"supplementary" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"supplementary" po szwedzku

EN supplementary
volume_up
{przymiotnik}

supplementary (też: complementary, supplemental, completive)
The supplementary pension scheme is based on collective feeling and solidarity.
Det kompletterande pensionssystemet är baserat på kollektivitet och solidaritet.
A second supplementary question concerns the coordinator of the Sensus programme.
En annan kompletterande fråga gäller samordnaren för Sensus-programmet.
Supplementary pensions are just that: supplementary.
De kompletterande pensionerna är just kompletterande.
supplementary (też: additional, supplemental)
Regarding supplementary and amending budgets, I would like to make only three remarks.
Vad gäller tilläggs- och ändringsbudgetar, har jag bara tre anmärkningar.
Mr President, the Supplementary and Amending Budget makes pitiful reading.
Tilläggs- och ändringsbudgeten är bedrövlig läsning.
Hence you have the Wynn report on Supplementary and Amending Budget No 2.
Detta är skälet till att ni har fått Wynnbetänkandet om tilläggs- och ändringsbudget 2.
supplementary (też: added, additional, extra, odd)
volume_up
extra {przym.}
I find this supplementary question totally unnecessary.
. – Jag tycker att denna extra fråga är helt onödig.
A supplementary programme of this sort will, moreover, bring only additional bureaucracy in its train.
Dessutom medför ett sådant extra program bara ytterligare byråkrati.
The supplementary sum is earmarked for the development of the administrative skills of the Nabucco project coordinator.
Det extra beloppet är öronmärkt för utveckling av Nabuccoprojektets samordnares administrativa färdigheter.
supplementary (też: supplemental)
volume_up
tillagd {przym.}
supplementary (też: supplemental, filling)
volume_up
fyllnads- {przym.}
supplementary (też: supplemental)

Synonimy (angielski) dla "supplementary":

supplementary

Przykłady użycia - "supplementary" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMr President, I would like to ask Commissioner Fischler a supplementary question.
Herr ordförande! Får jag ställa en fråga i efterhand till kommissionär Fischler?
EnglishThe impossibility of having more than one supplementary for a Member adds to this.
Att det är omöjligt för en ledamot att ställa mer än en fråga bidrar till detta.
EnglishThe bad news is that I have a supplementary question I should like to put to you.
De dåliga nyheterna är att jag har en extrafråga som jag vill ställa till er.
EnglishI should like to add something in reply to the supplementary question just put.
Jag skulle vilja tillägga ytterligare en sak som svar på den här följdfrågan.
EnglishI want to have an answer from the President-in-Office before I ask my supplementary.
Jag önskar få ett svar från rådets ordförande innan jag ställer min följdfråga.
EnglishSo I do not have a supplementary question, I just want to register my protest.
Jag har alltså ingen tilläggsfråga, jag vill bara få min protest registrerad.
EnglishIn two new comments the Commission is called upon to take supplementary initiatives.
I två nya stycken i ingressen uppmanas kommissionen att ta ytterligare initiativ.
English. - (SL) Thank you, Mr Mitchell, for your supplementary question.
rådets tjänstgörande ordförande. - (SL) Herr Mitchell! Tack för er följdfråga.
EnglishI thought it was the questioner who had a supplementary, plus two other Members.
Jag trodde att det var frågeställaren som hade en följdfråga plus två andra ledamöter.
EnglishAlternatively, can I ask a supplementary question to Mr Newton Dunn’s question?
Alternativt, kan jag få ställa en följdfråga till Bill Newton Dunns fråga?
EnglishThe Commission will immediately launch a study of supplementary health insurance.
Kommissionen kommer omedelbart att inleda en undersökning av tilläggssjukförsäkringar.
EnglishA lot of people have asked for further supplementary questions on this question.
Många ledamöter har bett att få ställa ytterligare följdfrågor om detta.
EnglishI have listened carefully to the terms of the questioner's supplementary.
   – Jag har lyssnat noggrant på det som frågeställaren sa i sitt tillägg.
EnglishThis brings me directly to Mrs Jensen’s report on supplementary budget No 1/2005.
Detta för mig direkt till Anne Elisabet Jensens betänkande om tilläggsbudget nr 1/2005.
EnglishWe need to define what we mean by the concept of supplementary insurance.
Vi behöver en begreppsdefinition av vad vi betraktar som en tilläggsförsäkring.
English   I will make a note of the comments made by the author of this supplementary question.
   Jag kommer att notera kommentarerna från den ledamot som ställde följdfrågan.
EnglishAs the Commission always needs some supplementary tuition, we will happily provide it.
Eftersom kommissionen fortfarande behöver lite läxhjälp skall vi gärna ge den det.
EnglishI indicated to your officials at the initial stage that I had a supplementary.
Jag upplyste era tjänstemän vid inledningen om att jag hade en följdfråga.
English   Thank you, Madam President, for the opportunity to put a supplementary question.
   – Tack, fru talman, för att jag får möjlighet att ställa en följdfråga.
EnglishI would ask you not to raise any more, as there is a second supplementary question.
Jag ber er att ni avslutar dessa, eftersom det kommer en andra följdfråga.