EN yield
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

yield (też: income, output, produce, profit)
There are huge differences in yield, quality and requirements.
Där finns det ju jättelika skillnader i fråga om avkastning, kvalitet och förutsättningar.
Sustainability in EU fisheries through maximum sustainable yield (debate)
Att genomföra hållbarhet inom EU:s fiske genom maximal hållbar avkastning (debatt)
Without foraging bees, most crops would not produce a satisfactory yield.
Utan fältbin ger de flesta grödor inte tillräckligt god avkastning.
yield (też: advantage, benefit, benefits, draw)
volume_up
vinst {r.wsp.}
The purpose of sovereign wealth funds is to invest surplus state reserves to yield profits.
Syftet med statsägda förmögenhetsfonder är att investera överskjutande statsreserver för att generera vinst.
This is the reason why it wants to work quickly, in order to release medicinal products which yield a high return.
Det är därför den snabbt vill få ut läkemedel som ger bra vinst.
It yields solely and exclusively before the right of the mother, not before the right of a multinational to make money.
Den står bara och uteslutande tillbaka för moderns rätt, inte för ett eller annat multinationellt företags rätt till vinst.
yield (też: interest rate, bank rate)
volume_up
ränta {r.wsp.}
Calculates the annual yield of a security, the interest of which is paid on the date of maturity.
Beräknar den årliga avkastningen på ett värdepapper vars räntor betalas på förfallodagen.
Calculates the market value of a fixed interest security with a par value of 100 currency units as a function of the forecast yield.
Beräknar värdet på ett värdepapper med fast ränta och det nominella värdet 100 valutaenheter oberoende av den avsedda avkastningen.
yield (też: growth, manufacture, output, produce)
Production plummeted by 35 % over the same period because yield drops were added to surface area reductions.
Under samma tidsperiod har produktionen minskat med 35 % eftersom minskade arealer har gett upphov till minskad avkastning.
Rather, it would consist of the difference between the normal yield and the actual yield from the financed production.
Det består snarare av skillnaden mellan en normal avkastning och den faktiska avkastningen på den finansierade produktionen.
In future, therefore, electronic data and documents will be subjected to scrutiny, yielding data on production and on the type of produce.
Exempelvis kommer i framtiden också elektroniska uppgifter och elektroniskt underlag att utnyttjas, där uppgifter om produktion och produkttyper framgår.
yield (też: balance, produce, profit, proceeds)

2. Biznes

yield

3. Rolnictwo

yield
volume_up
skörd {r.wsp.}
I believe that the promise of solving illnesses, increasing yield and cleaning up the environment etc remain to be proven.
Jag anser att utfästelserna om att bota sjukdomar, öka skörden inom jordbruket och saneringen av miljön återstår att bevisas.
I would also like to say I agree with the previous speaker, Mrs Rodríguez Ramos, regarding average yields.
Jag vill också instämma med Rodriguez Ramos i hennes tidigare inlägg där hon talade om genomsnittlig skörd.
Indeed in the US, it is my understanding that many GM crops have been shown not to increase yield but even to possibly decrease yield.
Just i USA har mig veterligen åtskilliga genetiskt modifierade skördar har visat sig inte öka avkastningen utan kanhända t.o.m. minska den.

Przykłady użycia - "yield" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishVery high-yield oil seed rape grows right next to an existing petrochemical industry.
Mycket högavkastande raps växer strax intill en befintlig petrokemisk industri.
EnglishDo the advocates of a weak policy believe that such a flood will yield more fish?
Tror förespråkarna för en slapp politik att ett sådant förhållningssätt ger mer fisk?
EnglishWherever they take place, they yield profits several times higher than the outlays.
Överallt ger de upphov till vinster som är flera gånger större än utläggen.
EnglishIn order to increase their yield, the British stuffed their cows with bonemeal.
För att höja sina referensvärden pumpade britterna upp sina kor med mjöl.
EnglishCalculates the yield of a security if the last interest date falls irregularly.
Beräknar avkastningen på ett värdepapper om det sista kupongdatumet ligger oregelbundet.
EnglishA coal-fired power station and a nuclear reactor have a yield of less than 35 %.
Ett kolkraftverk och en kärnkraftsreaktor har en effektivitet som är lägre än 35 procent.
EnglishA coal-fired power station and a nuclear reactor have a yield of less than 35%.
Ett kolkraftverk och en kärnkraftsreaktor har en effektivitet som är lägre än 35 procent.
EnglishOther strategies, based on aggression and threats, do not yield results.
Andra strategier, som bygger på aggression och hot, leder inte till resultat.
EnglishItalian government bonds now yield 1% more than German- or French-issued government bonds.
De italienska statsskuldväxlarna ger nu en procent mer än de tyska eller franska.
English“Jörgen Ejlertsson doubled the gas yield with just a few simple measures.
Jörgen Ejlertsson fördubblade utbytet av gas, bara med några enkla åtgärder.
EnglishWe cannot, nor do we wish to, yield to pressure from the United States.
Vi varken kan eller vill underkasta oss påtryckningarna från Förenta staterna.
EnglishCalculates the yield of a security if the first interest date falls irregularly.
Beräknar avkastningen på ett värdepapper om det första kupongdatumet infaller oregelbundet.
EnglishThis would yield an increase in EU imports from Pakistan of about EUR 100 million.
Detta skulle medföra en ökning av EU:s import från Pakistan med omkring 100 miljoner euro.
EnglishWe hope that the proposal will be supported and yield its expected results.
Vi hoppas att förslaget får stöd och leder till de förväntade resultaten.
EnglishIt would also seem to be better than imposing sanctions that do not yield anything.
Det verkar också vara bättre än sanktioner som inte går att fordra in.
EnglishWe hope that this latest position statement will yield more results.
Vi hoppas att denna senast uttalade ståndpunkt kommer att leda till fler resultat.
EnglishIt will, however, be necessary to keep a close eye on the overall energy yield of biomass.
Det kommer dock att bli nödvändigt att noga följa biomassans totala energiavkastning.
EnglishThis time the Czechs were the first to be targeted and the first to yield.
Denna gång var tjeckerna det första målet och de första som gav efter.
EnglishWe do not believe that such propaganda measures will yield any positive results.
Vi tror inte att man uppnår något positivt genom denna typ av åtgärder av propagandistisk natur.
EnglishThis means that the premiums will then no longer be determined by the yield.
Detta innebär att avkastningen inte längre avgör bidragens storlek.