"upgrade" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"upgrade" po szwedzku

EN upgrade
volume_up
{rzeczownik}

upgrade
an upgrade in the role of our agencies in disaster response throughout the world;
en uppgradering av den roll våra organ spelar vid katastrofinsatser runt om i världen,
An MCC account isn't an "upgrade" of your AdWords account.
Ett MCC-konto är inte en ”uppgradering” av ditt AdWords-konto.
Infrastructure upgrading in candidate countries will require massive investment.
En uppgradering av infrastrukturen i kandidatländerna kommer att kräva enorma investeringar.
upgrade (też: acclivity, climb, gradient, inclination)
volume_up
stigning {r.wsp.}

Synonimy (angielski) dla "upgrade":

upgrade

Przykłady użycia - "upgrade" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is to save and upgrade die schöne blaue Donau and its wider region.
Nu ska vi bevara och ge en ansiktslyftning åt die schöne blaue Donau med omnejd.
EnglishParliament needs to upgrade its methods of working by discouraging such action.
Parlamentets arbetsformer bör göras mer seriösa genom att sådant agerande inte uppmuntras.
EnglishLaw enforcement needs to be better targeted and civil liberties need an upgrade.
Brottsbekämpning måste eftersträvas i högre grad och de medborgerliga friheterna måste stärkas.
EnglishThe Commission has therefore rightly decided to upgrade the College.
Kommissionen har därför med rätta beslutat att höja polisakademins status.
EnglishWe can use them but we have to modernise them, upgrade them and make them more effective.
De är ok. Vi kan använda dem, men vi måste förnya dem, uppdatera dem och effektivisera dem.
EnglishPeople must be given the means to upgrade and broaden their skills.
Människor måste få möjlighet att uppdatera och bredda sin kompetens.
EnglishWe need to upgrade the standard of living in many parts of the Union.
Vi måste höja levnadsstandarden inom många delar av unionen.
EnglishIt is therefore essential to upgrade the level of our relations.
Det är därför viktigt att höja nivån hos våra relationer.
EnglishWe must emphasise the need to upgrade the Commission's role, as Mr Herman also pointed out.
Vi måste lägga stor vikt vid att kommissionen - precis som Herman sade - i större utsträckning får delta i loppet.
EnglishSo let us make that promise a reality and upgrade the Commission's kitten to a tiger - and a tiger with teeth.
Låt oss hålla det löftet och förvandla kommissionens kattunge till en tiger - en tiger med tänder.
EnglishWe shall not be able to upgrade the competitiveness of rail unless we bring in stringent constraints.
Vi kommer inte att klara oss utan ytterst stränga krav, om järnvägens konkurrenskraft skall kunna utvecklas.
EnglishIn the first instance, I think that efforts should be made to coordinate and upgrade the Member States’ control of EU funds.
En arbetsgrupp skulle kunna inrättas, med företrädare från medlemsstaternas respektive kontrollorgan.
EnglishThere ought to be an environmental upgrade of landfill sites and safe final disposal of the residues from them.
Det bör göras en miljömässig förbättring av avfallsdeponier, och det bör finnas en säker slutförvaring av restprodukterna från dessa.
EnglishNetscape Messenger Upgrade Utility
EnglishIn the first instance, I think that efforts should be made to coordinate and upgrade the Member States’ control of EU funds.
I första hand tycker jag att insatser borde göras för att samordna och effektivisera medlemsstaternas kontroll av EU-medel.
EnglishIt is essential that in an ever-changing world, in technological and financial terms, we upgrade people's skills.
Det är nödvändigt att vi i en ständigt föränderlig värld, i tekniska och ekonomiska termer, förbättrar medborgarnas kunskaper och färdigheter.
EnglishI can upgrade your status.
EnglishFailure to upgrade systems could constitute a serious danger to health and present other types of risk for people in various parts of the world.
Misslyckas uppdateringen av dessa kan det för allmänheten på olika håll av världen orsaka allvarliga såväl hälso- som andra risker.
EnglishThis is why we need to upgrade products in the production areas themselves, so as to support economic activity in our regions.
Det är därför som det är nödvändigt att öka värdet på produkter inom produktionsregionerna, för att trygga den ekonomiska aktiviteten i våra regioner.
EnglishThe Union must not only ensure the sustainability of European shipping, but constantly upgrade it so that it can compete internationally.
Unionen måste inte bara se till att europeisk sjöfart blir hållbar, utan också ständigt modernisera den så att den kan konkurrera internationellt.