EN green
volume_up
{rzeczownik}

1. slang

green
volume_up
zöldhasú {rzecz.} (dollár)
Daniel stared at the piles and piles of green bills, as the secretaries counted them and wrapped them for coded accounts in European banks.
Dániel csak bámulta a zöldhasú bankók tornyait, amelyeket a titkárok megszámoztak, becsomagoltak és elhelyeztek európai bankok titkos számláin.
green
volume_up
zsozsó {rzecz.}

2. inne

green (też: sod, sward, lawn, turf)
volume_up
gyep {rzecz.}
Haydock had a good iron shot that stopped just short of the green.
Haydock megbízható ütése viszont épp a gyep szélén kötött ki.
The lawn looked more blue than green in the glow of the mercury-vapor streetlamp.
A gyep inkább kéknek tűnt, mint zöldnek a higanygőzlámpa fényében.
The brilliant green grass was short, almost like a lawn beside the Track.
Az ösvény mellett a csillogó zöld füvet rövidre nyírták, majdnem olyan volt, mint egy jólápolt gyep.
green (też: meadow)
volume_up
rét {rzecz.}
The green grass, the garage, the golden meadow behind the garage.
A zöld fű, a garázs, az aranyló rét a garázs mögött.
Cornstalks a green-leaf jungle swishing close below, flicker of a fence and then just-cut hay as far as I could see.
Kukoricalevelek zöld dzsungelének susogása közvetlenül alattam, kerítés villan, aztán frissen kaszált füves rét, ameddig a szem ellát.
On the other side of the common huddled little Ansby, thatched cots and rutted streets, fields green beneath our wan English sky.
A rét másik oldalán húzódott a mi kis városkánk, zsúpfedeles házaival, szekérkerekek, mélyítette utcáival, zöld füvű legelőivel.
green (też: lease, meadow, pasture, range)
volume_up
legelő {rzecz.}
The estate spread across the valley-a three-story mansion, swimming pool, tennis courts, stables, a lush green pasture, riding trails through a park-like forest, ducks on a take.
A birtok a völgyben terült el háromemeletes lakóház, uszoda, teniszpályák, istállók, buja zöld legelő, parkerdő lovaglóutakkal, tó kacsákkal.
He felt the tingle in his thigh as he grazed the wire, but he cleared the fence, and the wall, and landed in the wet green stubble of the field, chewed and pockmarked by the herd of Angus.
A fölötte húzódó egy szál huzalt nem látta ugyan, csupán a húsa vastagján érezte az áram csípését, de a kerítésen átjutott és leélt legelő zöld gyepére huppant.
green (też: foliage, greenery, shroud)
volume_up
lomb {rzecz.}
Presently he saw open space, and the green leaves of the edge of the thicket.
Hamarosan elérte a dzsungel szélét, s a lomb közül kitekintve egy kis tisztásfélét pillantott meg.
Snow shivered and fell, the green patches grew and began to fill the air with a fragrance of renewal.
A hó megremegett, lehuppant az ágakról, s a burjánzó zöld lomb az újjászületés illatával töltötte meg a levegőt.
In the coverts, where the trees grew close and the foliage hung heavy, the shadows were deep, and tinged with maroon, indigo, black-green.
A védett helyeken, ahol a fák sűrűn nőttek és a lomb súlyos ernyőként lógott fölöttük, az árnyak sötétek voltak, kékkel, lilával és feketészölddel árnyaltak.
green (też: sward, lawn, turf)
volume_up
pázsit {rzecz.}
He stepped over the body and up onto the soft green grass of the lawn.
Átlépte a hullát, kiment a puha, zöld pázsit közepére.
She looked at Rowan; the eyes looked green now, as if picking up the tint of the bright spring lawn.
- Rowanra nézett, akinek a szeme most zöldnek látszott, mintha átvette volna a tavaszi pázsit ragyogó színét.
Green lawns sloped down to the edge of the reeds along the Lake, and swans glided, silent as the barge, over the waters.
Zöld pázsit húzódott a tavat szegélyező nádasig, és hattyúk siklottak a vízen, éppoly hangtalanul, mint a bárka.
green (też: drift, drive, growth, hunting)
volume_up
hajtás {rzecz.}
The ratification of the Lisbon Treaty is a green shoot in itself.
A Lisszaboni Szerződés ratifikálása önmagában egy ilyen friss zöld hajtás.

3. potoczny

green (też: chink, dust, money, tin)
volume_up
pénz {rzecz.}
Even real money was only specially made paper printed with black ink on the front and green on the back.
Még az igazi pénz is csak speciálisan készült, nyomtatott papírdarab, fekete festékkel az elülső, zölddel a hátsó oldalán.
It should be noted that the resolution provides for a huge concentration of money only in certain areas, only in certain branches of the energy industry - the 'green' areas.
Meg kell jegyeznem, hogy az állásfoglalás csak bizonyos területeken, az energiaiparnak csak egyes, pontosabban "zöld” területein írja elő a pénz óriási koncentrációját.

Przykłady użycia - "green" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishChen's gaze swept the ancient polished floor, also dark green with golden swirls.
Chen pillantása végigkúszott az aranyszínű mintákkal díszített sötétzöld padlón.
EnglishHad she said that once before, long ago, in the blue-green silence of the trees?
Nem mondta már ezt egyszer, sok-sok idővel ezelőtt, a fák kékeszöld csöndjében?
EnglishIn his hand he had a light green jacket, covered with small bright-red designs.
Egy apró, élénkpiros mintákkal díszített világoszöld dzsekit tartott a kezében.
EnglishIn my own country the schools do fantastic work in the area of the green flag.
Hazámban az iskolák remek munkát végeznek a környezettudatosságra nevelés terén.
EnglishSo dazzling the bright green of the maples, catching the rare shafts of light.
Milyen káprázatos a juharfák élénkzöldje, amelyen átszúrnak a ritkás fénydárdák!
EnglishAll three wore old church robes from the same choir, pale green with gold trim.
Mindhárman egyazon templomi kórus aranyszegélyű, halványzöld köpenyét viselték.
EnglishA queer half- knowing, half-humorous look came with a green flicker into his eyes.
- Különös, félig ravaszkás, félig nevetős tekintet csillant meg zölden a szemében.
EnglishA number of proposals by the Green Group have been included in the final text.
A végső szövegbe bekerült egy sor, a Zöldek Képviselőcsoportja által tett javaslat.
EnglishFar down the lawn, past the putting green, were a number of vague, snow-cowled humps.
A távolban, a golfpályán túl, látta a bizonytalan formájú, hóborította buckákat.
EnglishHer eyes were a deep lunar green in the watery light, flashing with stars of yellow.
A vizes fényben szeme mély hold-zölden izzott, sárga csillagok villantak benne.
EnglishI can find wax flowers easily enough, but a green malachite table isn't so common.
Viaszvirágot könnyű találni, de malachitasztalkát nem mindennap lát az ember.
English. . well, possibly a very minor green-stick fracture, but probably not even that.
Ez nem tört el... talán egy nagyon pici repedés lehet, de még ez sem biztos.
EnglishFacing them was a lady in a pale moss-green, rather rubbed, velvet tea gown.
Halvány libazöld és itt-ott kikopott bársony pongyolába öltözött nő állt előttük.
EnglishIn answer, more arrows came humming out of the deep green forest like angry wasps.
Válaszul még több vessző vágódott ki a mélyzöld lombok közül, mint haragos darazsak.
EnglishFrom a 19 bus, Victoria alighted at Green Park, and entered the Ritz Hotel.
A Green Park sarkánál Victoria leszállt a 19-es buszról és bement a Ritz Hotelbe.
EnglishThere was a pale green rough wool dress of the pull-on type, with half sleeves.
Halványzöld, nyersgyapjú ruhája volt, bebújós szabású, háromnegyedes ujjal.
EnglishAnother passage of time, and the green-and-black-clad assault team appeared again.
Némi idő telt el, mire a zöldbe és feketébe öltözött osztag ismét megjelent.
EnglishMy mother and Hank are camping somewhere in Maine, watching the foliage turn green.
Anyám és Hank valahol Maine-ben kempingeznek, nézik, ahogy a lombozat zöldbe borul.
EnglishHe wore a saffron-coloured doublet, lavender hose, and an apple-green cloak.
A piperkőc sáfránysárga zekét, levendulaszín harisnyát és almazöld köpenyt viselt.
EnglishThe scuzboys of the Green Band were among the tougher gang types in the Underground.
A Zöldek Bandájába tartozó bicskások a legkeményebben közé tartoztak az Alvilágban.