EN designation
volume_up
{rzeczownik}

designation (też: appellation, label, labelling, marking)
The designation 'mountain produce' is therefore particularly important.
Ennélfogva különösen fontos a "hegyvidéki területen előállított termék” megjelölés.
(a) The designation under which the products defined in the Annex are sold is one of the designations reserved for the said products pursuant to Article 3.
(2) a) A mellékletben meghatározott termék értékesítésekor használt megjelölés egyike az említett termékek számára - a 3. cikk szerint - fenntartott megjelöléseknek.
If so, would such a designation be consistent with the relevant EU legislation in this area and how would it be possible to authenticate such a designation in relation to livestock products?
Ha igen, az ilyen megjelölés összhangban állna-e a területre vonatkozó EU-jogszabályokkal, és hogyan lehetne az ilyen megjelölést igazolni állati termékekkel kapcsolatban?
designation (też: appellation, denomination)
( 13 ) N 603-003-00-0 : THE DESIGNATION OF THE SUBSTANCE IS REPLACED BY THE FOLLOWING DESIGNATION :
(13) No 603-003-00-0: Az anyag megnevezése helyébe a következő megnevezés lép:
( 14 ) N 009-013-00-6 : THE DESIGNATION OF THE SUBSTANCE IS REPLACED BY THE FOLLOWING DESIGNATION :
(14) No 009-013-00-6: Az anyag megnevezése helyébe a következő megnevezés lép:
designation (też: alignment, assignment, setting, setout)
designation (też: appointment, assignment, commission, creation)
designation (też: denomination, moniker, name)
volume_up
név {rzecz.}
The European Court of Justice annuls the registration of the name "feta" as a protected designation of origin.
Az Európai Bíróság érvényteleníti a „feta” név oltalom alatt álló eredetmegjelölésként történő bejegyzését.
designation (też: function)

Przykłady użycia - "designation" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Greek authorities contest the need for the designation of those areas as sensitive.
A görög hatóságok vitatják e területek érzékennyé minősítésének szükségességét.
EnglishAnother legally accepted designation can be found for other partnerships.
Másik jogilag elfogadott megnevezést kell találni a másfajta partneri kapcsolatokra.
EnglishThe M designation for Male; the 17 for the number of notches on the latch-locks.
Az F férfit jelent; a 17-es pedig a rovátkák számát jelöli a záron.
EnglishShe turned to the radar operator and said, I need a designation on that last contact, Radar.
A radarkezelőhöz fordult: Azonosítást kérek erről a radarkapcsolatról, radar.
EnglishIn fact, this is something worthy of an E (European) designation: European Electric.
Valójában ez egy olyan téma, amihez érdemes az európai jelzőt hozzáilleszteni: Európai Áram.
Englishthe designation of an independent competent authority for the accommodation of vessels in distress,
a veszélyben levő hajók vizsgálatára független illetékes hatóság kijelölésére,
EnglishSold to TRUST, the Colonel said, this being the code designation of the task force occupying Trieste.
Hitelez a TRUST-nek mondta az ezredes; a szó a trieszti megszálló erők rejtjele volt.
EnglishThe designation of Herman Van Rompuy was, by consensus, a decision of the Heads of State or Government.
Herman Van Rompuy kinevezéséről az állam- és kormányfők konszenzus alapján döntöttek.
EnglishNow you are authorising the blending of white wine and red wine with the designation of rosé wine.
Most azt akarják engedélyezni, hogy keverni lehessen a fehérbort a vörössel, és ezt nevezzük rozénak.
EnglishOther products must bear a label including the logotype and the designation VICUAPERUARTESANÍA.
Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza az emblémát és a "VICUA-PERU-ARTESANÍA" jelölést.
EnglishOther products must bear a label including the logotype and the designation VICUACHILEARTESANÍA.
Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza az emblémát és a "VICUA-CHILE-ARTESANÍA" jelölést.
EnglishThat was his official even if unwritten title and designation.
Ez volt ha papíron nem is a rangja és a címe.
EnglishOther products must bear a label including the logotype and the designation VICUABOLIVIAARTESANÍA.
Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza az emblémát és a "VICUA-BOLIVIA- ARTESANÍA" jelölést.
EnglishOne of the main characteristics of this Agreement is a designation clause relating to all EU air carriers.
E megállapodás egyik fő jellemzője a valamennyi európai uniós légitársasághoz kapcsolódó kijelölési záradék.
EnglishDesignation of a Natura site does not mean that economic activities within the site must be frozen.
Egy helyszín Natura területté minősítése nem jelenti azt, hogy ott be kellene szüntetni a gazdasági tevékenységeket.
EnglishOther products must bear a label including the logotype and the designation VICUAARGENTINAARTESANÍA.
Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza az emblémát és a "VICUA-ARGENTINA-ARTESANÍA" jelölést.
EnglishWe must support protected designation of origin and protected geographical indication products.
Támogatnunk kell az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termékeket.
EnglishDesignation of the product or products to be weighed.
A mérendő termék vagy termékek megnevezése.
EnglishAdopting rules on designation of origin could help raise the profile of production in various Member States.
Az eredetmegjelölésre vonatkozó szabályok elfogadása számos tagállamban hozzájárulhat a termelési profil szélesítéséhez.
EnglishYou spoke of the designation of certain Commissioners.