make, like, a circus thing of showing exceptional beings who can jump, or whatever.
Az egészben nem az a poén, hogy valami cirkuszféleséget mutassunk be, ami kivételes lényeket sorakoztat fel, akik ugrálni tudnak, vagy mi.
point (też: score)
point

Przykłady użycia - "point" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNevertheless, I believe it was impossible to achieve more at this point in time.
Mindamellett, úgy vélem, hogy ezen a ponton lehetetlen lett volna többet elérni.
EnglishThere was little point in manufacturing au- tomobiles that could not be shipped.
Aligha volt értelme autókat gyártani, ha egyszer nem lehetett elszállítani őket.
EnglishSo, in fact at this point there are only 200 breeding gharial left in the wild.
Valójában ebben a pillanatban mindössze 200 nemzőképes gaviál maradt a vadonban.
EnglishI would just point out once more that your Group was evidently not in agreement.
Ismét rámutatnék, hogy az Ön képviselőcsoportja nyilvánvalóan nem értett egyet.
English'I am trying to make a serious point and your compatriot indulges in word play.'
Én itt komoly dolgokról beszélek, a honfitársad pedig zsonglrködik a szavakkal.
EnglishWe hope that the Commissioner will be making some strong proposals on that point.
Reméljük, hogy a biztos úr határozott javaslatokat tesz majd ezzel kapcsolatban.
EnglishThis, in brief, is what I wished to say, dealing with each speech point by point.
Röviden ezt kívántam elmondani, pontról-pontra kitérve minden egyes felszólásra.
EnglishDraws a connector that starts with a circle and bends near a connection point.
Az elején körrel nyíló, egy kapcsolódási pontra mutató összekötő vonalat rajzol.
EnglishThere's no way we can trace it to the point of purchase and tie it to Bruno Frye.
Szinte lehetetlen kideríteni, hol vették, és hogy a vevő éppen Bruno Frye volt.
EnglishAt this point, I really don't need his testimony, but I need to fill some time.
Valójában nincs is szükségem a vallomására, de valahogy ki kell töltenem az időt.
EnglishInstead of increasing the pressure on the Council at this point, what do we do?
Ahelyett, hogy ezen a ponton fokoznánk a Tanácsra gyakorolt nyomást, mit teszünk?
EnglishFinally, in the debate on this subject, I believe that one point has been missed.
Végezetül úgy vélem, az e témában folytatott vitában egy dologról nem beszéltünk.
EnglishOn that point, he said, allow me to give you my interpretation of her behavior.
Ha már itt tartunk, engedd meg, hogy kifejtsem, miként értelmezem a viselkedését.
EnglishFinally, I have one more point to make, and it concerns the correlation tables.
Végül még valamit szeretnék megemlíteni a megfelelési táblázatokkal kapcsolatban.
EnglishNow, Mr Schulz, let us come to what you identified as a point of disagreement.
Térjünk most rá, Schulz úr, arra a pontra, amelyet Ön nézeteltérésként említett.
EnglishThen we will have no starting point for negotiations in Copenhagen in December.
Ha így teszünk, a decemberi koppenhágai tárgyalásokon nem lesz kiindulópontunk.
EnglishAnother point arose during our discussions, one that nobody essentially disputes.
Vitáink során még az a kérdés is felmerült, hogy lényegében senki sem vitatkozik.
EnglishStudying the field of point-nearness data, you could sense walls, pits, passages.
- Ha tanulmányozod az adatmezőket, érezni fogod a falakat, gödröket, átjárókat.
EnglishYou had a point in asking why we should make it more complicated than necessary.
Értem, miért kérdezik azt, hogy miért kell a szükségesnél még bonyolultabbá tenni.
EnglishI appreciate that very much and I wanted to make that point here in Parliament.
Ezt igen nagyra értékelem, és ennek itt a Parlamentben is hangot kívántam adni.