"to substantiate" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to substantiate" po szwedzku

EN to substantiate
volume_up
{czasownik}

to substantiate (też: to argue, to demonstrate, to evince, to make out)
volume_up
bevisa {czas.}
The exhibitor must be able to substantiate such a connection if so required.
Det ankommer på utställaren att kunna bevisa sådan anknytning.
You are making an assumption that you cannot substantiate are you not?
Du påstår något som du inte kan bevisa, inte sant?
The committee started from an a priori belief that the USA and the CIA are guilty, and merely sought with little success to substantiate its prejudices.
Utskottet har utgått ifrån en övertygelse på förhand om att USA och CIA är skyldiga och har bara, med liten framgång, försökt bevisa denna förutfattade mening.
to substantiate (też: to back, to back up)
To substantiate my position, let me use the example of our Parliament, which represents a much-scaled-down model of the multilingual EU.
För att underbygga min ståndpunkt vill jag använda vårt parlament, som utgör en mycket förminskad modell av det flerspråkiga EU, som exempel.
OLAF is accusing journalists of having paid money in order to be able to publish secret fraud information, but cannot substantiate these accusations.
OLAF anklagar journalisterna för att ha betalat pengar för att kunna publicera hemlig bedrägeriinformation men kan inte underbygga dessa anklagelser.
I would invite you, Mr Barón Crespo, between now and the end of this part-session, to try to substantiate or, if not, to withdraw your remark.
Jag skulle vilja uppmana er, herr Barón Crespo, att före innevarande sammanträdesperiods utgång antingen underbygga era påståenden eller dra tillbaka dem.
to substantiate (też: to acknowledge, to bear out, to certify, to confirm)
Therefore, it is a step in the right direction to adopt exceptions when serious consequences in employment and local economy are substantiated.
Därför är det ett steg i rätt riktning att anta undantag när man kan bekräfta allvarliga konsekvenser för sysselsättningen och den lokala ekonomin.
They have been repeated today by a colleague who has since left and, as Mr Schmid will testify and the report shows, there is no evidence to substantiate them.
De har i dag upprepats av en kollega som sedan har gått, och som Schmid kan intyga och som betänkandet visar, finns det inga bevis som kan bekräfta dessa anklagelser.
to substantiate (też: to work, to realise, to actualise, to incarnate)
Such undertakings are difficult to substantiate economically or explain logically.
Sådana löften är svåra att förverkliga ekonomiskt sett eller att förklara logiskt.
to substantiate (też: to document, to record)

Przykłady użycia - "to substantiate" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, to date we have not seen any concrete evidence to substantiate this claim.
Vi har dock hittills inte sett några konkreta bevis som styrker detta påstående.
EnglishNonetheless, it does not substantiate the EU's claim to be a union of peoples and their citizens.
Ändå uppfylls inte EU: s anspråk på att vara en folkens och medborgarnas union.
EnglishNeither do the findings substantiate the American accusation of European corruption.
Lika lite bekräftar resultaten för övrigt de amerikanska påståendena om mutor från europeiskt håll.
EnglishWe need to find an objective basis to substantiate that reduction.
Vi måste finna en objektiv grund som kan ge minskningen konkret form.
EnglishTo substantiate our request, we would like to invite you to take a tour of a textile factory.
För att motivera vår begäran skulle vi vilja uppmana er att göra ett besök i en textilfabrik.
EnglishWe need to be able to see, and, where present, substantiate the connections that exist.
Vi måste kunna se och i så fall belägga de samband som finns.
EnglishJust a few figures suffice to substantiate this position.
Det räcker med att nämna några siffror för att motivera ett sådant ställningstagande.
EnglishWe must therefore expect future intergovernmental conferences to substantiate how this is to be done.
Man kan alltså förvänta sig att kommande regeringskonferenser kommer att behandla hur det skall utföras.
EnglishCan the Commission substantiate its answer with reasons?
Kan kommissionen även ange skälen till detta?
EnglishMr Cubin maintains that those are trumped-up charges and that no evidence has been produced to substantiate them.
Malcolm Cubin vidhåller att dessa anklagelser är falska och att inga bevis har anförts för att styrka dem.
EnglishWe have a number of reasons to substantiate this view.
Vi har flera skäl som underbygger den åsikten.
EnglishThere are figures to substantiate these claims.
Det finns siffror som stöder ett sådant påstående.
EnglishCan the Court of Auditors substantiate its claims?
Kan revisionsrätten styrka sina påståenden?
EnglishCan the Council substantiate its answer with reasons?
EnglishIf Mr Bigliardo would like to substantiate his claim in more detail, I should be pleased to receive his letter and answer it.
Om Bigliardo skulle vilja beskriva fallet mer ingående, tar jag med glädje emot hans brev och besvarar det.
EnglishI have looked through mountains of files, but I have yet to find a clear argument to substantiate your position.
Jag har gått igenom mängder av handlingar, men jag har ännu inte hittat något tydligt argument som motiverar din ståndpunkt.
EnglishIt seems to be yet another attempt to substantiate the old complaint that the workforce is not sufficiently mobile.
Jag anser att det är ett av försöken att ge den s.k. klagan på arbetarnas rörlighet, bristen på rörlighet en gång till ett högre tonläge.
EnglishShe invited representatives of Amnesty International to visit the committee on 16 July to substantiate and define the accusations.
Hon inbjöd företrädare för Amnesty International att besöka utskottet den 16 juli för att redovisa bakgrunden till anklagelserna.
EnglishThree hundred and one Members voted in favour of the resolution, yet we are unaware of any facts that would substantiate the claims it makes.
Det var 301 ledamöter som röstade för resolutionen, trots att vi inte känner till några fakta som skulle styrka anklagelserna i den.
EnglishThe Commission supports its decision by deficient and incomplete enquiries and has insufficient evidence to substantiate that the experiment has led to unsatisfactory results.
Om experimentet avbryts kommer oräkneliga arbetstillfällen att försvinna i Europa, 8 500 av dem i Nederländerna.