"in" - węgierskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o ín
EN

"in" po węgiersku

volume_up
in {przyim.}

EN in
volume_up
{przyimek}

In my opinion, we must try to take the following action.
Véleményem szerint a következők szerint kellene eljárnunk.
Some say he makes a mutiny in Greece, others that he flees for his life.
Egyesek szerint lázadást szít Görögországban, mások szerint a halál elől szökik.
One thing in his plan had gone awry, but he had more than half expected this to happen.
A jelek szerint minden a tervei szerint zajlott - kivéve egyetlen részletet.
in (też: into)
Ryan had said to go in, to lock everything up, to turn on the alarm.
Ryan is megmondta, hogy menjen be, zárjon be mindent, és kapcsolja be a riasztót.
'Look here, Parker,' I said, 'I'm going to break this door in - or rather, we are.
- Ide figyeljen, Parker - mondtam -, be fogom törni ezt az ajtót, vagy inkább be fogjuk.
Send in those FBI people, Harry said to the bailiff as he was closing the door.
- Küldje be azokat az FBI-osokat - utasította Harry a teremőrt, aki éppen az ajtót csukta be.
in (też: on)
I put the dolls in the ditch, I drowned them in the ditch, I did it.
Én tettem bele a babákat az árokba, én nyomtam bele őket a vízbe, én tettem!
I was in charge of her stables, and I would arrange for them to go out riding together.
Én voltam a hercegnő istállófőnöke, és én szerveztem a kilovaglásaikat.
I wasn't-- I wasn't-- I was looking for my buddy's retainer in the garbage.
Én-- Én-- csak a haverom fogszabályzóját kerestem a szemétben.
During the hour he'd spent in the cool of the kitchen the season had changed.
Az alatt az egy óra alatt, amit a konyhában töltött, beköszöntött egy másik évszak.
And it's about rediscovering idealism in all of that wreckage.
És az idealizmus újrafelfedezéséről ez alatt a törmelék alatt.
In the short time that Hilary had known him, he appeared to her to have aged.
Az alatt a rövid idő alatt, mióta Hilary ismerte, rengeteget öregedett.
Not in 2011, not in 2012, but in 2013, when we have the possibility to do so.
Nem 2011-ben, nem is 2012-ben, hanem 2013-ban, amikor majd lehetőségünk lesz rá.
_ TENERE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO IN LUOGO FRESCO BEN VENTILATO .
- Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco ben ventilato.
And of course I knew that he lived in Maine, because of the recent article in People.
És hát persze tudtam, hogy Maine-ben él, mert nemrég olvastam róla a People-ben.
We were wrong because we thought, naturally enough, in nation-state ways.
Azért tévedtünk, mert, eléggé természetes módon, nemzetállami módon gondolkoztunk.
Victims of terrorism are treated in one way, and victims of the Mafia in another.
A terrorizmus áldozatait egyféle módon kezelik, a maffia áldozatait pedig más módon.
Paradoxically, the left intends to discriminate in this way.
Paradox módon a baloldal készül megkülönböztetésre ilyen módon.
said she, in the Bois, at the Bouffons, in my own house.
- Hát - mondta az asszony -, a Bois-ban, a Bouffons-ban, nálam, mindenütt.
The Rabbit had been born in a small and poor village west of Smolensk in 1936.
Leonyid Zajcev, a Nyúl 1936-ban született egy kis Szmolenszk környéki apró, szegény falu-ban.
You may remember the closing of border controls between Member States in 1993.
Talán emlékeznek a határellenőrzések megszüntetésére 1993-ban.
That is the context in which an agreement was reached within the European Union.
Ez az a kontextus, amelynek keretén belül megállapodás született az Európai Unión belül.
In just a couple of seconds, she and Mischief were carried away from one another.
Pillanatokon belül eltávolodtak egymástól Pajkossal.
He'll be airborne in thirty minutes and in Arkansas in three hours.
Harminc percen belül a levegőben lesz, és három órán belül Arkansasban.
in (też: on)
But I have more to protect than a man in your position could possibly imagine.
Csak több féltenivalóm van, mint amennyit ön, az ön helyzetében el tud képzelni.
For example, you call for transparency in the meetings of the political groups.
Például ön a képviselőcsoportok találkozóinak átláthatóságát kéri.
Ms Lunacek, in your country - I know you are from Austria - is there a Green Ombudsman?
Lunacek asszony, tudom, hogy ön osztrák, ezért megkérdezem, hogy van-e az ön hazájában zöld ombudsman.
in (też: on)
But I have more to protect than a man in your position could possibly imagine.
Csak több féltenivalóm van, mint amennyit ön, az ön helyzetében el tud képzelni.
For example, you call for transparency in the meetings of the political groups.
Például ön a képviselőcsoportok találkozóinak átláthatóságát kéri.
Ms Lunacek, in your country - I know you are from Austria - is there a Green Ombudsman?
Lunacek asszony, tudom, hogy ön osztrák, ezért megkérdezem, hogy van-e az ön hazájában zöld ombudsman.
And the first of these, the first two of these, is about a shift in power.
És az első ezek közül, az első kettő ezek közül, a hatalom átrendeződéséről szól.
Some of my most interesting cases have come to me in this way through Mycroft.
Legérdekesebb eseteim közül jó néhányat Mycroftnak köszönhetek.
Many are driven to suicide in order to put an end to their nightmare.
Ezek közül a nők közül sokan öngyilkosságot követnek el, hogy véget vessenek a rémálomnak.
in
volume_up
miközben {przysł.}
As Miss Marple resettled herself, she went on talking in a childish and garrulous manner.
Miközben átköltözködött, Miss Marple gyermetegen csacsogott tovább:
Luke talked of Yoda as he brought their space yacht through a break in the canopy.
Luke beszélt Yodáról, miközben leszállt az űrhajójukkal a mocsaras dzsungelben.
Warmth bubbled past as he sank, tumbling in the warm, wet depths, slowing now as...
A melegség körülnyalábolta miközben pörögve süllyedt egyre mélyebbre a vízben...
The provision of additional resources in a time of crisis is questionable.
Válság idején további források elkülönítése megkérdőjelezhető döntés.
Maybe they were reliquaries in the shape of a head; not unknown at the time.
rmájú ereklyetartók voltak, előfordult annak idején ilyesmi.
Lip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.
Egy ilyen súlyos humanitárius válsághelyzet idején a szájjártatás nem elegendő.
He must be inside, if he was in there before we ar-rived.
- Ha már bent volt, amikor megérkeztünk, akkor bent kell lennie.
When we were deep in Sol system, we could decelerate at thirty gravities.
Mélyen bent jártunk a Naprendszerben, harmincszoros nehézkedéssel lassítottunk.
Calming down a little, she said, There are only three of them in the office at present.
Kissé lecsillapodva így folytatta: - Pillanatnyilag csak három lány van bent.
Variation in the composition of the batches in the course of production.
A tételek összetételének változásai a termelés folyamán.
In doing so, it will pursue a comprehensive and balanced strategy.
Ennek folyamán átfogó, kiegyensúlyozott stratégiát fog követni.
During that day the finest orthopedic surgeon in Kiev operated to set her broken femur.
A nap folyamán Kijev legjobb ortopéd sebésze megoperálta törött combcsontját.
in (też: into)
Poirot said gently, Did you fall in love with Elinor Carlisle the first time you saw her?
Első látásra beleszeretett Elinor Carlisle-ba? kérdezte együttérzően Poirot...
This she drilled into Foyle, leavened with the cynical experience of five years in the underworld.
Ezt sulykolta bele Foyle-ba, megtetézve ötéves alvilági tapasztalatai cinizmusával.
And how long have you been in love with Karl, our enigmatic chief designer?
És mióta vagy beleesve Karl-ba, a mi titokzatos designerünkbe?
I'll be in all day, cataloguing stock, and would be delighted to show it to You.
Benn leszek naphosszat, leltároznom kell, azért igen szívesen látom.
All four men in it had taken their jackets off and loosened ties.
A benn tartózkodó négy ember levetette zakóját, és meglazította nyakkendőőjét.
If the crazy Polish woman was lurking in the back yard, she would see the light go on.
Mindenféle bútorok-holmik álltak benn a kalotába rakott tűzifa közt.
in
volume_up
mialatt {przysł.}
But he might well have caught it all in the room when I'd brought her over.
Habár kiolvashatta a szobában, mialatt áthoztam Monát.
Into the orange trees they stumbled, tiny leaves pouring down in a shower.
Bezuhantak a narancsfák közé, mialatt apró levelek záporoztak az ágakról.
Holy One, I grieve that I slept in the midst of thy preaching.
Szent atyám, sajnálom, hogy elaludtam, mialatt prédikáltál.
In the Danish translation, the word 'equitable' has been translated as 'ligelig'.
A dán fordításban a "igazságos” szó "ligelig”-ként szerepel.
There was a package of Kents in the breast pocket of Queems's sheer yellow shirt.
Queems átlátszó sárga inge zsebében volt egy doboz Kent.
JULIAN: The exactreplica of those worn at Wiimbledon... in 1993 by Her Royal Highness the Duchess of Kent.
Pontos másai azoknak, melyeket Kent hercegnője viselt 1993-ban Wimbledonban.
És egy csomó képpen történhet.
It took a great sense of power in him, I thought, to look so readily abject, to show me such affliction.
képpen hatalmas erő kellett hozzá, hogy ennyire ki merje mutatni megvertségét, boldogtalanságát.
There is no way we can talk about the building of stability if we don't start investing in women and girls.
Semmi képpen nem beszélhetünk a stabilitás építéséről, ha nem kezdünk el befektetni a nőkbe és lányokba.

Synonimy (angielski) dla "in":

in

Przykłady użycia - "in" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Commission updated these announcements in the Ecofin Council only yesterday.
A Bizottság éppen tegnap frissítette ezeket a közleményeket az Ecofin-Tanácsban.
English'He had rebelled against my commands, and threatened death to Gríma in my hall.'
- Megtagadta a parancsot, és halállal fenyegette Grímát a tulajdon csarnokomban.
EnglishEven when you're as pure as the rain, and your life is just a wet kiss on glass.
Még ha olyan tiszta vagy is, mint az eső, és az élet csak nedves csók az üvegen.
EnglishThey were all different, they crossed the spectrum from rosy pink to dead black.
Mindannyiszor másképp látta a helyzetet, hol rózsaszínnek, hol egészen sötétnek.
EnglishMorochs gaze flashed to Brys, the startled expression giving way to recognition.
Morok tekintete Brysre villant, a meglepett pillantást felváltotta a felismerés.
EnglishAs if he'd seen it numerous times, Pittman glanced offhandedly down at the text.
Pittman, mintha már számtalanszor látta volna, hanyagul rápillantott a szövegre.
EnglishAs you have worked only in France, you are receiving a pension only from France.
Mivel Ön csak Franciaországban dolgozott, csakis Franciaországtól kap nyugdíjat.
EnglishIncreasingly, we're realizing that we don't even need to densify an entire city.
Mindinkább rájövünk, hogy nincs is szükségünk az egész várost zsúfoltabbá tenni.
EnglishSo in order to have a conscious mind, you have a self within the conscious mind.
Tehát ahhoz, hogy legyen egy tudatos elménk, van egy énünk is a tudatos elmében.
EnglishThe minister of education down south in London described himself as a "big fan."
Az oktatási miniszter lent délen, Londonban, "nagy rajongónknak" vallotta magát.
EnglishThe other combinations of challenge and skill become progressively less optimal.
A kihívás és készségek mértékének további kombinációi egyre kevésbé optimálisak.
EnglishTHE LOWER LEG AND THIGHS ARE CONNECTED BY A TUBE ( 27 ) AND A TENSIONER ( 28 ) .
A lábszárat és a combot egy csővel (27) és egy feszítő elemmel (28) kötik össze.
EnglishOpens the %PRODUCTNAME Basic editor so that you can modify the selected library.
A kijelölt könyvtár szerkesztéséhez megnyitja az %PRODUCTNAME Basic szerkesztőt.
EnglishUnder certain conditions the payment of import duties and taxes may be deferred.
Bizonyos feltételek mellett elhalasztható a behozatali vámok és adók kifizetése.
EnglishThe tigone's presence sent them running around in circles, shrieking with alarm.
A tigone jelenlététől őrült futkosásba kezdtek, s szinte visítoztak félelmükben.
EnglishWith my own hands I'd scratched at her eyes, the way I'd scratched at Julien's.'
A tulajdon kezemmel kapartam ki a szemét, úgy, ahogy Julienét akartam kikaparni.
EnglishThe thunder was heavy artillery in the sky; this was a gigantic rifleshot blast.
A villámlás az ég nehéztüzérsége - ez azonban óriás puska dörrenésének hangzott.
EnglishThe contact of the steel wheel rims with the pavement flung up turquoise sparks.
Az acélfelnik a kövezettel érintkezve aranyszínű és türkizkék szikrákat hánytak.
EnglishNow the elf turned, his eyes flashing beneath the mask that never left his face.
Az elf most megfordult és szemei megvillantak a soha le nem vetett álarc mögött.
EnglishHis mind felt a little numbed; he couldn't seem to focus his will on his spells.
Az elméje mintha eltompult volna; nem tudta akaratát a varázslataira fókuszálni.