EN tip
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

tip (też: dope, lead, tip-off)
The tip shows the text in user mode when the mouse is moved over the control.
Tips-hjälpen visar texten i användarläge när muspekaren flyttas över kontrollfältet.
To accept the Help tip suggestion, press the Return key.
Om du vill använda posten från tips-hjälpen i dokumentet, så trycker du på Retur.
Tip: Always add five categories for a complete listing.
Tips: Lägg alltid till fem kategorier för fullständiga uppgifter.
tip (też: cusp, head, lace, peak)
volume_up
spets {r.wsp.}
The tip of the object should be pointed upwards.
Objektets spets ska peka uppåt.
You have previously drawn the character element, with the tip pointing upwards, and it has been selected.
Du måste först rita teckningselementet med en spets som pekar uppåt, och markera det.
If the curve is not steadily continued at the data point, but instead forms a corner or tip, it is a corner point.
Om kurvan inte fortsätter i stödpunkten, utan har en hörna eller spets, rör det sig om en hörnpunkt.
I wonder, on the basis of your five years' experience at the head of the Executive, what your top tip would be for your successor as regards the conduct of relations with this Parliament?
Utifrån er erfarenhet från fem år i spetsen för den verkställande myndigheten undrar jag vad ert bästa råd är till er efterträdare när det gäller relationerna till parlamentet?
tip (też: behind, end, backside, rope)
volume_up
ända {r.wsp.}
They arrive all along the southeastern flank, right down to the southernmost tip of Europe.
De anländer utmed hela den sydöstra flanken, ända ned till Europas sydligaste udde.
tip
volume_up
speta {r.wsp.}
tip (też: gratuity)
tip (też: wing)
volume_up
snibb {r.wsp.}

2. Brytyjski angielski, potoczny

tip
volume_up
mycket smutsig och ostädad plats {rzecz.} [pot.] [przykł.]

3. Brytyjski angielski

tip
volume_up
tipp {r.wsp.}
We in Parliament have to watch over those scales and ensure that they do not tip at the expense of openness.
Från parlamentets sida måste vi se till att vågskålen inte tippar över på öppenhetens bekostnad.
A trigger and the system tips over, loses its resilience, soft corals take over, and we get undesired systems that cannot support economic and social development.
En utlösande faktor, systemet tippar över- -och förlorar resiliens. ~~~ Mjuka koraller tar över- -och vi får ett oönskat system- -som inte stödjer ekonomisk och social utveckling.

Przykłady użycia - "tip" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe only see the tip of the iceberg, but it is the tip of a very large iceberg.
Vi ser bara toppen av ett isberg, men det är toppen av ett mycket stort isberg.
EnglishThe scandal surrounding lorry drivers in Luxembourg is only the tip of the iceberg.
Skandalen med långtradarchaufförerna i Luxemburg är bara toppen på isberget.
EnglishThe thrust of my report is that the textiles industry is really just the tip of the iceberg.
Grundtanken i mitt betänkande är att textilindustrin bara är toppen av ett isberg.
EnglishSurely that is too crazy for words, but it is only the tip of the iceberg.
Det låter visserligen vansinnigt, men det är bara toppen av isberget.
EnglishWhat we are seeing here is just the tip of the iceberg, and there is a colossal problem.
Det vi ser här är bara toppen på isberget, och problemet är kolossalt.
EnglishWhat we are managing to get done in public is thus still only the tip of the iceberg.
Så det vi lyckas få offentligt är fortfarande toppen av ett isberg.
EnglishNow fight your deep urge to be cheap... and give the bellboy a large tip.
Försök att inte vara så snål nu... och ge springpojken mycket driks.
EnglishThe text of the description will appear as a tip on the column headings in the table view.
Beskrivningens text visas i tipshjälpen för kolumnhuvudena i tabellvyn.
EnglishIt is only the tip of the iceberg or a Pandora' s box which has been open for a long time.
Det är bara toppen på ett isberg. Pandoras ask är sedan länge öppen.
EnglishI believe that Afghanistan is only the tip of the iceberg as far as the United States is concerned.
Jag anser att Afghanistan bara är toppen på isberget vad Förenta staterna beträffar.
EnglishBut they are the tip of an iceberg that needs to be exposed.
Ruslan Sjaripov är en journalist som skrev om korruption inom polisen och regeringen.
EnglishTip: Remember to include system folders, hidden files and folders, and subfolders in your search.
Kom ihåg att inkludera systemmappar, dolda filer och mappar samt undermappar i sökningen.
EnglishMr President, as the late Tip O'Neill said: ' All politics is local' .
Herr ordförande! Som förutvarande senatorn Tip O'Neill sade: " All politik är kommunalpolitik" .
EnglishI know that illegal logging is just the visible tip of the iceberg.
Jag vet att den olagliga avverkningen bara är toppen på ett isberg.
EnglishWe should also do everything to prevent this continuing to be only the tip of the iceberg.
Vi måste också göra allt för att förhindra att detta fortsätter att bara vara toppen av isberget.
EnglishThere has been a lot of talk in the press about bankers' bonuses, but they are only the tip of the iceberg.
Pressen har talat mycket om bankernas bonusar, men de är bara toppen på isberget.
English   Mr President, I believe we are looking at the tip of the iceberg.
   – Herr talman! Det vi ser är sannolikt toppen av ett isberg.
EnglishWe must keep in mind that the tragic incident in Côte d'Ivoire is just the tip of the iceberg.
Vi måste hålla i minnet att den tragiska händelsen i Elfenbenskusten bara är toppen av ett isberg.
EnglishPress the Enter key in order to accept the name from the tip.
Tryck på returtangenten om du vill använda namnet från tipshjälpen.
EnglishWe saw a waste tip in a national park on top of Mount Vesuvius.
Vi såg en soptipp i en nationalpark på toppen av berget Vesuvius.