EN honourable
volume_up
{przymiotnik}

1. Brytyjski angielski

Lwaxana Troi and the honourable Miller family will soon arrive.
Lwaxana Troi és a tiszteletre méltó Miller család hamarosan megérkezik.
These include honourable organisations like the Deutsche Welthungerhilfe.
Ezek közé olyan tiszteletre méltó szervezetek tartoznak, mint a Deutsche Welthungerhilfe.
You are honourable, in a world that devours honour.
Tiszteletre méltó vagy egy olyan világban, ahol földbe tapossák a tiszteletet.
honourable (też: aboveboard, bona fide, comely, decent)
There is nothing decent or honourable about terrorism, past or present.
Nincs és nem is volt semmi tisztességes és becsületes a terrorizmusban, sem korábban, sem most.
It's at least as honourable a profession as thievery.'
Van olyan tisztességes mesterség, mint a tolvajlás.
I think that is an honourable position for us to take.
Úgy vélem, ez tisztességes álláspont részünkről.
honourable (też: fair, frank, honest, just)
I hear say you are of honourable parts, and are the governor of this place.
Úgy hallottam becsületes ember vagy és e város kormányzója.
There is nothing decent or honourable about terrorism, past or present.
Nincs és nem is volt semmi tisztességes és becsületes a terrorizmusban, sem korábban, sem most.
However, I assure him that an honourable representation of our voters counts more than that prospect.
Azonban biztosíthatom, hogy szavazóink becsületes képviselete ennél a kilátásnál többet számít.
volume_up
előkelő {przym.}
They are in an honourable place, adorning the President's table.
Előkelő helyen, az elnöki asztalt díszítik.
And many indeed of them believed: and of honourable women that were Gentiles and of men, not a few.
Sokan megtértek közülük, és az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is igen sokan.
The Lord Saruman is within; but at the moment he is closeted with one Wormtongue, or doubtless he would be here to welcome such honourable guests.'
Szarumán odabent tartózkodik, jelen pillanatban épp bezárkózott bizonyos Kígyónyelvvel, különben kétségkívül szívélyesen üdvözölné előkelő vendégeit.
honourable
. - I should like to thank the honourable Member, Mrs McGuinness, for the question.
. - Köszönöm a tiszteletet érdemlő McGuinnes képviselő asszony kérdését.
Transparency, democracy and pluralism are honourable words for the EU and for Parliament, but they must never be turned into mere symbolic policies.
Az átláthatóság, a demokrácia és a pluralizmus tiszteletet érdemlő szavak az EU és a Parlament számára, de nem szabad, hogy ezeket pusztán szimbolikus politikákká változtassuk.
. - Mr President, the European Union in general, and this Parliament in particular, has a very proud record - an honourable tradition - of opposing the death penalty.
Az Európai Unió általában és ez a Parlament különösen büszke arra a tiszteletet érdemlő hagyományára, hogy mindig is ellenezte a halálbüntetést.
I believe that saving this workplace would be an honourable action not just for Poles, but also for the European Union.
Hiszem, hogy ennek a munkahelynek a megmentése dicséretes cselekedet lenne nem csak a lengyelek, hanem az Európai Unió számára is.
All in all I think we reached an honourable compromise in our discussions with the Council.
Mindent egybevetve, dicséretre méltó egyezségre jutottunk a Tanáccsal folytatott megbeszéléseink során.
honourable (też: glorious, laudable)
volume_up
dicső {przym.}
honourable (też: glorious)
honourable (też: honorific)
It fills me with pride that this Central European Member State is the third amongst the 2004 accession states to have the opportunity to carry out this honourable and responsible mission.
Büszke vagyok arra, hogy ez a közép-európai tagállam a 2004-ben csatlakozottak közül harmadikként láthatja el ezt a megtisztelő és felelősségteljes küldetést.
honourable
honourable
honourable
honourable
I said that this would be an honourable duty.
Azt válaszoltam, hogy kitüntető kötelességemnek érzem, amire kér.

Synonimy (angielski) dla "honourable":

honourable
honour

Przykłady użycia - "honourable" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI thought it was accepted that Vulcans are an advanced and most honourable race.
Én azt hittem, uram, hogy a Vulkániak galaxis szerte tiszteletben tartott faj.
EnglishTherefore, I am very grateful that the honourable Member has asked this question.
Nagyon hálás vagyok ezért, hogy a tisztelt képviselő úr feltette ezt a kérdést.
EnglishTo the honourable Members from Italy, I say that this is not an Italian debate.
Az igen tisztelt olaszországi képviselőknek jelezném, hogy ez nem egy olasz vita.
EnglishMadam President, honourable Members, the European Union and Russia are partners.
Elnök asszony, tisztelt képviselők, az Európai Unió és Oroszország partnerek.
EnglishI accept what the honourable Member said about the European Social Fund (ESF).
Elfogadom, amit a tisztelt képviselő az Európai Szociális Alapról (ESZA) mondott.
EnglishI have a few very specific responses for one honourable Member of this assembly.
Van néhány egészen specifikus válaszom a Ház egyik tiszteletreméltó tagjának.
EnglishIn this question, the honourable Member also provides details of other incidents.
Ebben a kérdésben a tisztelt képviselő más incidensek részleteit is feltárja.
EnglishPeter Mandelson will not be surprised at the views of the honourable Member.
Peter Mandelsont nem fogják meglepetésként érni a tisztelt képviselő úr nézetei.
EnglishMadam President, I am very grateful for the honourable Member's intervention.
Elnök asszony, nagyon hálás vagyok a tisztelt képviselő úrnak a hozzászólásért.
EnglishFor detailed information I would refer the honourable Member to the report itself.
Ennél részletesebb adatokat magában a jelentésben találhat a tisztelt képviselő úr.
EnglishRemember, as honourable Members know, it does not exist at all at the moment.
Ne felejtsék el a tisztelt képviselők, hogy pillanatnyilag még nem is létezik.
EnglishSo, honourable Members, I would just say to you it is important to recognise that.
Ezért, tisztelt képviselők, csak annyit mondanék, hogy ezt fontos felismerni.
English. - I want to thank the honourable Member for this proposal.
a Bizottság tagja. - Szeretném megköszönni a képviselő úrnak ezt a javaslatot.
EnglishA number of honourable Members quite rightly raised the importance of the Balkans.
Több tisztelt képviselő is nagyon helyesen említette a Balkán jelentőségét.
EnglishFather, is it complacency to assume the ones with whom we treat are honourable?
Atyám, önelégültség az, ha becsületesnek hiszünk valakit, akivel egyezményt írtunk alá?
EnglishThis is not limited, as the honourable Member is suggesting, to some countries.
Ez azonban nem korlátozódik néhány országra, mint ahogyan a tisztelt képviselő állítja.
EnglishThe proceedings of the past few weeks and months have not always been honourable.
Nem volt mindig méltó az elmúlt néhány hétnek és a hónapnak az eljárása.
EnglishSome honourable Members here have said that this is a sovereign matter for Hungary.
Néhány tisztelt képviselő szerint az alkotmány Magyarország szuverén ügye.
EnglishHonourable Members know well that stability in the Middle East requires peace.
A tisztelt képviselők jól tudják, hogy a Közel-Kelet stabilitásához békére van szükség.
EnglishI would like to thank the honourable Member for having replied to me in my own language.
Szeretném megköszönni a tisztelt képviselőnek, hogy az anyanyelvemen válaszolt.