"eager" - węgierskie tłumaczenie

EN

"eager" po węgiersku

volume_up
eager {przym.}

EN eager
volume_up
{przymiotnik}

eager (też: avid, covetous, greedy, ravenous)
volume_up
mohó {przym.}
He whistled in eager anticipation of an end to the tedious chase.
Mohó várakozással füttyentett; már alig várta a menet végét.
Her eyes were bright and her mouth looked sensual and eager, watching us.
Szeme csillogott, szája érzéki és mohó volt, miközben bennünket figyelt.
He turned and set off down the passageway, taking the bold, eager strides of a hero.
Megfordult, és elindult lefelé a járatban, a hősök merész és mohó lépteivel.
eager (też: ardent, earnest, fervent, fervid)
volume_up
buzgó {przym.}
March was a young eager beaver, very much one of Harcourt-Smiths protégés.
March amolyan ifjú buzgó mócsing, a Harcourt-Smith fajtájából.
They were on alert now, a fact which their eager young lieutenant was taking seriously.
Most harci készültségben voltak, amit a fiatal és buzgó hadnagy nagyon komolyan vett.
Pierce was looking at him with a kind of eager gratitude.
Pierce alázatos és buzgó hálával teli szemmel nézett rá vissza.
A few eager cries came up from the great mottled and scattered assemblage.
Szórványosan lelkes kiáltások hallatszottak a szedett-vedett sokaságból.
I looked at the eager excited expression of the Guardian, our Father Superior.
Aztán a gvárdiánra, a mi izgatott, lelkes rendfőnök atyánkra néztem.
Nodding and smiling, the eager American businessman, Monk did so.
Monk, a lelkes amerikai üzletember mosolyogva kinyitotta.
eager (też: fidgety, impatient, restive, short)
Michael had perpetually a waiting list of eager customers.
Michael várólistájáról sohasem fogytak ki a türelmetlen megrendelők.
He was eager, impatient, beckoning, so that Roger went to him.
Türelmetlen és ideges volt, magához intette Rogert.
A türelmetlen suttogásra a felügyelő összerezzent.
eager (też: hungry, to be hungry, clemmed)
volume_up
éhes {przym.}
The workers were mostly young, eager members of the Komsomol.
A munkások többnyire fiatalok voltak, a Komszomol tettekre éhes tagjai.
Why were there so many spokes hungry for your fingers, so many gears eager to grab for your guts?
Miért van olyan sok küllő, amely az ujjaidra éhes, olyan sok fogaskerék, amely mohón kapna a beleid után?
eager (też: acerbic, acid, acrid, crusty)
volume_up
fanyar {przym.}
The girls had been playing volleyball in Period One, and their morning sweat was light and eager.
A lányok röplabdáztak az első órában, reggeli verítékük könnyű volt és fanyar.
eager (też: acerbic, acid, crabby, dour)
volume_up
savanyú {przym.}
Uther is far too eager for the purple of a Caesar to suit me, but all in all he is better than Lot, so if it should come to a choice of sour apples ...
Uther túlságosan is vágyik a császári bíborra, de Lotnál mégis jobb, így hát, ha választanom kell két savanyú alma között...
eager (też: crisp, crispy, cutting, edgy)
volume_up
éles {przym.}
A foul stench began to rise from the terrible battlefield, and scavengers that flew and crawled appeared with shrill, eager cries to feast.
Fokozatosan orrfacsaró bűz emelkedett föl a borzalmas csatamezőről, megjelentek a szárnyas meg a négylábú dögevők, és éles, mohó kiáltozással nekiláttak a zabálásnak.
She was so delighted with her own cleverness, and so eager for his approval- Gordon felt a great, almost painful rush of tenderness.
nnyira el volt ragadtatva a saját éles elméjétől, és annyira várta a dicséretet, hogy Gordont elöntötte valami hatalmas, szinte fájó gyöngédség.
eager (też: brittle, delicate, flimsy, fragile)
eager (też: caustic, crispy, hot, keen)
volume_up
csípős {przym.}
eager (też: virulent)
volume_up
heveny {przym.}
eager (też: inflexible)

Synonimy (angielski) dla "eager":

eager

Przykłady użycia - "eager" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey winged toward the sound of shrieking agony, eager to see the mighty fallen.
A fájdalomüvöltés irányába indultak, hogy megnézzék a hatalmasabb lény bukását.
EnglishHis voice, for the first time in twenty years, had sounded eager, almost hungry.
A Maszkos hangja az utóbbi tizenkét év alatt először tűnt mohónak, szinte éhesnek.
EnglishConstant wasn't eager to fly back to Earth, and neither was his mate Beatrice.
Constant nem vágyott visszarepülni a Földre, hasonlóképpen a párja, Beatrice sem.
EnglishThey seem so eager, the guide concluded with what seemed to Hari a kind of pride.
- Hát igen- mormogta Hari, aki alig várta, hogy végre megszabadulhasson a fickótól.
EnglishOr one male being approached by several young virgins, all eager to bear his child.
Vagy több fiatal szűz rohant meg egy hímet, mert mind az ő gyerekét akarta hordani.
EnglishHe was most eager to be a service to the husband of an heiress from Saint-Domingue.
Boldog volt, hogy rendelkezésére állhat egy saint-domingue-i örökösnő hitvestársának.
EnglishAaron said that he was eager to explain everything, but now was not the time.
Aaron azt felelte, nagyon szívesen adna magyarázatot, de az idő most nem alkalmas rá.
EnglishI am eager to see what the Commission will produce for us in this regard.
Már alig várom, hogy ebben a vonatkozásban a Bizottság mit fog elénk terjeszteni.
EnglishAll of them were ready for the elusive human to appear, eager to destroy him.
Mindegyikük készen állt a dühítő ember megjelenésére és várták, hogy elpusztíthassák.
EnglishWhen we were in the Eyrie they were eager enough to promote a common cause with Estcarp.
Amikor Sasfészekben jártunk, többször is hangoztatták, hogy Estcarppal tartanak.
English'Foolishness, he muttered, and moved on, eager to reach the light above them.
Bolondság morogta, és megszaporázta a lépteit, hogy minél előbb kiérjenek a világosra.
EnglishAnd mages, eager to collect wraiths to enslave as their servants for eternity.
És mágusok, akik nagyon szeretnének pár szellemet a rabszolgájukká tenni!
EnglishNow they were inside and eager to begin the bloodletting that had been promised them.
Most már bent voltak és alig várták, hogy belevethessék magukat az ígért vérfürdőbe.
EnglishMy mother was eager to examine the Mexicans and ask me about their traveling conditions.
Anyám már alig várta, hogy lássa a mexikóiakat, és kifaggasson, hogyan utaztak.
EnglishHe headed toward the exit, eager to get out of there before he exploded.
Reszketett, a rikoltozás emléke még mindig ott vibrált az agyában, a csontjaiban.
EnglishMr Audy, this is certainly an area in which the EIB is eager to continue its action.
Audy úr, minden bizonnyal ez olyan terület, ahol az EBB kész a cselekvés folytatására.
EnglishI found myself overly excited and eager to consummate what had so haphazardly begun.
Egész testem lángolt, és mohón szerettem volna be is fejezni, ami véletlenül kezdődött.
EnglishWe are eager to meet to discuss that, and other subjects ofmutual interest.
Szeretnénk találkozni önökkel, hogy ezt megbeszéljük, és még más közérdekű témákat is.
EnglishThe youth, eager to oblige, pulled the weapon out and dropped it at Breer's feet.
A suhanc, aki égett a vágytól, hogy engedelmeskedhessen, kihúzta, és Breer lába elé dobta.
EnglishWith it went all her weariness, and she was suddenly alert, eager, and awake.
Vele együtt minden fáradtsága is eloszlott, hirtelen ébernek és kipihentnek érezte magát.