EN bar
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

bar (też: bistro, shebang)
volume_up
bár {rzecz.}
C1 = PRESSURE SWITCH IN THE SIMULATOR , SET AT 0,65 BAR AND AT 4,9 BAR
C1 = nyomáskapcsoló a szimulátorban, 0,65 bar-ra és 4,9 bar-ra beállítva
It wasn't a rock and roll bar or a country and western bar.
Nem volt topless bár, de rock vagy country bár sem.
The tables and the desk and the bar and the couches were floating slabs.
Az asztalok, az íróasztal, a bár, a kanapék megannyi lebegő mértani test.
bar (też: counter)
volume_up
pult {rzecz.}
There was a private room behind the bar where the Buffaloes held their secret conclaves.
A pult mögötti különszobában a buffalók tartották titkos tanácskozásaikat.
Great, Karoly grumbled as they returned to their previous spots at the bar.
Hát ez remek zsémbelt Karoi, amikor visszatértek a pult mellé.
Sivrak stared past the bar, into the gloom on the side of the cantina opposite the band.
Elhaladt a pult mellett, besétált a zenekarral szemközti homályos részbe.
bar
volume_up
bárpult {rzecz.}
She looked over the bar and there he was, sprawled out on the floor in a stupor.
Átnézett a bárpult felett, és meglátta; a földön feküdt, kábultan elterülve.
A mangled face pushed itself across the underlit bar and into the conversation.
Torz arc nyomult a bárpult fölé, a beszélgetés közepébe.
They looked at the bar lined with construction workers.
A bárpult előtt álldogáló építőmunkásokra pillantottak.
volume_up
kocsma {rzecz.}
Ravelston, farther down the bar and hemmed in by several men, saw what Gordon was doing.
Ravelston a kocsma mélyéből, egy embergyűrűből látta, mit csinál Gordon.
Gordon shoved open the door of the public bar, Ravelston following.
Gordon belökte a kocsma ajtaját, barátja követte.
And the old corner bar showed not the slightest sign of life.
A sarkon a kis vegyesboltot lelakatolták, a régi sarki kocsma kihalt.
bar (też: handle, pole, rod, slot)
volume_up
rúd {rzecz.}
This bar edged into the whirling disk and absorbed the sparks.
Ez a sáv a keskeny rúd felé tartott, és elnyelte a szikrákat.
A similar hide-covered bar looped over his lower abdomen.
A csípjét is hasonló brbevonatos rúd fogta le.
The boy flipped the girl up over his head and then whirled over the bar.
A fiú felemelte a lányt a feje fölé, aztán körbeforgott a rúd felett.
There is currently no firmly established, independent Bar and no access to public legal aid.
Jelenleg nem létezik szilárdan megalapozott, független ügyvédi kamara és nem elérhető az államilag biztosított jogsegély.
The picture was taken from the bar registry, and it was next to Mark's fourth-grade class photo.
Az ügyvédi kamara nyilvántartásából szerezték meg; Mark negyedik osztályos képe mellett díszelgett.
We welcome the outspoken call by the Malaysian Bar Association - which represents 8 000 lawyers - for the abolition of caning.
Üdvözöljük a 8000 ügyvédet tömörítő Malajziai Ügyvédi Kamara őszinte felhívását a vesszőzés megszűntetésére.
volume_up
korlát {rzecz.}
On one side of the bar were two hundred little people, those dragged into court by the power of the law.
A korlát egyik oldalán kétszáz kisember ült, akiket a törvény ereje citált ide.
The corporate boys huddle and hunker behind the bar.
A biztosító képviselői összedugják a fejüket a korlát mögött.
Look, we're gymnasts too, except no beam, no bars, no vault.
Mi is tornászok vagyunk, csak korlát, gerenda meg a többi nélkül.
bar (też: saloon, tap, pub, taproom)
volume_up
söntés {rzecz.}
He stood at the bar with the telephone pressed against his ear.
Állt a söntés sarkában, és hallgatta a csöngéseket.
Henry eltűnt a söntés pultja mögött.
To the right was a long saloon-type bar crowded with cowboys and cowgirls, all drinking Bud longnecks.
Jobbra egy söntés húzódott: cowboyok és lányok ücsörögtek ott és mindannyian Budweiser sört iszogattak.
bar (też: baffle, dike, dyke, hindrance)
volume_up
gát {rzecz.}
bar (też: barrier, check, clog, cross)
volume_up
akadály {rzecz.}
Barring the one by which he purportedly hung himself?
Azért egy akadály volt a kampó, amire felkötötte magát, igaz?
bar (też: crow)
volume_up
bontóvas {rzecz.}
bar
volume_up
emelővas {rzecz.}
bar
volume_up
fémrúd {rzecz.}
bar (też: wrenching iron)
bar
bar (też: shoal, shelf)
volume_up
homokpad {rzecz.}
bar
bar (też: saloon)
bar (też: tree, transom)
volume_up
keresztfa {rzecz.}
bar (też: stretcher, crossbar, beams)
bar
bar
bar (też: batten, strap)
volume_up
pánt {rzecz.}
volume_up
sorompó {rzecz.}
bar (też: beam)
The glow of its beam sparkled from the glasses on the bar.
A sugárnyaláb izzása megcsillant a bárpult üvegein.
bar (też: barricade, obturator)
volume_up
torlasz {rzecz.}
bar
'The Baron Harparin is presently standing before the bar of the Highest Justice, Makova,' Dolmant said in a deadly tone.
Harparin báró jelenleg a Legfelsőbb Törvényszék előtt felel a bűneiért, Makova mondta vérfagyasztóan halk hangon Dolmant.
bar
bar
volume_up
zablarúd {rzecz.}

2. "of chocolate"

bar
volume_up
tábla {rzecz.} (csokoládé)
He looked solemnly at Lucy and reached out for another chocolate bar.
Komolyan nézett Lucyra, és egy újabb tábla csokoládé után nyúlt.
It might be you, he added, unrolling a second chocolate bar.
Magával is megtörténhet - tette hozzá, miközben kibontott még egy tábla csokoládét.
De van egy fél tábla csokoládé nálam, ha az megfelel.

3. "of soap"

bar
volume_up
darab {rzecz.} (szappan)
Ne félj, megfizetsz minden darab csokoládéért!
'I'd like ter see the OF Woman's face when I dumped one of 'em on the kitchen table, casual like, as though it were a bar of soap.'
Szeretném látni, milyen képet vágna az asszony, ha csak úgy egyszerűen a konyhaasztalra dobnám, akár egy darab szappant.

4. "os sun"

bar (też: beam, ray, shaft)
Through the bars of the gate, a light attracted Pittman's attention.
A kapu rúdjai között átfúródó fénysugár vonta magára a figyelmét.
bar (też: beam, jet, ray, spurt)
volume_up
sugár {rzecz.}

5. Prawo

bar (też: dock)

6. Muzyka

bar (też: measure, cadence)
volume_up
ütem {rzecz.}
bar (też: beat)
volume_up
taktus {rzecz.}

7. Wojskowość

bar
volume_up
csík {rzecz.} (egyenruhán)
A blur of green shot from within the box, wrapping tightly about the bar.
Zöld csík lőtt ki a dobozból, és rátekeredett a vasra.
A bar at the top of the screen showed that the data was coming it at a rate of 57,000 bits per second.
A képernyő tetején egy csík arról tájékoztatta, hogy az adatok 57 000 bit/másodperc sebességgel töltődnek le a gépére.
Ez a kis csík ott.
bar
volume_up
sáv {rzecz.} (egyenruhán)
This bar edged into the whirling disk and absorbed the sparks.
Ez a sáv a keskeny rúd felé tartott, és elnyelte a szikrákat.
bar

8. Żegluga

bar
volume_up
zátony {rzecz.}
The Shipwreck Bar sat inland a hundred yards under a heavy cover of rare shade trees.
A Zátony bár száz méterre volt a parttól, ritkás lombú fák árnyékában.
A szőke a Zátony bárban.

Przykłady użycia - "bar" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe transmitted energy bar moved upward-all of the other graphs were motionless.
Az energiaátviteli oszlop hirtelen megugrott, a többi érték mozdulatlan maradt.
EnglishShe gazed longingly at the Hershey's bar for a moment but at last met his gaze.
Carson még egy pillanatig a Hershey szeleteket bámulta, majd felemelte a fejét.
EnglishIf I pass the bar exam, get just a little money in my pocket, I'm otitta here.
Ha átmegyek az ügyvédi vizsgán, összeszedek egy kis pénzt, és már itt sem vagyok.
EnglishShe reminds me of a pole-vaulter eyeing the bar and wondering if it's set too high.
Rúdugróra emlékeztet, aki felméri a léc magasságát; vajon képes lesz-e átugrani?
EnglishNow, in the lab, we can simulate tumor angiogenesis represented here in a black bar.
Namost a laborban daganat angiogenezist szimuláltunk amit a fekete oszlop jelöl.
EnglishReplaces the current Status Bar configuration with one that was previously saved.
Lecseréli az aktuális állapotsor-beállításokat egy korábban mentett verzióra.
EnglishWe emerge daily to play in the cantina where my only human friend, Wuher, tends bar.
Nap mint nap fellépünk a kantinban, ahol egyetlen ember-barátom, Wuher a csapos.
EnglishVoyles pointed at Tarrance, and they stepped into a small room used as the bar.
Voyles Tarrance-re mutatott és bementek a bárként használt kisebb helyiségbe.
EnglishMitch grabbed a glass of rum punch and made his way through the dancers to the bar.
Mitch felkapott egy pohár rumpuncsot és a táncosok között átvergődött a bárhoz.
EnglishBoShek wove his way through the crowd and leaned up against the bar next to him.
BoShek odaintett, majd átvágott a tömegen, és letámaszkodott a pultra a vuki mellett.
EnglishMorelli and the bar-tenders came in again, looking pretty pleased with themselves.
Morelli meg a bárfiúk visszajöttek, s látszott, hogy nagyon elégedettek önmagukkal.
EnglishExactly a week ago, she and Thomas were waiting for dinner in the bar at Mouton's.
Pontosan egy héttel ezelőtt ücsörögtek Thomasszal a Mouton's bárban asztalra várva.
EnglishLook upon the prisoner at the bar, and say whether she is guilty or not guilty.
Kérem az esküdtek szószólóját, nézzen a vádlottra, és jelentse ki: bűnös-e vagy sem.
EnglishThe spreadsheet Object Bar contains basic commands for applying manually formatting.
A munkafüzet Objektum eszköztára alapvető eszközöket tartalmaz a kézi formázáshoz.
EnglishBut there is a bar exam looming, and when I think about it my hands tremble slightly.
De közeleg az ügyvédi vizsga, és ha erre gondolok, kicsit remegni kezd a kezem.
EnglishA wallet with several credit cards and a bar bill from Whites Club in London.
Egy levéltárca több hitelkártyával, egy italszámla a londoni White's Clubból.
EnglishThey filed through a small door he indicated, Koris through last to slam and bar it.
Kimasíroztak az ajtón, amire Magnis mutatott, Koris maradt utoljára, hogy bezárja.
EnglishTransfers the contents of the input line into your document and closes the formula bar.
A beviteli sor tartalmát átviszi a dokumentumba, és bezárja a képletszerkesztőt.
EnglishI paid off and stopped in a bar to drop a brandy on top of the New York cut.
Fizettem, és megálltam a bárban, hogy lehajtsak egy brandyt a New York-szelet után.
EnglishIn the bar it was just talking, but once outside, their voices started to climb.
A kocsmában csak beszélgettek, de amint kiértek, a hangjuk kapaszkodni kezdett fölfelé.