EN standing
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

standing (też: place, point, position, prominence)
volume_up
position {r.wsp.}
We have to praise the Chinese, who have been leading the six-party talks and standing their ground.
Vi måste berömma kineserna som har lett sexpartssamtalen och samtidigt bibehållit sin position.
That nominee must be of equal standing with Mr Mbeki and people like Mr Chissano and Mr Kufuor come to mind at this stage.
Denna företrädare måste vara i samma position som president Mbeki och då tänker jag på personer som Joaquim Chissano och John Kufuor.
And I find myself now in the unlikely position of standing in front of all of you as a professional classical composer and conductor.
Och jag befinner mig nu i den osannolika positionen att stå framför alla er som en professionell klassisk tonsättare och dirigent.
standing (też: status)
volume_up
status {r.wsp.}
I know she has a forceful point relating to the legal standing of this action.
Jag vet att hon har ett kraftfullt argument om denna åtgärds rättsliga status.
It is an important issue of the standing of this House and its relationship with the Commission.
Det är en viktig fråga om detta parlaments status och dess förhållande till kommissionen.
They enjoy a high standing among European consumers thanks to their prestige.
De har hög status och är väl ansedda bland europeiska konsumenter.
standing (też: age)
volume_up
ålder {r.wsp.}
Therefore, I have asked the Standing Veterinary Committee, sitting today as we speak, to examine this issue to determine at what age these tests should be carried out.
Jag har därför frågat Ständiga veterinärkommittén, vilken i dag medan vi talar håller på att granska denna fråga för att fastställa vid vilken ålder dessa tester bör göras.
One day I hope to be standing in this Chamber debating directives which will aim to eradicate discrimination specifically based on, for example, disability, age and sexual orientation.
En dag hoppas jag att jag står i denna kammare och diskuterar direktiv som skall syfta till att utrota diskriminering som speciellt gäller exempelvis handikapp, ålder och sexuell läggning.
standing
volume_up
ståplats {r.wsp.}

2. "repute"

standing
volume_up
ställning {r.wsp.} (rykte)
It is essential that somebody of your standing should refute those denials.
Det är av väsentlig betydelse att någon i er ställning vederlägger dessa förnekanden.
My question is: ‘How would it be possible to improve the European Commission’s standing?’
Min fråga är: Hur kan Europeiska kommissionens ställning stärkas?
Brottsoffrets ställning i det straffrättsliga förfarandet
standing
volume_up
anseende {n.} (rykte)
These sentiments, if carried, will be to the detriment of the standing of Parliament.
Om ni står för dessa åsikter kommer det att skada parlamentets anseende.
This only advances their standing; this really must come to an end.
Det höjer bara deras anseende, och det måste verkligen upphöra.
On the other hand, excessive delay will damage our credibility and weaken our standing.
Om arbetet blir alltför försenat skulle det i stället skada vår trovärdighet och försvaga vårt anseende.

Przykłady użycia - "standing" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI am sorry that Mr Fatuzzo is not here today - I seem to be standing in for him.
Jag beklagar att Fatuzzo inte är här i dag. Som det ser ut får jag ersätta honom.
EnglishThis dramatically changes the long-standing trade rules between the EU and Korea.
Detta ändrar dramatiskt de handelsregler som länge har gällt mellan EU och Korea.
EnglishI also ask myself why the European Union is not standing up for international law.
Jag frågar också mig själv varför EU inte försvarar den internationella rätten.
EnglishIn countries which cannot incinerate, cattle are left standing in their stalls.
I länder som inte kan delta i aktionen står nötkreaturen kvar i ladugårdarna.
EnglishIf you want to know the reason why I'm standing here, it's because of education.
Om ni vill veta anledningen till att jag står här, så är det min utbildning.
EnglishAfter all, that is what this is all about and we are standing up for our rights.
Det är ju det saken gäller i det här fallet och vi tänker försvara våra rättigheter.
EnglishThe European Union must stop standing by in silence as more and more people die.
Europeiska unionen kan inte längre stillatigande se på hur ytterligare människor dör.
EnglishSadly, the international community, including the EU, is standing by helplessly.
Tyvärr är det internationella samfundet, inklusive EU, hjälplösa åskådare.
EnglishI would probably not be standing here today if we did not have effective antibiotics.
Jag hade nog inte stått här i dag om vi inte hade haft verkningsfull antibiotika.
EnglishThere are also long-standing ties with the Communist International in the region.
I regionen finns också ett gammalt samförstånd med den kommunistiska internationalen.
EnglishStanding here responding to this debate tonight, that end looks a long way off.
När jag står här och besvarar era frågor i kväll förefaller det målet mycket avlägset.
EnglishFinally, some will say that we are standing on the edge looking into the abyss.
Vissa kommer, avslutningsvis, att säga att vi står vid avgrundens rand och tittar ned.
EnglishThousands of vehicles are standing idle because there are no jobs for them.
Tusentals fordon står stilla eftersom det inte finns någon användning för dem.
EnglishThe situation was reviewed at a meeting of the Standing Veterinary Committee yesterday.
Situationen sågs över vid ett sammanträde för Ständiga veterinärkommittén i går.
EnglishI am also standing up because I want to talk about the Constitutional Treaty.
Jag har också begärt ordet för att jag vill tala om konstitutionsfördraget.
EnglishHowever, this has been a long-standing and persistent problem for the developing world.
Men detta har varit ett långvarigt och ihållande problem för utvecklingsländerna.
EnglishAs we speak, the Standing Veterinary Committee is discussing that particular request.
Medan vi talar diskuterar man just den begäran i Ständiga veterinärkommittén.
EnglishThirdly, I should like to raise the matter of the Standing Committee's remit.
För det tredje vill jag ta upp frågan om den ständiga kommitténs uppgifter.
EnglishIt supports the participation of long-standing immigrants in local elections.
Det stöder att invandrare som levt länge i landet deltar i de lokala valen.
EnglishThe problem here is the long-standing and widespread problem of a lack of legal base.
Problemet här ligger i det gamla och vanliga problemet med brist på rättslig grund.