"toy" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"toy" po szwedzku

volume_up
toy {rzecz.}

EN toy
volume_up
{rzeczownik}

toy (też: bauble)
volume_up
leksak {r.wsp.}
It looks like Europe is not entirely happy with its latest toy, the 'euro'.
Det verkar som om Europa inte är fullt belåtet med sin nyaste leksak ?
Children in this age group will put any toy in their mouths.
Barn i denna åldersgrupp stoppar varenda leksak i munnen.
Who would buy a toy knowing that it contained carcinogens?
Vem skulle köpa en leksak om man vet att den innehåller cancerogener?
toy
volume_up
struntsak {r.wsp.}

Synonimy (angielski) dla "toy":

toy

Przykłady użycia - "toy" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe welcome the fact that you have now brought forward the new Toy Safety Directive.
Vi välkomnar att ni nu har lagt fram det nya direktivet om leksakers säkerhet.
EnglishThey were clearly destined to fill the gaps as a result of the toy recalls.
De var uppenbart avsedda att fylla tomrummen efter de återkallade leksakerna.
EnglishThe inspectors also found toy guns and swords which they considered to be dangerous.
Granskarna hittade också leksaksvapen och svärd som de ansåg vara farliga.
EnglishMoreover, the Toy Safety Directive still does not ban carcinogenic products.
Dessutom förbjuder direktivet om leksakers säkerhet ännu inte cancerframkallande ämnen.
EnglishI therefore appeal to the Commission to review the Toy Safety Directive as soon as possible.
Därför vädjar jag till kommissionen att vi snarast reviderar leksaksdirektivet.
EnglishThe situation in the European and global toy markets differs greatly.
Det finns stora skillnader mellan de europeiska och de globala leksaksmarknaderna.
EnglishIt is not enough for the toy to be in the shop and have a random test carried out there.
Det räcker inte att leksaken är i butiken och att stickprov genomförs där.
EnglishIn the first case there is no sign of the review of the Toy Safety Directive.
Vad gäller hans första påstående har vi inte sett skymten av översynen av leksaksdirektivet.
EnglishRecalling dangerous Chinese toy imports can only be the last resort.
Att återkalla farliga kinesiska leksaker måste vara den allra sista utvägen.
EnglishMr President, the subject of toy safety is important to all families across the European Union.
(EN) Herr talman! Att leksaker är säkra är viktigt för alla familjer i EU.
EnglishYou are confusing the Product Safety Directive and the Toy Safety Directive.
Ni förväxlar produktsäkerhetsdirektivet och leksaksdirektivet.
EnglishDo you honestly think you can kill me with that little toy gun of yours?
Tror du verkligen att du kan döda mig med det där leksaksgeväret?
EnglishRevision of the Toy Safety Directive is urgently needed.
Det finns ett trängande behov av en översyn av direktivet om leksakers säkerhet.
EnglishI am also rather sorry about the fact that the amendment of the Toy Directive has still not been tabled.
Jag beklagar också att ändringarna av leksaksdirektivet ännu inte har lagts fram.
EnglishI have actually already addressed this in my report on toy safety.
Jag har redan tagit upp det i mitt betänkande om leksakers säkerhet.
EnglishNot every toy that is placed on the market in Europe can be tested.
Inte alla leksaker som släpps ut på marknaden i Europa kan testas.
EnglishHowever, these changes should not pose a threat to the toy manufacturers' position in the European market.
De får dock inte utgöra ett hot mot tillverkarnas position på EU-marknaden.
EnglishCommissioner, you are confusing the Product Safety Directive with the Toy Safety Directive!
Fru kommissionsledamot, ni förväxlar produktsäkerhetsdirektivet med direktivet om leksakers säkerhet!
EnglishThe fragrances do nothing for the children or for the toy.
Parfymerna har inget värde för barnen och tillför inget till leksaken.
EnglishSMEs account for a significant majority of the toy sector.
Små och medelstora företag utgör en stor majoritet av leksakssektorn.