EN large
volume_up
{przymiotnik}

large (też: expansive, grand, great, gross)
volume_up
nagy {przym.}
However, the Union does need large, and I stress large, investments.
Az Uniónak azonban nagy, kihangsúlyozom, hogy nagy beruházásokra van szüksége.
A large account, and a large transaction, said Drake.
Nagy összegűű számla és nagy összegűű kifizetés mondta Drake.
Injected intravenously in large doses it produces instant unconsciousness.
Ha nagy mennyiségben, intravénásan adják be, azonnal eszméletlenséget okoz.
large (też: broad, wide)
volume_up
széles {przym.}
Miss Martindale looked up at us from a large desk behind which she was sitting.
Miss Martindale széles íróasztala mögött ült s felnézett, mikor beléptünk.
Something that looked like a large tray floated at his side, carrying two modest bags.
Széles, tálcára emlékeztet fémtárgy lebegett mellette, rajta két utazótáska.
Karras nodded silently, looking down at his large and very powerful hands.
Karras szótlanul bólintott, és széles, nagyon erős kezét nézte.
large (też: ample, broad, capacious, roomy)
volume_up
tágas {przym.}
Then we would have a large arena to develop the world revolution.'
Akkor tágas tér áll majd rendelkezésünkre a világforradalom megszervezéséhez.”
The reception area was a large round room full of couches and chairs.
A fogadótér tágas, kerek terem volt tele kanapéval és székkel.
It was quite large, airy, well ventilated, and its outer wall was the hull of the ship.
Elég nagy volt, tágas, jól szellőőzőő, és a külsőő falát a hajótest alkotta.
large (też: multitudinous, rife)
The Americans are bringing a large number of government politicians.
Az amerikaiak nagyszámú kormányzati politikussal érkeznek.
For example, we could shut down a large number of the EU's agencies.
Bezárhatnánk például nagyszámú uniós ügynökséget.
It was not easy to manage such a large number of amendments.
Nem volt könnyű feladat ilyen nagyszámú módosítást kézben tartani.
They are almost characteristic of all large-scale international events.
Ez szinte minden nagyszabású nemzetközi eseményre jellemző.
Lump sum payments and speeding up expenditure on large projects are also advocated.
Az átalányösszegű kifizetések és a nagyszabású projektekre fordított kiadások felgyorsítása szintén támogatást élvez.
It is a division of a very large business, a very profitable business.
Egy nagyszabású üzletnek a része, egy nagyon sok hasznot hajtó üzletnek.
large
Large numbers of weapons are being circulated and robberies are taking place.
Nagy mennyiségű fegyver van forgalomban, és rablásokat követnek el.
Naponta nagy mennyiségű vizet használunk.
So, we have a large quantity of drugs and six million American dollars, delivered by a Russian.
- Vagyis, van meglehetősen nagy mennyiségű kábítószer és hatmillió amerikai dollár, amelyet egy orosz szállít le.
large
It was a young sergeant with an armful of large-format photographs.
Egy fiatal őrmester jött be egy halom nagy méretű fényképpel az ölében.
Resize large images to fit in the browser window
Nagy méretű képek átméretezése, hogy beférjenek a böngészőablakba
(g) sufficiently large chilling or refrigerating rooms;
g) megfelelően nagy méretű hűtő- és fagyasztó helyiségek;
Jordan has a large network of universities and research centres.
Jordánia kiterjedt egyetemi és kutatóközpont-hálózattal rendelkezik.
Daneel kiterjedt hálózatot irányított, bármi elképzelhető volt.
The Commission's proposal contains a large group of data whose sustainability is highly questionable.
A Bizottság javaslata kiterjedt adatcsoportot tartalmaz, amelyek fenntarthatósága igen megkérdőjelezhető.
However, I think it is a shame that we have excluded large areas of science.
Ám szégyennek tartom, hogy a tudomány átfogó területeit kihagytuk.
International train travellers saw the railways as one large overarching European institution.
A nemzetközi vonatok utasai egyetlen hatalmas, átfogó európai intézményként látták a vasutakat.
The IMF is making available large amounts of financing in support of comprehensive stabilisation programmes.
Az IMF az átfogó stabilizációs programok támogatására nagy összegű finanszírozást tesz elérhetővé.
large (też: beefy, blubbery, corpulent, dumpy)
volume_up
kövér {przym.}
The large fat soft man came out and stood with a pained smile on his loose mouth.
A nagydarab, puha, kövér ember kijött és megállt, ajkán fájdalmas mosollyal.
Emban was sprawled in a large chair, his fat hands on his paunch.
A pátriárka az egyik székben terpeszkedett, kövér kezét hatalmas potrohán nyugtatta.
Several were as large as fat grapes, others as small as peas.
Jó néhány nagy volt, akár egy kövér szőlőszem, mások kicsik, mint a borsószemek.
large
the size of a large man, hopped about the settlement.
Jól megtermett, dülledt szemű, béka jellegű emberfélék mozgolódtak a faluban.
It was a large lady behind the receptionist's window.
Egy jól megtermett asszony volt az, aki az ügyfélfogadó pult mögül szólt rá.
He turned to Loreen Duke, a large woman with a plate full of scrambled eggs.
A jól megtermett Loreen Duke-hoz fordult, aki élvezettel fogyasztotta hatalmas adag rántottáját.
large (też: expansive)
The only way to get a good result here is through large-scale diplomatic pressure.
Jó eredményt ebben az ügyben csak széles körű diplomáciai nyomással lehet elérni.
I believe the result is one that deserves the broad support of the European public at large.
Úgy hiszem, hogy az eredmény általánosságban megérdemli az európai közvélemény széles körű támogatását.
We need to have a large democratic debate in which Parliament and the EDPS have to be involved.
Széles körű demokratikus vitára van szükség a Parlament és az Európai Adatvédelmi Biztos bevonásával.
large (też: ample, bulky, expansive, extensive)
A large piece of furniture, perhaps a dresser, was pushed up against the other side of the entrance.
Egy terjedelmes bútordarabot, talán egy komódot toltak az ajtó elé a másik oldalon.
One carried a large cardboard carton up to the front door, preceded by his companion bearing a clipboard.
Az egyik odacipelt egy terjedelmes kartondobozt az utcai bejárathoz, előőtte lépkedett kitűűzőős névkártyát viselőő társa.
As far as I know, he has the only such collection, for which he has built a large private museum.
Legjobb tudomásom szerint az övé az egyetlen ilyen gyűjtemény, amelynek terjedelmes magánmúzeumot is épített.
large (też: broad, capacious, elastic, loose)
volume_up
tág {przym.}
There is large scope for savings on security and IT services.
Tág teret adnak a megtakarításra a biztonságvédelmi és informatikai szolgáltatások.
Bloody large perimeter for us to cover, Price observed, after a few minutes.
- Átkozottul tág terep - jegyezte meg Price néhány perc múlva.
The Member States have to ensure that the Ecolabel gains recognition among the public at large.
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ökocímke a nyilvánosság tág körében szerez elismertséget.
volume_up
{przym.}
What if the men had carried more than pistols beneath their slightly too large windbreakers?
És ha nemcsak pisztolyt rejtegettek kissé túlságosan viharkabátjuk alatt?
His shirt collar was much too large for him, and so was his suit, which fit him like a circus tent.
Az inggallérja , az öltönye úgyszintén, úgy áll rajta, mint a cirkuszi sátor.
The tailing was conducted at extreme range, over a block, and the city blocks were large ones here.
Az alanyt messziről követték, egy háztömbnyi távolságot tartva tőle, ami az itteni épületméreteket tekintve nem volt kevés.
large (też: far-flung, liberal)
The European Union's generous and feeble asylum policy is the real cause of the large influx of asylum seekers.
A menedékkérők nagy áradatának valódi oka az Európai Unió nagyvonalú és gyenge menekültügyi politikája.
When we look at the Maghreb region and the developments in the Middle East, it is clear that we need to take a long-term, large-scale approach to cooperation.
Ha a Maghreb országait nézzük, vagy akár a közel-keleti fejleményeket, egyértelmű, hogy hosszú távú, nagyvonalú módon kell ehhez az együttműködéshez állnunk.
large (też: abundant, affluent, ample, bountiful)
volume_up
bőséges {przym.}
Large empty spaces were available for these answers.
A kérdések megválaszolásához bőséges szabad hely állt rendelkezésre.
Visbhume, however, was not allowed to drink overmuch wine lest he become large and annoy the others with his boasting.
Visbhume-nak nem engedték, hogy túl sok bort igyon, nehogy nagyképű hencegésével zavarja a pihenésüket.
volume_up
kegyes {przym.}
He left a large tip near his plate as he went out.
Bőkezű borravalót hagyott a tányérján, majd távozott.
Guild nagylelkű gesztussal intett: Oké.
The notion that these large farms are in the hands of one owner who is the recipient of generous subsidies is wrong.
Az a feltételezés, hogy ezek a gazdaságok egyetlen tulajdonos birtokában vannak, aki nagylelkű támogatások kedvezményezettje, hibás.
large (też: far-reaching)
large (też: fine, gentle, grand, lordly)
volume_up
nemes {przym.}
'Please, sit down,' the count said, pointing at a large table standing in a chill patch of wintry sunlight coming through a heavily barred window.
Foglaljanak helyet mutatott a nemes egy hatalmas asztalra, amely pontosan azon a fényfolton állt, amelyet a vastag rudakkal védett ablakon át a beszűrődő téli napsugár vetett.
Presiding over the ritual was Henry, a large and magnificent figure, a ripe fifty, avuncular, sympathetic, and with the courtly manners of that long vanished species: the perfect butler.
A szertartáson Henry elnökölt; megtermett, nemes jelenség, rokonszenves, érett ötvenes, öreguras külsővel és egy rég letűnt emberfajta a tökéletes komornyik választékos modorával.
large (też: snooty, up-stage)
large (też: lofty, lordly, sublime)
volume_up
fennkölt {przym.}
large

Przykłady użycia - "large" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd already, commercial oyster larvae are dying at large scales in some places.
Sőt már a közönséges osztriga lárvák is nagymértékben pusztulnak egyes helyeken.
English'How large-hearted of you to admit it,' Morrison said, and handed the file over.
- Nagyon szép tőled, hogy beismered - mondta Morrison, és átnyújtotta a dossziét.
EnglishTurning toward the large double doors of the mansion, he reconsidered the thought.
A ház jókora, kettős ajtajai felé fordulva, megint fontolóra vette a gondolatot.
EnglishThe EU and Taiwan maintain economic and commercial relations on a large scale.
Az EU és Tajvan jelentős gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat tartanak fenn.
EnglishIn so large a city a blank shield with money in his purse could lose himself.
Egy olyan hatalmas városban egy katona, akinek pénze van, könnyedén elrejtőzhet.
EnglishAny tumor large enough to impact on his vision so dramatically would show up.
Egy akkora tumor, amely ilyen drámai mértékben befolyásolná a látását, feltűnne.
EnglishToday's resolution includes a large number of action proposals for the Committee.
A mai állásfoglalás számos, a bizottságnak címzett fellépési javaslatot tartalmaz.
Englishthe Mad Mage angrily asked Faerun at large as he strode forward.
- Mi jöhet még? - kérdezte dühösen az Õrült Mágus egész Faeruntól és előrelépett.
EnglishA large proportion of the expenditure of European households is on energy bills.
Az európai háztartások kiadásainak jó része az energiaszámlák befizetésére megy el.
EnglishThey sprang up to face him, eyes large with sudden fear, pawing for their weapons.
A rémülettől tágra meredt szemmel fölpattantak, és a fegyvereik után kotorásztak.
EnglishIt has to import large quantities of such products in order to satisfy its needs.
Szükségletei kielégítése érdekében e termékekből nagymennyiségű behozatalra szorul.
EnglishTamlin stood, turned, and walked to the large window that overlooked the gardens.
Tamlin felállt, a hatalmas ablakhoz lépett, amely a kertre nézett, és felsóhajtott.
EnglishIn Belgium too, the opposition is to a large extent denied access to the media.
Belgiumban is nagymértékben megtagadják az ellenzéktől a sajtóhoz való hozzáférést.
EnglishShe envisioned the house again, stripped of detail, dark and fantastically large.
Ismét elképzelte a házat, részletek nélkül, sötéten, fantasztikus méreteivel.
EnglishHe sat down upon a large rock and waited, gazing into the distances of the valley.
Leült egy sziklára, és várakozott, miközben szeme a messze nyúló völgyet figyelte.
EnglishTell me more of men, she murmured, her eyes very large now, and seemingly darker.
- Mesélj még az emberekről. - mormolta láthatóan sötétebb és elkerekedett szemekkel.
EnglishNo other large-scale weapon detonations detected might suggest counterattacks.
Nem jeleztek nagyobb skálájú detonációkat, ami ellencsapásra engedne következtetni.
EnglishOne consisted of a large lens surrounded by oddly asymmetrical crystal prisms.
Az egyiket jókora lencsét körülvevő, furcsán szimmetrikus kristályprizmák alkották.
EnglishThey came out at the head of a curved stairway that led down into a very large room.
Egy csigalépcső tetejénél találták magukat, amely egy nagyobb terembe vezetett.
EnglishBut I do not need to remind you that there are at least two suspects at large.
Szenátor úr, megértem a helyzetét, de van még legalább két gyanúsított szabadlábon.