EN commission
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

commission (też: board, committee, delegation, panel)
The Commission thanks the rapporteur for the support given to the Commission proposal.
A Bizottság köszönetet mond az előadónak a Bizottság javaslatának támogatásáért.
Member of the Commission. - I think the Commission is really balanced.
a Bizottság tagja. - Azt hiszem a Bizottság nagyon is kiegyensúlyozott.
President of the Commission. - You know the position of the Commission regarding nuclear energy.
a Bizottság elnöke. - Ismeri a Bizottság atomenergiával kapcsolatos álláspontját.
commission (też: action, command, direction, dispensation)
The following shall be annexed to Section III Commission of the budget:
"Bizottság"szakaszához a következő rendelkezés csatolandó:
The Commission will be closely monitoring the implementation of this provision.
A Bizottság szorosan nyomon követi a rendelkezés végrehajtását.
The Commission cannot accept deletion of this provision from the Claims Regulation.
A Bizottság nem fogadhatja el e rendelkezés törlését a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló rendeletből.
commission (też: assignment, charge, errand, order)
As for the question of the Commission's mandate, an unlimited mandate is unacceptable.
Ami a Bizottság megbízatásának kérdését illeti, elfogadhatatlan a korlátlan megbízás.
The mandate given to the Bank shall be embodied in a cooperation agreement between the Commission and the Bank.
A Bank részére adott megbízás a Bizottság és a Bank között létrejött együttműködési megállapodás részét képezi.
It will be for the Commission to decide whether it will wait for such a review of the agreement before it sets out a new negotiating mandate.
A Bizottságnak kell majd eldöntenie, hogy az új tárgyalási megbízás kiadásával megvárja-e a megállapodás felülvizsgálatát.
commission (też: due, poundage, premium)
volume_up
jutalék {rzecz.}
Just little Hoppy and his full six percent commission.
A hatszázalékos jutalék teljes egészében a kis Hoppy zsebébe gurul!
The level of the commission was calculated based on direct evidence pointing to the existence of such functions.
A jutalék szintjét hasonló funkciók meglétére hivatkozva közvetlen bizonyítékok alapján állapították meg.
In this context, the applicants claim on the calculation of the adjustment for commissions had to be rejected.
Ebben az összefüggésben a kérelmezőnek a jutalék kiigazításának megállapítására vonatkozó igényét el kellett utasítani.
Well -- instead of going for a commission, I'm under arrest.
Most aztán kinevezés helyett letartóztattak.
A kinevezés érdemeik elismerésére szolgált.
commission (też: authority, authorization, proxy, warrant)
commission
volume_up
bizomány {rzecz.}
commission
commission (też: consummation, perpetration)

2. Wojskowość

commission

Przykłady użycia - "commission" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Commission's main proposals for amendments to the regulation are as follows:
A Bizottságnak a rendelet módosításával kapcsolatos főbb javaslatai a következők:
EnglishWe have had very positive contributions from both the Council and the Commission.
Mind a Tanácstól, mind a Bizottságtól nagyon pozitív hozzászólásokat hallottunk.
EnglishTo be honest, the Commission has more or less a procedural role in that respect.
Őszintén szólva a Bizottságnak ebben a kérdésben szinte csak formális szerepe van.
EnglishThe European Commission must, in our view, integrate the following principles.
Az Európai Uniónak véleményünk szerint a következő alapelveket kell integrálnia.
EnglishI would also like to thank the Commission, and especially José Manuel Barroso.
Ezenkívül köszönetet mondok a Bizottságnak, különösen José Manuel Barroso úrnak.
EnglishI endorsed the adoption of the resolution on the Commission Work Programme 2011.
Támogattam a 2011. évi bizottsági munkaprogramról szóló állásfoglalás elfogadását.
EnglishI listen to you and I listen to the Member States and I listen to the Commission.
Meghallgatom Önöket, meghallgatom a tagállamokat és meghallgatom a Bizottságot.
EnglishThe European Commission must now be able to do its work in complete independence.
Az Európai Bizottságnak most teljesen függetlenül kell végeznie tevékenységét.
EnglishIn October last year, the Council asked the Commission to submit its opinion.
A Tanács tavaly októberben felkérte a Bizottságot, hogy nyújtsa be a véleményét.
EnglishI congratulate the Commission for the Green Paper on a new urban mobility policy.
Gratulálok a Bizottságnak az új városi mobilitási politikáról szóló zöld könyvhöz.
EnglishIn this respect, the Commission must provide financial support to Member States.
Ezzel kapcsolatban a Bizottságnak anyagi támogatást kell nyújtania a tagállamoknak.
EnglishI appeal to the European Commission for urgent intervention in the situation.
Arra kérem az Európai Bizottságot, hogy sürgősen avatkozzon be ebbe a helyzetbe.
EnglishThe report on biogas that you request from the Commission is certainly useful.
Az a biogáz-jelentés, amit ön kér a Bizottságtól, minden bizonnyal hasznos lenne.
EnglishI would also like to thank her for her excellent cooperation with the Commission.
Szeretnék köszönetet mondani neki a Bizottsággal való kiváló együttműködéséért is.
EnglishThis must therefore be done in dialogue with the Commission and with the Council.
Ezért ezt a Bizottsággal és a Tanáccsal folytatott párbeszédben kell elérnünk.
EnglishI want to thank the Commission for its statement and the rapporteur for his report.
Szeretném megköszönni a Bizottságnak a nyilatkozatát és az előadónak jelentését.
EnglishNo, it is not, and this is why I am asking the Commission and the Member States:
Nem, nem áll készen, és ezért kérem a Bizottságtól és a tagállamoktól, hogy:
EnglishI would ask the Commission to exercise its right of initiative as soon as possible.
Kérem a Bizottságot, hogy kezdeményezési jogát a lehető leghamarabb gyakorolja.
EnglishTherefore, I think we have to ask the Commission to make an impact assessment.
Ezért - úgy vélem - fel kell kérnünk a Bizottságot, végezzen hatásvizsgálatot.
English'Shooting a nine-year-old girl is the commission of violence, not the prevention.'
- Egy kilenc éves kislány megölése az erőszak alkalmazása, és nem megakadályozása.