"tense" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"tense" po szwedzku

volume_up
tense {rzecz.}
volume_up
tense {przym.}

EN tense
volume_up
{rzeczownik}

1. gramatyka

tense
Secondly, a minor change is also needed in paragraph 19 in the verb tenses.
För det andra, det fordras även en mindre ändring i punkt 19 av verbets tempus.
tense
volume_up
tidsform {r.wsp.}

Synonimy (angielski) dla "tense":

tense

Przykłady użycia - "tense" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English. - (LT) The situation in Fiji is very tense after yet another coup d'état.
författare. - (LT) Efter ännu en statskupp råder ett mycket spänt läge i Fiji.
EnglishAnother issue that concerns us is the tense situation in south-east Turkey.
En annan fråga som oroar oss är den spända situationen i sydöstra Turkiet.
EnglishI believe that History is not only written as a narrative using the preterite tense.
Jag anser att Historien inte bara skrivs genom att man berättar om och frammanar dåtiden.
EnglishIn item i) the words must endorse are changed to did endorse (past tense).
I punkt i) måste orden must endorse ändras till did endorse (i perfekt).
EnglishThe EU must not intervene in this situation as it will only exacerbate the tense situation.
EU bör inte ingripa i detta läge eftersom det bara skulle förvärra det spända läget.
EnglishWe have every right to await with tense anticipation what will emerge from the third reading.
Vi har all rätt att med spänning avvakta den tredje behandlingens resultat.
EnglishSeldom has a European Council meeting taken place in such difficult and tense circumstances.
Sällan har ett möte i Europeiska rådet ägt rum under så svåra och spända förhållanden.
EnglishAnd it makes me tense from the point of view of thinking about democracy.
Att dessa kategorier i verkligheten är mycket mindre stabila än vi trodde gör mig på min vakt.
EnglishI propose that the future tense be replaced by the perfect tense for points i), ii) and iii).
Jag föreslår att tempuset ändras från futurum till perfekt i punkterna i), ii) och iii).
EnglishIn Kosovo, already a tense situation, over 80 % of the population are of Albanian origin.
I Kosovo, med en redan allvarlig situation, är över 80 % av befolkningen av albanskt ursprung.
EnglishThe situation between Georgia and Russia is indeed increasingly tense.
Det blir verkligen mer och mer spänt mellan Georgien och Ryssland.
EnglishWhile the situation in Kosovo has stabilised since 18 March, it remains very tense.
Även om situationen i Kosovo har stabiliserats efter den 18 mars så är läget fortfarande mycket spänt.
EnglishAfter the announcement of the election results the already tense atmosphere unfortunately turned violent.
När valresultatet tillkännagetts övergick det redan spända läget tyvärr i våld.
EnglishParticularly of late, relations between the Union and Turkey have never been more tense.
Just under den senaste tiden har spänningen mellan Turkiet och EU varit större än någonsin tidigare.
EnglishThe tense situation in eastern Chad has not helped much either.
Det spända läget i östra Tchad har inte direkt underlättat det hela.
EnglishMr President, war and justice: a tense relationship, if not a contradictio in terminis.
Herr talman! Krig och rätt: en spänningsfylld relation, för att inte säga en contradictio in terminis.
EnglishWhilst the situation in Iraq remains tense and dangerous, it has improved.
Vad som är viktigast nu är att bygga inför framtiden.
EnglishThe political leaders of Serbia make light of and play down the tense situation that has developed.
Serbiens politiska ledare bagatelliserar och utnyttjar den spända situation som har utvecklats.
EnglishTime has moved on, so it needs to be put in the past tense.
Tiden har gått och därför är det nödvändigt att använda imperfekt.
EnglishThe specific obstacles in the tense relationship between Moscow and Tbilisi are sufficiently known.
De specifika hindren i den ansträngda relationen mellan Moskva och Tbilisi är tillräckligt välkända.