"to take back" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to take back" po szwedzku

EN to take back
volume_up
{czasownik}

to take back (też: to call back, to recant, to retract, to take)
So now, to find the queen, do it this way: take back the other one, take back the queen.
Så för att hitta damen gör så här: Ta tillbaka det andra kortet, ta tillbaka damen.
Then I can take back No 1 and we could then vote jointly on No 11.
Då kan jag ta tillbaka ändringsförslag 1 och vi kan gemensamt rösta om ändringsförslag 11.
I am almost minded to take back my earlier remarks but I do not think I will.
Jag kände nästan för att ta tillbaka mina tidigare anmärkningar, men jag tror inte att jag gör det.
to take back (też: to evict, to recapture, to retake, to withdraw)
volume_up
återta {czas.}
The first concerns the manufacturer's unrestricted liability to take back end-of-life vehicles.
Den ena rör producentens oinskränkta ansvar att återta uttjänta fordon.
We would have imposed sanctions on them to force them to take back their nationals.
Man hade straffat dem genom att anmoda dem att återta sina medborgare.
The first concerns the manufacturer' s unrestricted liability to take back end-of-life vehicles.
Den ena rör producentens oinskränkta ansvar att återta uttjänta fordon.

Przykłady użycia - "to take back" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI would like to ask you to take this message back with you, Mrs Geoghegan-Quinn.
Máire Geoghegan-Quinn, jag vill be dig att förmedla det budskapet till kommissionen.
EnglishWe cannot take yet another step back from our development policy principles.
Vi får inte backa ytterligare ett steg bakom våra utvecklingspolitiska principer.
EnglishThis does not mean that I take back what I have said on the subject in past years.
Detta betyder inte att jag tar tillbaka det jag har sagt i frågan under de gångna åren.
EnglishPresident-in-Office, I hope you will take these messages back to Mr Sarkozy.
Jag hoppas att ni tar med er dessa budskap tillbaka till Nicolas Sarkozy.
EnglishMr President, I too am inclined to think that we should take a little look back in time.
Herr talman! Jag tycker också att man kanske borde blicka lite bakåt i tiden.
EnglishThen there is the question of the collection and take-back of end-of-life vehicles.
Vi har sedan frågan om insamling och tillvaratagande av uttjänta fordon.
EnglishLast week I called on both sides to take a step back, to exercise restraint.
Förra veckan uppmanade jag båda sidor att ta ett steg tillbaka, för att visa återhållsamhet.
EnglishConsiderations to do with prevention therefore take a back seat.
Överväganden som avser förebyggande åtgärder har därför hamnat i bakgrunden.
EnglishI feel it appropriate to take him back to the basics of cohesion.
Jag menar att det är på sin plats att påminna om sammanhållningens grunder.
EnglishI will have to take back to my party leader a message that is not a good one.
Jag kommer att vara tvungen att till min partiledare föra tillbaka ett meddelande som inte är bra.
EnglishIn those circumstances, the provisions contained in Article 287 must take a back seat.
I dessa fall måste bestämmelserna i artikel 287 träda tillbaka.
EnglishLet me take you back to the time when we took that difficult decision.
Jag vill gå tillbaka till den gången vi fattade detta svåra beslut.
EnglishThirdly, the producer must take back batteries after use and handle the recycling of them.
För det tredje måste producenterna ta emot förbrukade batterier och se till att de återvinns.
EnglishIf Mr Corbett wishes to change that, he should take it back to the Socialist Group.
Om Corbett vill ändra på detta, borde han återigen ta upp frågan i socialdemokratiska partiets grupp.
EnglishPerhaps she could take a gentle message back asking him to turn up in future.
Kanske kan hon ta med sig en hälsning till honom med en vänlig uppmaning om att komma hit i framtiden.
EnglishI am sure the Minister will take that message back to Prague.
Jag är övertygad om att ministern tar med sig detta budskap hem till Prag.
EnglishI ask you to take this directive back and consult properly with those who are affected by it.
Jag ber er att dra tillbaka detta direktiv och samråda ordentligt med dem som berörs av det.
EnglishNo, Mr President-in-Office, that is the way to take the European Union back up a blind alley.
Nej, herr ordförande, det här är ett sätt att leda in Europeiska unionen i en återvändsgränd.
EnglishIt is obvious that the Member States need to take a step back as far as these two aspects are concerned.
Det står klart att medlemsstaterna måste ta ett steg tillbaka på de två punkterna.
EnglishI need you to take my bag back to the plane, keep the engine running.
För att ta min väska tillbaka till planet och hålla motorn igång.