"work climate" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"work climate" po szwedzku

EN work climate
volume_up
{rzeczownik}

1. Biznes

work climate

Przykłady użycia - "work climate" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAmong other things, this is a crucial step in the development of our climate change work.
Detta är bland annat ett helt centralt steg i utvecklingen av klimatarbetet.
EnglishWhen does it intend presenting specific proposals to finance the climate work of poor countries?
När tänker man presentera konkreta förslag till finansiering av fattiga länders klimatarbete?
EnglishFinally, the Innovation Union can be a really good tool in our work to solve climate issues.
Slutligen kan Innovationsunionen bli ett riktigt bra verktyg i arbetet med att lösa klimatfrågorna.
EnglishAlso on the agenda is a discussion on how we will work together to tackle climate change.
På dagordningen står också en diskussion om hur vi ska samarbeta för att ta itu med klimatförändringen.
EnglishWe think that the EU should continue to play a leading role in climate change work at an international level.
Vi menar att EU skall fortsätta spela en ledande roll i klimatarbetet på internationell nivå.
EnglishIf this fight against constructive work on climate change continues, Spain will be hit on further occasions too.
Om denhär kampen mot ett gott klimatarbete fortsätter så kommer Spanien drabbas fler gånger.
EnglishWe need, among other things, clear information on the financing of the climate work in the developing countries.
Bland annat behöver vi klara besked om finansieringen av klimatarbetet i utvecklingsländerna.
EnglishFirst of all, I would like to touch on the review of work accomplished regarding the climate-energy package.
Först och främst vill jag ta upp översynen av det arbete som har uträttats med klimatenergipaketet.
EnglishWe have to bear this in mind in our work on the climate.
Det måste vi ta hänsyn till i vårt klimatarbete.
EnglishIf this fight against constructive work on climate change continues, Spain will be hit on further occasions too.
I flera portugisiska städer riskerar befolkningen till och med att drabbas av problem med vattenförsörjningen.
EnglishThis means that at this point, the various judicial authorities are really beginning to work together in a climate of confidence.
Det betyder att de olika rättsliga myndigheterna nu faktiskt börjar samarbeta i en förtrolig anda.
EnglishIt will serve to strengthen the view of the scientific basis which work to control climate change must rest on.
Det kommer att förstärka synen på den vetenskapliga grund som arbetet med att kontrollera klimatförändringar måste vila på.
EnglishThe work on climate-smart, resource-efficient processes and products, green energy and green jobs must be stepped up.
Arbetet med klimatsmarta och resurseffektiva processer och produkter, grön energi och gröna jobb måste intensifieras.
EnglishIntegrating aviation into the EU's emissions trading scheme is an obvious and cost-effective step in the climate work.
Att integrera luftfarten i EU:s system för utsläppshandel är ett självklart och kostnadseffektivt steg i klimatarbetet.
EnglishIt is not only the Lisbon Treaty but also the Lisbon Process that we have to merge together and with the work of climate change.
Det är inte bara Lissabonfördraget utan också Lissabonprocessen som vi måste kombinera med klimatförändringsarbetet.
EnglishThey are obstructing our work on climate change.
EnglishThis must be used as an important input for furthering the work of the climate change convention and the Kyoto Protocol.
Detta måste användas som en viktig insats för att gå vidare med arbetet på konventionen om klimatförändring och Kyotoprotokollet.
EnglishIf we want to work together to combat climate change, the Latin American countries must also play a constructive role.
Om vi vill arbeta tillsammans för att bekämpa klimatförändringen måste också de latinamerikanska länderna spela en konstruktiv roll.
EnglishIf this is to be sustainable in the long term, work on climate change is needed, both legislation and sound protection of habitats.
För att detta ska bli långsiktigt hållbart så krävs det klimatarbete, både lagstiftning och ett rejält skydd av områden.
EnglishAs the country holding the Presidency, Finland will also work to ensure that climate policy and development policy support one another.
Finland kommer också som ordförande att arbeta för att klimatpolitiken och utvecklingspolitiken skall stödja varandra.