EN bid
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

bid (też: bidding)
volume_up
licit {rzecz.}
General Products's human representatives will collect bids for one year, no bid to be less than one trillion stars.
A cég emberi képviselői egy éven át fogadnak ajánlatokat, a legalacsonyabb licit egymilliárd csillag.
There was quite a lot of bidding on the third hand, I remember.
A harmadik leosztásnál, ha jól emlékszem, meglehetősen hosszú volt a licit.
Mi a nyitó licit?
bid (też: bidding)
volume_up
ajánlat {rzecz.} (árverésen)
The bid, if successful, would create a private monopoly of airlines in the Irish market.
Sikeressége esetén ez az ajánlat a légitársaságok magánmonopóliumát hozná létre az ír piacon.
Ajánlat a Körön belüli hatalomra talán?
bid (też: tender)
bid
The whole world became a public market, an auction house whence arose the most amazing bids.
Az egész világ egyetlen piac lett, egyetemes börze, ahol valószerűtlen licitálás folyt.
We know that emissions trading is the most important instrument of European climate protection policy, that bidding is the be-all and end-all of operation.
Tudjuk, hogy a kvótakereskedelem az európai éghajlatvédelmi politika legfontosabb eszköze, hogy a licitálás a működés alfája és ómegája.
bid (też: bidding, invitation)
bid
volume_up
ráígérés {rzecz.} (árra)

2. "cards"

bid
volume_up
bemondás {rzecz.} (kártyában)

Przykłady użycia - "bid" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAre you suggesting that I disrupt the Circle in some sort of bid for power?
Arra gondol talán, hogy megzavarom a Kört, mert valamiféle módon hatalomra török?
EnglishBut I will report them as you bid and learn my master's will,' said the guard.
De jelentem, ahogy kívánod, s megtudakolom az uram akaratát - mondta az őr.
EnglishThe Communist Party doubles the bid and adds a few more hundreds for luck.
A kommunista párt megduplázta a tétet, rátett néhány százat, hátha nyer rajta.
EnglishNow bid me runne, And I will striue with things impossible, Yea get the better of them.
Most küldj, parancsolj, S én lehetetlen dolgokkal vivok, sőt Legyőzöm őket.
EnglishEven the king does the bid-ding of the elder magelordsand the king made me a prince.
- Még a király is engedelmeskedik az idősebb máguslordoknak... és a király tett herceggé.
EnglishThe fact of the matter is that we are losing forests in a bid to save trees.
A helyzet az, hogy miközben próbáljuk óvni erdőségeinkben a fákat, elveszítjük erdeinket.
EnglishObviously the UK Government has put in a bid for solidarity fund money.
Az Egyesült Királyság kormánya nyilvánvalóan támogatást kért a Szolidaritási Alaptól.
EnglishThe first inner-city squad to get a bid, and they can't afford to go ?
Az első belvárosi csapatnak nincs esélye, mert nem engedhetik meg maguknak ?
English`You bid me mind my own affairs, and get me back home, and let you be.
- Szóval azt mondod, törődjem a magam dolgával, menjek haza, s téged hagyjalak békén.
EnglishHe quickly climbed to his feet to do as she bid, but was stopped by an outstretched hand.
Udinász gyorsan talpra ugrott, s már ment is volna, de Uruth megállította.
EnglishAlmost reluctantly Elminster did as he was bid, staring into the flames.
Elminster kelletlenül követte az utasítást, és tovább bámulta a lángokat.
EnglishAnd Peter making answer, said: Lord, if it be thou, bid me come to thee upon the waters.
Erre Péter így szólt: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy odamenjek hozzád a vízen!"
EnglishYours is the task to see farther than any, and perhaps to bid the warriors come and go.
Neked az a feladatod, hogy messzebb láss valamennyinél, s tán te parancsolj a harcosoknak.
EnglishI often expressed my concern to him about it, but he bid me not be concerned at it.
Én emiatt gyakran kifejeztem sajnálkozásomat a barátomnak, de ő azt mondta, ne törődjem ezzel.
EnglishI couldn't have faced Phuong, he said, and the name lay there like a banker's bid.
Nem tudtam volna Phuong szemébe nézni mondta, és ezt a nevet úgy tette le, mint bankár a tétet.
EnglishWe gave billions to the banks in a bid to get the banks rolling.
Milliárdokat adtunk licitként a bankoknak, hogy életben tarthassák bankjaikat.
EnglishThat's why I risked everything, Agnes, my love... to bid you farewell.
Ezért kockázatattam mindent, Agnes, szerelmem... hogy elbúcsúzzam tőled.
English...a legendary power broker in perhaps his final bid for immortality.
...legendás ember, aki utolsó kísér- letével halhatatlanságra pályázik.
EnglishWhen I came to Camelot, Morgaine said she had tried to bid you delay till I was there.
- Amikor Camelotba értem, Morgaine mondta, hogy megpróbált visszatartani téged az érkezésemig.
EnglishOur next item up for bid is also from the Jersey Central Bank foreclosure.
A következő árverési tárgy a New Jersey Központi Banktól érkezett.