EN to assume
volume_up
[assumed|assumed] {czasownik}

to assume (też: to needle, to stitch)
volume_up
ölt {czas.}
For example, we know little about how dangerous are the proportions assumed by the population's debt.
Keveset tudunk például arról, milyen veszélyes méreteket ölt a lakosság eladósodása.
nagy méreteket ölt
ünnepélyes képet ölt
Assume that files are equal if the modification date and file length are equal.
Két fájlt egyezőnek feltételez majd a program, ha a hosszuk és az utolsó módosítás dátuma megegyezik.
Like all good compromises, this one assumes reasonable concessions from all of the parties.
Mint minden jó kompromisszum, ez is ésszerű engedményeket feltételez minden érintett fél részéről.
These are priorities for 2009, which assumes special importance as the year of the Copenhagen Conference.
Ezek a 2009-es prioritások, ami különleges fontosságot feltételez, lévén a Koppenhágai Konferencia éve.
to assume (też: to assert)
to assume
to assume
to assume
volume_up
elfogad {czas.} (felelősséget)
to assume
volume_up
elvállal {czas.} (felelősséget)
to assume
volume_up
felölt {czas.} (szerepet)
to assume
volume_up
feltesz {czas.} (vmit)
to assume
volume_up
felvesz {czas.} (szerepet)
to assume
volume_up
vállal {czas.} (felelősséget)
(RO) Unlike other regions in the world, the European Union understands and assumes a pioneering role in the battle against climate change.
A világ egyéb régióitól eltérően az Európai Unió megérti az éghajlatváltozás elleni küzdelem fontosságát és úttörő szerepet vállal benne.
The Commission assumes responsibility for the standards applicable and checking that Member States respect the terms of the Financial Regulation.
A Bizottság felelősséget vállal az alkalmazandó előírásokért és annak ellenőrzéséért, hogy a tagállamok tiszteletben tartják-e a költségvetési rendelet szabályait.
The first is that the Council hopes that the Afghan Government will assume a greater share of the responsibility for Afghanistan's reconstruction and development process.
Az első az, hogy a Tanács reméli, hogy az afgán kormány nagyobb felelősséget vállal magára az afganisztáni újjáépítési és fejlesztési folyamatban.

Przykłady użycia - "to assume" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOne has to assume that those seeking to free them are their friends or admirers.
Feltételezhetnénk, hogy a barátaik vagy a csodálóik akarják kiszabadítani őőket.
English'Tell me, My Lord,' she said to Alstrom, 'you have pitch and naphtha, I assume.'
Mondja csak, nagyuram fordult Alstromhoz , ugye van itt valahol szurok és nafta?
EnglishThe Commission may, if it so wishes, assume a fundamental driving role in this.
Amennyiben a Bizottság kívánja, ebben meghatározó és vezető szerepet játszhatna.
EnglishAs soon as they had him down, they had to assume they'd attract police attention.
És amint lent vannak, arra is számítaniuk kell, hogy a rendőrség kiszúrja őket.
EnglishI assume that the Union, with the new Commissioner, will continue to have this.
Feltételezem, hogy az Unió, az új biztossal együtt, továbbra is erre törekszik.
EnglishI therefore assume that the European Parliament will actively contribute to this.
Feltételezem ezért, hogy az Európai Parlament aktívan hozzá fog járulni ehhez.
EnglishAssume, even, that he knew about it, but that his death had nothing to do with it.
Tegyük fel még azt is, hogy tudott róla, de a halálának nincs hozzá semmi köze.
EnglishI'd rather assume for the sake of our friendship that you came just to visit me.
Inkább tegyük föl barátságunk kedvéért, hogy csak engem akartál meglátogatni.
EnglishMy guess is still a C601, and that's what I'll assume when we begin responding.
Szerintem C90l-esekről van szó. és ezek szerint teszem meg a válaszlépéseket.
EnglishThe Warlock Lord has creatures in his service who assume the appearance of humans.
A Boszorkánymesternek vannak olyan szolgái, akik képesek emberi alakot ölteni.
EnglishI have to assume you know what you're doing, Sparhawk,' the colonel said ruefully.
Nagyon remélem, hogy tisztában van azzal, amit tesz mondta komoran az ezredes.
EnglishExternally we will need to assume our responsibilities as a new global player.
Külső szinten pedig fel kell vállalnunk felelősségeinket új globális szereplőként.
EnglishWhen governments sign the Treaty they assume a responsibility to have it ratified.
Amikor a kormányok aláírják a szerződést, felelősséget vállalnak a ratifikációért.
EnglishThis first encounter, coming so suddenly after all this time, we assume it's a setup?
Ez a mostani támadás mindenesetre kissé hirtelen jött, Számíthatunk csapdára is.
EnglishI am not even sure if they carry weapons, though I must assume that they do.
Még abban sem vagyok biztos, hogy fegyvert viselnek, bár feltételezem, hogy igen.
EnglishWas it not reasonable to assume that THE MEN IN THE WHITE COATS might come next?
Nem ésszerű a feltételezés, hogy legközelebb a FEHÉR KÖPENYES EMBEREKÉRT küldenek el?
EnglishWe must also assume that a venting by the Freya will probably now take place.
Azt is fel kell tételeznünk, hogy az olajat most fogják a vízbe engedni a Freyáról.
EnglishPatrick, if you ever felt in any way... incomplete... you would come to me, I assume.
- Patrick, ha alkalmatlannak érzed magad a feladatra, ugye, azonnal felkeresel?
EnglishThen it's reasonable to assume there was a third person at the crime scene.
Akkor indokolt feltételezni egy harmadik személy jelenlétét a bűntény színhelyén.
EnglishThey might not be prepared to kill any more seamen, but we cannot assume so.
Elképzelhetőő, hogy nem akarnak több embert megölni, de ezt sem vehetjük biztosra.