EN staging
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

staging (też: nest, production, rollout, set)
staging (też: scaffold, stage)
staging

2. Biznes

Synonimy (angielski) dla "staging":

staging
stage

Przykłady użycia - "staging" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishRegarding the staging points, the Commission proposal was already adopted last June.
Med avseende på mellanstationerna antogs kommissionens förslag redan i juni.
EnglishFor this reason, the European neighbourhood policy makes perfect sense as a staging post.
Därför är den europeiska grannskapspolitiken en mycket bra anhalt på vägen.
EnglishIt is just that the staging is a little tired and the cast is less than brilliant.
Det är bara det att iscensättningen är lite avslagen och rollbesättningen inte är särskilt bra.
EnglishMrs van Dijk takes up technical improvements which must be made to vehicles and staging points.
Van Dijk tar upp tekniska förbättringar för fordon och mellanstationer som ju måste göras.
EnglishThis resulted in significant delays to the staging of today's debate.
Till följd av detta har dagens debatt blivit kraftigt försenad.
EnglishThere is a need for precise criteria regarding staging points, for example.
Det behövs exakta bestämmelser om t.ex. mellanstationer.
EnglishThe provision of staging posts, therefore, is a central requirement.
Bestämmelsen om mellanstationer är därför ett centralt krav.
EnglishI think that we must welcome this event as one more staging post on the way to the reunification of Europe.
Jag anser att vi måste se denna händelse som en anhalt på vägen mot ett återförenat Europa.
EnglishThe outbreak of FMD in the Netherlands can be directly linked to such a staging point, in France.
Utbrottet av mul- och klövsjuka i Nederländerna kan direkt kopplas till en sådan mellanstation i Frankrike.
EnglishOn the staging point, this regulation has increased both the welfare situation and the bio-security situation.
Denna förordning har förbättrat både djurskydds- och biosäkerhetssituationen vid mellanstationerna.
EnglishThis Constitution is an important, essential and indispensable staging post, but it is still only a staging post.
Den här konstitutionen är en viktig, avgörande och oundgänglig milstolpe, men den är bara en milstolpe.
EnglishDecember’s United Nations conference on climate change in Montreal will be an important staging-post in this debate.
FN-konferensen om klimatförändringar i Montreal i december blir en viktig anhalt för denna diskussion.
EnglishDecember’ s United Nations conference on climate change in Montreal will be an important staging-post in this debate.
FN-konferensen om klimatförändringar i Montreal i december blir en viktig anhalt för denna diskussion.
EnglishYou should be protecting, not staging crimes.
Du borde skydda din omgivning, inte iscensätta brott.
EnglishFinally, there is now a suspension in place on staging posts, while the maximum transport time is maintained.
Slutligen har nu mellanstationerna tillfälligt stängts, samtidigt som den längsta tillåtna transporttiden står fast.
EnglishAs far as the ITA itself is concerned, I mentioned that there were provisions for special staging by agreement.
Vad själva ITA-avtalet beträffar så nämnde jag att där fanns stadganden om vidtagande av särskilda steg efter överenskommelse.
EnglishMrs van Dijk has mentioned the staging points.
EnglishThe retention of staging posts is important and the question of density also has an impact on the economics of transport.
Det är viktigt att behålla mellanstationerna, och frågan om djurtäthet har också en inverkan på transportens ekonomi.
EnglishThe entry into force of the Treaty of Nice was an important staging post for the application of Article 6 and Article 7 of the Treaty.
Nicefördragets ikraftträdande var en viktig milstolpe för tillämpningen av artiklarna 6 och 7 i fördraget.
EnglishWe need an international conference on debt relief, but the Paris Club, being no more than a meeting of creditors, is incapable of staging one.
Med insikt om detta har Europeiska unionen redan öronmärkt en miljon US-dollar till skuldlättnad.