"decay" - węgierskie tłumaczenie

EN

"decay" po węgiersku

volume_up
decay {rzecz.}

EN decay
volume_up
{rzeczownik}

The mixture of floral perfume and organic decay was an olfactory confusion.
A virágparfümök illata és a szerves bomlás bűze tökéletes szagkáoszt okozott.
It was as if the process of decay, of slowly dying, was already begun in him.
Mintha az enyészet, a lassú bomlás folyamata kezdődött volna meg benne.
The sense of disintegration, of decay, that is endemic in our time, was strong upon him.
Erőt vett rajta korunk népbetegsége, a széthullás, a bomlás érzete.
I looked dubiously at the special leaves which appeared to be in an advanced state of decay.
Gyanakodva szemléltem a rothadás előrehaladott állapotában levő kísérő zöldségeket.
We thrive in the midst of decay and dissolution.
Dagonyázunk az elmúlás és rothadás kellős közepén, Brys.
The presence of so much decay made the thoroughbred uneasy.
A túl sok rothadás nem tetszett a telivérnek.
And beneath this divine chemistry suddenly, this panorama of the denial of decay, I saw the bones!
És túl ez isteni alkímián, a romlás tagadásának körképe mögött hirtelen megláttam a csontokat.
But the decay here troubled him nevertheless.
Ennek ellenére zavarta a romlás.
With us, they grow stagnant, and their societies fill with sloth and decay.
Velünk stagnálnának, társadalmi szerkezetükre a visszafejlődés és a romlás lenne jellemző.
Talán az, hogy ők mindannyian a hanyatlás részei.
A similar decay in imagined value was happening to the British pound and the French and Swiss francs and the West German mark.
Hasonló hanyatlás mutatkozott az angol font, a francia valamint a svájci frank és a nyugatnémet márka képzelt értékében is.
We observed, in certain centres, an obvious state of decay and an obvious lack of hygiene, and we denounced the failure to respect human dignity.
Bizonyos központokban a nyilvánvaló hanyatlás, és a higiénia teljes hiányát figyeltük meg, és szóvá tettük az emberi méltóság tiszteletben tartásának hiányosságait is.
decay (też: cavity, rot)

Przykłady użycia - "decay" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSutton closed her eyes, remembering the decay of the mansion year by year.
Mrs. Sutton lehunyta szemét, úgy emlékezett, hogyan enyészett évről évre a ház.
EnglishThe cemetery was ancient, the majority of its wooden crosses listing from decay.
A temető ősrégi volt, fakeresztjeinek többségét olvashatatlanná rágta az idő.
EnglishThe smoky glow which she'd taken for flame was the last vestiges of their decay.
A ködös izzás, melyet lángnak gondolt, a pusztulás utolsó fázisát jelezte.
EnglishWith decay lurking on one side, and chaos on the other, your solution of a benign
Most azonban a pusztulás ólálkodik az egyik oldalon, a káosz a másikon.
EnglishSo unless the cold decay of undeath beckons ye, remember, it ends for us all.
Tehát jól jegyezd meg, hacsak nem válsz élőhalottá, előbb-utóbb meghalsz.
EnglishThey may be able to prolong life to some extent, but they still decay and die eventually.
Bizonyos mértékig képesek meghosszabbítani az életet, de végül ők is meghalnak.
EnglishThe first step, of course, was to try to save as much as we could from rot and decay.
- Az első lépés természetesen az volt, hogy amit csak lehet, megóvjunk az enyészettől.
English'After all, there's something in the water of a lot of places that prevents tooth decay.
- Végül is sokfelé található valami a vízben, ami megelőzi a fogszuvasodást.
EnglishEverything is dissolution and decay The scientist coughed, groaned.
Most figyeljük meg újra az emberünket: már nem ugyanolyan, mint az előbb volt.
EnglishThe gases from so much decay made the earth heave five feet into the air.
A rettentő bomlásból származó gázok másfél méterrel megemelték a talajt.
EnglishI suppose we could get in it now, but Im afraid it would decay, and wed fall out of it.
Gondolom, most már beszállhatnánk, de attól tartok, szétesne alattunk.
EnglishIn spite of what he had seen before, the decay of the abandoned school buildings shocked him.
De még ez a látvány sem készítette föl a régi iskola megrendítő romlására.
EnglishI tarried there in the ageless time of that land where days bring healing not decay.
Ott időztem, annak a földnek az időtlenségében, ahol a napok gyógyulást hoztak s nem pusztulást.
EnglishOh you Ninon in decay, Pompadour in tatters, Venus of the graveyard, I was worth more than that!
Annál többet érek, te redves Ninon, te koszladt Pompadour, te gödörből kikelt Vénusz.
EnglishMamoulian's mind revolted at the thought of laying his flesh on such decay; better a bullet.
Mamoulian gondolatai lázadoztak az ellen, hogy ilyen rothadásba behatoljon, inkább a golyó.
EnglishI can't say for sure but the rate of decay seems to be accelerating.
Nem tudom biztosra megmondani, de a leépülés üteme gyorsulni látszik.
EnglishOoooh, the promise of fear that we had seen in death and decay was now hideously fulfilled.
Ó, mily iszonyatosan beteljesült a halál és az enyészet baljóslata!
EnglishDark, bubbled spots of decay at the corners of the eyes.
Felső ajkát csúnya sebek borították, csakúgy, mint az orra körüli területet.
EnglishThe air in the weightless chamber smelled from the decay of several days.
A testeket kötelekkel erősítették egymáshoz és a falakhoz.
EnglishPerhaps the fighters would die and decay eventually, but the structure itself was not so corruptible.
A harcosok talán meghalnak, és elenyésznek, de maga a struktúra ellenáll a pusztulásnak.