"substitution" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"substitution" po szwedzku

SV

"substitution" po angielsku

EN substitution
volume_up
{rzeczownik}

substitution (też: allowance, backup, charge, compensation)
Under no circumstances must it be considered as a substitution.
Under inga omständigheter får det betraktas som en ersättning för andra typer av fiske.
I would have preferred stronger emphasis on substitution.
Jag hade föredragit en starkare betoning på ersättning.
The report on substitution calls for the introduction of substitution policies for certain product categories.
Betänkandet om PVC-ersättning uppmanar till införande av en ersättningspolitik för vissa produktkategorier.
substitution (też: exchange, interchange, payoff, profit)
That demonstrates the importance attached to the entry into force of a system of assessment, authorisation and substitution of chemicals.
Det visar den vikt som läggs vid ikraftträdandet av ett system av bedömningar, godkännanden och utbyte av kemikalier.
There are also measures with regard to engine substitution and with regard to gear and equipment change, and there are the measures that I have outlined concerning the market measures and social aid.
Det finns också åtgärder när det gäller utbyte av motorer och ändring av utrustning, och jag har också skisserat åtgärder som gäller marknaden och socialt stöd.
substitution
substitution
We want legislation with mandatory substitution of the most dangerous chemicals.
Vi vill ha en lagstiftning med obligatorisk substitution av de farligaste kemikalierna.
A sound balance has also been struck in the areas of authorisation and substitution.
En sund balans har också åstadkommits inom områdena för godkännande och substitution.
To begin with, there is the risk of substitution.
Till att börja med har vi risken för substitution.

Synonimy (angielski) dla "substitution":

substitution

Synonimy (szwedzki) dla "substitution":

substitution
Swedish

Przykłady użycia - "substitution" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishUnder the compromise, the substitution principle has been practically eliminated.
Kompromissen innebär att substitutionsprincipen praktiskt taget stryks.
EnglishThat is why it is appropriate to mention the substitution principle in this context too.
Det är därför på sin plats att nämna ersättningsprincipen även i detta sammanhang.
EnglishWhere human health is at risk, I believe the strict principle of substitution applies.
När människors hälsa hotas anser jag att ersättningsprincipen måste tillkämpas strikt.
EnglishThere was very clear and strong support for the substitution of PVC.
Det framfördes ett mycket tydligt och starkt stöd för att ersätta PVC-produkter.
EnglishWe wanted a stronger and stricter substitution, and we have got it.
Vi ville ha en starkare och strängare substitutionsprincip, och det har vi fått.
EnglishFor all of these substances, the substitution principle is a necessity.
REACH är nödvändigt, om så bara för att gynna dem som arbetar inom sektorn.
EnglishAmendment No 7 stresses the principle of substitution to eliminate risk.
Ändringsförslag 7 betonar substitutionsprincipen för att undanröja risker.
EnglishHow, too, can we draw up a study plan with a view to the substitution of a dangerous substance?
Hur kan vi utarbeta en undersökningsplan i syfte att ersätta ett farligt ämne?
EnglishThe heart of substitution has been sacrificed on the altar of the chemicals industry.
Ersättningens stomme har offrats på den kemiska industrins altare.
EnglishWe have moved from a substitution principle to a principle of delegation.
Vi har gått från en substitutionsprincip till en delegeringsprincip.
EnglishNot even catch phrases such as 'substitution plan' or 'appropriate controls' can hide this fact.
Inte ens slagord som ”substitutionsplan” eller ”adekvata kontroller” kan dölja detta.
EnglishTalk of substitution plans and adequate controls is not enough.
Det räcker inte att prata om substitutionsplaner och lämpliga kontroller.
EnglishFourthly, the substitution principle should be made a crucial component of chemicals policy.
För det fjärde bör substitutionsprincipen göras till en avgörande del av kemikaliepolitiken.
EnglishWe are having a very great deal of emphasis placed upon the precautionary and substitution principles.
Försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen kommer att framhävas mycket.
EnglishFor all of these substances, the substitution principle is a necessity.
För alla dessa ämnen är substitutionsprincipen en nödvändighet.
EnglishIt is in no doubt about its desire for limited registration and demands a clear substitution...
Med alla undantag, med alla kryphål, med alla avhopp kommer vi aldrig att få någon information.
EnglishFinally, it is essential to integrate social measures and pharmacological substitution measures.
Missbrukare kommer alltid att använda flera sprutor och lämna dem vidare till andra missbrukare.
EnglishI wish to emphasise that the substitution principle has operated well in Sweden for almost 15 years.
Jag vill understryka att substitutionsprincipen har fungerat bra i mitt hemland i snart 15 år.
EnglishThe implementation of a substitution requirement, and not just a recommendation, is non-negotiable.
Genomförandet av ett ersättningskrav, och inte bara en rekommendation, är inte förhandlingsbart.
EnglishThe solution here is obviously the establishment of substitution crops.
Lösningen på detta är naturligtvis alternativa grödor.