"universal" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"universal" po szwedzku

SV

"universal-" po angielsku

EN universal
volume_up
{przymiotnik}

universal (też: broad, current, general, open)
volume_up
allmän {przym.}
Meeting the target of universal primary education looks extremely difficult.
Att uppnå målet med allmän grundläggande utbildning verkar oerhört svårt.
It is unthinkable that universal suffrage in a democracy will not be achieved in the end.
Det är otänkbart det inte någon gång skulle genomföras allmän rösträtt i en demokrati.
My final observation concerns the need for universal access to childcare centres.
Min sista kommentar rör behovet av en allmän tillgång till förskoleinrättningar.
universal (też: catholic)
It is the prerequisite of radical, universal and controlled non-proliferation.
Det är en förutsättning för en radikal, universell och kontrollerad icke-spridning.
The right to respect for family life is a universal human right.
Rätten till respekt för familjelivet är en universell mänsklig rättighet.
The principle of competition must now be universal in its application.
Konkurrensprincipen bör ha en universell tillämpning.
There are already universal screening programmes in operation in a number of Member States.
Ett antal medlemsstater har redan allomfattande screeningprogram.
We should be moving towards a general and universal social insurance scheme for the elderly.
Vi måste gå mot en framtid där vi har ett generellt och allomfattande socialförsäkringssystem för äldre.
A list of priorities soon becomes a universal catalogue.
En förteckning över prioriteringar blir snart en allomfattande katalog.
universal
As we have heard today, justice should be universal and not dependent on nationality.
Som vi har hört i dag bör rättvisan vara allmängiltig och inte beroende av nationalitet.
This is not only a joint political measure; this is a universal duty.
Detta är inte bara en gemensam politisk åtgärd; det är en allmängiltig plikt.
So what has become of our sacrosanct principle that the law shall be universal, indivisible and unique?
Var finns då våra heliga principer om allmängiltighet, odelbarhet och enhet när det gäller rätten?
universal
volume_up
all- {przym.}
However, in a democracy, legitimacy is born of universal suffrage.
Men i en demokrati är all legitimitet underkastad allmänna val.
That is why I support the rapporteur in his request that any policy should be based on universal values accorded to everyone.
Detta är skälet till att jag stöder föredraganden i hans begäran att all politik bör grundas på allmänna värderingar som tillerkänns alla.
We should bear in mind the Copenhagen Social Summit pledge to attain universal and equitable access to primary health care.
Det finns all anledning att hålla i minnet den bindande karaktären i det sociala toppmötet i Köpenhamn, när man genomdriver den allmänna och lika tillgängligheten i primärvården.
universal (też: all-round, comprehensive, versatile)
volume_up
allsidig {przym.}
universal
universal (też: global, international)
volume_up
världs- {przym.}
universal

Przykłady użycia - "universal" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSuch things are not acceptable because we have our laws and our universal values.
Sådana saker är inte acceptabla, för vi har våra lagar och allmängiltiga värden.
EnglishThis is a grossly unfair situation, and it must meet with universal opposition.
Detta är en oerhört orättvis situation som måste mötas med ett allmänt motstånd.
EnglishEurope has been at the fore in developing the concept of universal human rights.
EU har gått i spetsen när det gäller att utveckla begreppet mänskliga rättigheter.
EnglishThey have demonstrated that democracy and human rights can be universal values.
De har visat att demokrati och mänskliga rättigheter kan vara universella värden.
EnglishThe Internet has, in recent years, become a new, universal form of communication.
Internet har de senaste åren blivit ett nytt universalmedel för kommunikation.
EnglishUniversal human rights also means universal standards and potential criticism.
Allmänna mänskliga rättigheter innebär också allmänna normer och potentiell kritik.
EnglishIt is too early to see one system as a universal panacea and dismiss another.
Tiden är inte mogen för att saligförklara ett system, och diskvalificera ett annat.
EnglishThis measure is important for guaranteeing universal access to rail transport.
Den här åtgärden är viktig för att trygga tillgång till järnvägstransporter för alla.
EnglishThese values are universal and indivisible, and so they are valid for everyone.
Dessa värden är universella och odelbara och på så vis gäller de för alla.
EnglishIt is quite true that we cannot allow universal rules on trade to be broken.
Det är helt sant att vi inte kan tillåta att universella regler om handel överträds.
EnglishHuman rights are universal and indivisible and must not be disregarded.
De mänskliga rättigheterna är universella och odelbara och får inte åsidosättas.
EnglishThis objective of secrecy has even survived the introduction of universal suffrage.
Detta strävande efter hemlighetsmakeri överlevde till och med den allmänna rösträtten.
EnglishThe President, elected for a five-year term by universal suffrage, has limited powers.
Presidenten väljs i direktval vart femte år, men har begränsade befogenheter.
EnglishThe universal principles of the Ten Commandments are flouted for the sake of profit.
För ekonomisk vinnings skull överträds de universella normerna i bibelns tio guds bud.
EnglishI simply want to assert the Universal General Declaration of Human Rights.
Jag vill åberopa den universella allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
EnglishWell, Europe has a soul, and it is expressed in its universal thinking.
Europa har en själ som kommer till uttryck i det europeiska universella tänkandet.
English   – Mr President, Commissioner, the right to health is a universal value.
   – Herr talman, fru kommissionsledamot! Rätten till hälsa har ett universellt värde.
English- (NL) Public procurement has for a long time been considered a universal remedy.
Offentliga upphandlingar har länge betraktats som ett universalmedel.
EnglishReligious freedom is an essential and inalienable pillar of universal human rights.
Religionsfriheten är en av de mänskliga rättigheternas grundläggande och omistliga pelare.
EnglishThe 50th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights occurs during this period.
Förklaringen om de mänskliga rättigheterna fyller 50 år under den här perioden.