EN easy
volume_up
{przymiotnik}

The choice is not easy, as it is not easy to give an answer to the question - 'Quo vadis, Ukraine?'
A választás nem könnyű, mivel nem könnyű megválaszolni a kérdést: "Quo vadis, Ukrajna?”
This will not be easy, but then, who said we should only have easy tasks to deal with?
Ez nem lesz könnyű, de ki mondta, hogy csak könnyű feladataink lesznek?
Calling for easy access to abortion is contrary to taking such responsibility.
Az abortuszhoz való könnyű hozzáférés ellentmond ennek a felelősségvállalásnak.
easy (też: artless, bald, bare, common)
volume_up
egyszerű {przym.}
It is relatively easy to draw up and implement proposals on these issues.
Az érintett kérdésekben viszonylag egyszerű javaslatokkal élni, azokat végrehajtani.
Easy enough to turn around, easy enough to delay the whole thing.
Olyan egyszerű lenne visszafordulni és elhalasztani az egészet.
Too easy to conclude, with a private sneer, that men were simple.
egyszerű magyarázat, ha az ember gúnyos mosollyal megjegyzi a férfiak egyszerű lények.
easy (też: slow)
volume_up
lassan {przym.}
Progress wasn't easy because the panicked shoppers were running north away from the gunfire.
Mégis sikerült talpon maradnom, és lassan közeledtem a célhoz, ám ekkor felhangzott a harmadik puskasorozat.
The day is almost done, and I like to end with an easy sale, to serve as an omen for tomorrow.
- Lassan sötétedik, és én szeretem könnyű üzlettel zárni a napot, hogy ez ómenként szolgáljon a másnaphoz.
BIZONYÍTÉK Szép lassan bújjon elő!
Whatever was said to her she wrote down in shorthand, with deft easy strokes of the pencil.
Bármit mondtak neki, gyorsírással lejegyezte; fürge, könnyed ceruzavonásokkal.
Battle's manner was easy and pleasant enough.
Battle eléggé könnyed, kellemes modorban mondta mindezt.
His posture was easy and relaxed, but his face was very pale.
Testtartása könnyed és laza volt, de az arca nagyon elsápadt.
easy
And it was easy to do, or so the radar-controller officers told themselves.
És ezt nem nehéz megtenni legalábbis a radarkontrollos tisztek így vélekedtek.
It is easy to be deft when one has a knife in his sleeve, said Galgus.
- Nem nehéz ügyesnek lenni, ha valaki kést rejteget a ruhája ujjában - mondta Galgus.
A lot of us in here have made that decision and it is really pretty easy.
A jelenlévők közül sokan meghoztuk ezt a döntést és tényleg nem nehéz.
Small wonder if we'd seen carnivores treading that easy path.
Nem lett volna meglepő, ha húsevőket is látunk ezen a kényelmes ösvényen járni.
They rode now at an easy pace and dark came down upon the plains about them.
Kényelmes tempóban ügettek tovább, s közben a pusztára leszállt az este.
They rode at an easy pace at first, but after a few miles, Sephrenia spoke rather sharply.
Először csak kényelmes tempóban haladtak, de néhány mérföld után Sephreniának elfogyott a türelme.
His posture was easy and relaxed, but his face was very pale.
Testtartása könnyed és laza volt, de az arca nagyon elsápadt.
I pulled a clump of them out of ,the easy dirt in one hand.
Nyalábnyi vadvirágot húztam ki fél kézzel a laza porrétegből.
Most folk, however revere the Earthgoddess Gaea, but in an easy fashion, without blood, nor fire, nor guilt.
A nép nagy része Gaea földistennőt imádja, de laza formában, vér, tűz és büntetendő tettek nélkül.
She was natural, friendly -- easy to talk to.
Természetes volt és barátságos, jól el lehetett diskurálni vele.
Being a Mona Lisa is hard work; becoming Milady follows our natural tendency to choose the easy way.
Mona Lisává válni nagyon nehéz, Myladynek lenni maga a természetes egyszerűség.
And he liked her easy air of command, the first characteristic of her he had noticed the night before.
Tetszett neki a nő természetes fölénye, az első tulajdonsága, amelyre fölfigyelt.
Grant was an attractive person with an easy manner.
Grant fesztelen modorú, kellemes ember volt.
Well met, my friends, he greeted, standing before them, loose and easy, his armor removed now.
Üdvözöllek benneteket, barátaim köszöntötte őket fesztelen könnyedséggel, immár páncél nélkül.
It was an easy exchange, deepening their knowledge of each other, and amplifying the intimacy they'd already felt.
Fesztelen diskurálás közben jobban megismerték egymást, és meghittségük még szorosabb lett.
So I was searching for an easy-to-use recording tool running on my favorite OS.
Ezért megpróbáltam egy könnyen kezelhető hangrögzítő programot keresni a kedvenc operációs rendszeremhez.
Ez nem egy könnyen kezelhető válság.
Sokoldalú, erős és könnyen kezelhető.
easy (też: relieved)
Once they were actually in motion it was easier.
Amikor sikerült, megkönnyebbült.
Danny egy kicsit megkönnyebbült.
'No matter at all; but now I understand that the boy, sure of Paradise, can yet enter Government service, my mind is easier.
- Nem érdekes, de most, miután tudom, hogy a fiú, akinek biztosítva van a Paradicsom, ettől még a kormány szolgálatába állhat, megkönnyebbült a lelkem.
easy (też: bland, clement, faint, gentle)
volume_up
enyhe {przym.}
Firstly, as recent experience in my country shows, by manipulating public opinion a little it is very easy to influence rising food prices.
Először is, amint ezt az én hazám közelmúltbeli tapasztalatai megmutatták, a közvélemény enyhe manipulálásával nagyon könnyen lehet befolyásolni az emelkedő élelmiszerárakat.
We know that the atmosphere at the moment is not easy at Copenhagen.
Tudjuk, hogy Koppenhágában jelenleg nem gondtalan a légkör.
easy
Mr President, easy choices and pain-free solutions have been out of the question for quite some time.
Elnök úr, a könnyű választások és a fájdalommentes megoldások egy ideje már szóba sem jöhetnek.
easy (też: natural, spontaneous)
easy
easy
easy
A munka is egyszerű, minden nagyon nyugodalmas.
easy (też: leisure)
volume_up
pihenő {przym.}
easy (też: pliable, pliant, sleek, supple)
Stirling, don't try to charm me with that old easy manner, I pressed on.
Stirling, ne próbálj elbűvölni a régi simulékony modorral! hadartam.

Przykłady użycia - "easy" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMadam President, I have to say that this was not an easy report to wade through.
Elnök asszony! Meg kell mondanom, hogy nehéz volt átrágni magam ezen a jelentésen.
EnglishMake it easy and give a kilo of lentils, you multiply immunization rate by six.
Tedd egyszerűvé, és adj egy kiló lencsét, hogy a beoltottság a hatszorosára nőjön.
EnglishIt made the shot an easy one, but sprayed blood and brains all over the room.
Nem volt gondja a célzással, de vér és agydarabkák szálltak szanaszét a szobában.
EnglishAll over Castle Rock, dreams blew away and uneasy sleepers rested easy once more.
Castle Rock lidérces álmai egyszeriben tovaszálltak, s az alvók megnyugodtak.
EnglishJill's casual clothes-sneakers, jeans, and a sweater-made it easy for her to run.
Csak válltáskáját kellett az oldalához szorítania, hogy ne akadályozza a mozgásban.
EnglishEasy, now, she said to the cub aloud, reinforcing her tone with soothing thoughts.
- Nyugalom - mondta hangosan, hangját megnyugtató gondolatokkal támasztva alá.
EnglishEasy shots, both of 'em, Tomlinson said in his turn, surrounded by Austrian cops.
- Sima ügy volt mindegyik - szólalt meg az osztrák zsaruk gyűrűjében álló Tomlinson.
EnglishHe strode past Laeral to the stone seat, wearing that easy grin Laeral knew so well.
Elment Laeral mellett, majd az ismerős mosollyal az arcán a kőtrón felé indult.
EnglishWe cannot ride into town so free and easy, to rub elbows with the bumpkins!
- Nem lovagolhatunk be egyszerűen a városba, és nem keveredhetünk el a tömeggel.
EnglishThey all needed fresh food, which was not easy to come by in this weather.
Valamennyiüknek jót tett volna némi friss élelem, ám ilyen időben nemigen akadt.
EnglishElizabeth could not help smiling at his easy manner of directing his friend.
Elizának mosolyognia kellett, milyen könnyűszerrel irányítja Darcy a barátját.
EnglishIf one knew what to look for, it would be so easy, said Hercule Poirot to himself.
Ha tudná az ember, hogy mit kell keresnie, gondolta Poirot, mindjárt könnyebb lenne.
EnglishThat, she was now discovering, was not going to be as easy as she had hoped.
Most azonban tapasztalnia kellett, hogy az egyetlenegy kívánsága sem teljesül.
EnglishHe told her that would be easy, since he lived and worked at the same place.
Mi sem könnyebb ennél, mondta Fender, mivelhogy ugyanott lakik, ahol dolgozik.
EnglishIt's so damned easy to do, and if you don't let go at once there's no hope for you.
Nincs annál könnyebb, de ha az ember el nem ereszti rögtön, hát isten veled, világ.
EnglishIt's easy, just a matter of dropping a nice little mordida on the right guy.
Geraszimov KGB-igazgató disszidálása alaposan betett" a tengerentúli műveleteknek.
EnglishHe had had an easy time of it since leaving Oakridge months ago, too easy.
Elkényelmesedett, amióta elhagyta Oakridge-et hónapokkal ezelőtt, túlságosan is.
EnglishThe truth was that they didn't know, and finding out would not be very easy.
Igazság szerint nem tudták, és nem is remélhették, hogy ezt egyhamar kideríthetik.
EnglishLying down she tried to peer through it but it wasn't easy to see anything.
Lehasalt és megpróbált kitekinteni az így keletkezett résen, de nem látott semmit.
EnglishThey've got a nice long rope with knots tied in it to make climbing up and down easy.
Van egy szép, hosszú, megcsomózott kötelük, hogy könnyebben lehessen rajta mászni.