"efficient" - węgierskie tłumaczenie

EN

"efficient" po węgiersku

EN efficient
volume_up
{przymiotnik}

efficient (też: active, effective, efficacious, wholesome)
volume_up
hatékony {przym.}
Effective use of this aid depends on the efficient operation of such institutions.
E támogatások hatékony felhasználása az érintett intézmények hatékony működésétől függ.
In addition, manufacturers must introduce an efficient monitoring system.
Ezen kívül a gyártóknak hatékony figyelemmel kísérési rendszert kell bevezetniük.
Efficient use of these funds is further hampered by political fragmentation.
E források hatékony felhasználását tovább akadályozza a politikai szétaprózódottság.
Madam President, the efficient and effective use of pesticides is a necessity.
Elnök asszony, a növényvédő szerek eredményes és hatékony felhasználása szükségszerűség.
It penalises the efficient farmer and props up the inefficient one.
Ez a jelentés az eredményes termelőt bünteti és az eredménytelent támogatja.
Neither of these can be efficient if we ignore the other.
Egyik sem lehet eredményes, ha a másikat figyelmen kívül hagyjuk.
The steward of Haelithtorntowers was a brusque and efficient man.
A Haeli-tornyok komornyikja rideg, gyakorlatias ember volt.
This is a pragmatic and efficient way to mainstream transparency into all our policies.
Ez gyakorlatias és hatékony módja annak, hogy minden politikánkban érvényesüljön az átláthatóság.
Igen, gyakorlatias hölgy.
efficient (też: cogent, drastic, effective, effectual)
volume_up
hathatós {przym.}
To face these challenges, we need an effective and efficient European port system.
Ahhoz, hogy ezekkel a kihívásokkal szembenézhessünk, szükségünk van egy hathatós és hatékony európai kikötői rendszerre.
We must all redouble our efforts to ensure that our budgets represent an effective and efficient response to the political priorities.
Meg kell kettőznünk erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy költségvetésünk hatékony és hathatós választ adjon a politikai prioritásokra.
efficient (też: fruitful)
It also means an economy shaped for the future - a sustainable and resource-efficient economy - that is also productive and innovative.
Ezenkívül ez azt is jelenti, hogy egy olyan - fenntartható és erőforrás-hatékony - gazdaságot kell kialakítanunk a jövőre nézve, amely termelékeny és innovatív is.
This is the difference between being effective -- doing the right things -- and being efficient -- doing things well whether or not they're important.
Ez a különbség a között, hogy valaki hatékony, és a fontos dolgokat végzi el, vagy termelékeny, tehát jól dolgozik, de nem válogat fontosság szerint.
efficient (też: active, brisk, busy, very much alive)
volume_up
tevékeny {przym.}

Synonimy (angielski) dla "efficient":

efficient
English

Przykłady użycia - "efficient" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMiss Scheele, cool and efficient, slipped the papers in front of her employer.
Miss Scheele nyugodtan és gyakorlottan átnyújtott egy papírlapot munkaadójának.
EnglishWe need to emphasise how important it is for buildings to be energy efficient.
Hangsúlyoznunk kell, milyen fontos, hogy az épületek energiatakarékosak legyenek.
EnglishThis is making it very difficult for citizens to change to more efficient cars.
Ez nagyon megnehezíti a polgárok számára, hogy autójukat gazdaságosabbra cseréljék.
EnglishThis must result in sustainable and more efficient management of marine resources.
Ennek a tengeri erőforrások fenntartható és hatékonyabb kezeléséhez kell vezetnie.
EnglishHow remark- able, he thought, to see the government acting in an efficient manner.
Milyen figyelemre méltó, gondolta, hogy a kormány ilyen hatékonyan cselekszik.
EnglishThe aim of this mandate is to make the Schengen evaluation mechanism more efficient.
A megbízás célja az, hogy hatékonyabbá tegye a schengeni értékelési mechanizmust.
EnglishIn particular, national media regulation must be transparent and efficient.
A nemzeti médiaszabályozásnak különösen átláthatónak és hatékonynak kell lennie.
EnglishIve no doubt that Crome is a very efficient officer, but, frankly, he puts my back up.
Crome kétségkívül igen derék rendőrtiszt, de őszintén szólva, kihoz a sodromból!
EnglishThis ensures faster, more efficient execution of treaty infringement proceedings.
Ez a szerződési jogsértési eljárások gyorsabb és hatásosabb lebonyolítását biztosítja.
EnglishThese means of transport must become less polluting and more energy efficient.
Ezeket a közlekedési eszközöket kell környezetbarátabbá és energiahatékonyabbá tenni.
EnglishFrom the inside of the house came a brisk, efficient sound, high heels on a tile floor.
A házból fürge, pattogó hang hallatszott: magas sarkak csattanása a csempepadlón.
EnglishPortugal is capable of having a civil service that is more efficient and controlled.
Portugália létre tud hozni egy hatékonyabb és irányítottabb közigazgatási rendszert.
EnglishShe'd pulled her hand loose from Michael, and shifted with a hard, efficient motion.
A nő kihúzta a kezét Michaeléből, és erélyes mozdulattal sebességet váltott.
EnglishAgain, the modern, energy-efficient industry is the one that will survive.
Megint csak oda lyukadunk ki, hogy túlélni csak a modern, energiahatékony ipar fog.
EnglishOur common aim is to make road transport more efficient and sustainable.
Közös célunk, hogy a közúti közlekedést hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tegyük.
EnglishThe agent with the huge, efficient hands stood nearby, within striking distance.
Az óriási és mozgékony marokkal megáldott ügynök a szék mellett, ütőtávolságon belül állt.
EnglishI am in favour of energy-efficient light bulbs, but frankly it is not enough.
Én támogatom az energiahatékony izzókat, de őszintén szólva ez édeskevés.
EnglishProgrammes which have simpler rules will also be more transparent and efficient.
Az egyszerűbb szabályokkal rendelkező programok átláthatóbbak és hatékonyabbak is lesznek.
EnglishThe thermal dispersion factor seemed to be even more efficient than her suit.
Ruhájuk termális szóródásfaktora még jobbnak is tűnt, mint Hart ruhájáé.
EnglishThe chambermaid was a woman of thirty, brisk, efficient and intelligent.
A szobalány olyan harminc év körüli lehetett, eleven, szolgálatkész és értelmes nő.