EN soundness
volume_up
{rzeczownik}

soundness (też: sanity)
volume_up
sundhet {r.wsp.}

Przykłady użycia - "soundness" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMr Mulder, you have convinced the Commission of the soundness of your proposals.
Herr Mulder! Ni har övertygat kommissionen om det kloka i era förslag.
EnglishWe remain absolutely convinced by the soundness of this argument.
Vi är fortfarande absolut övertygade om att denna argumentering är välgrundad.
EnglishI raised myself afterwards the question of the soundness of my voting card.
Jag undrade efteråt om mitt röstkort verkligen fungerade.
EnglishI think it is non-military but there are some doubts about the soundness of this judgment.
Jag anser den vara icke-militär, men det har framförts vissa tvivel om det korrekta i den bedömningen.
EnglishWe do not feel that either of these two methods fulfils these two conditions of soundness and sustainability.
Enligt vår mening uppfyller ingen av dessa metoder de båda kraven på hållbarhet och varaktighet.
EnglishI am pleased by the soundness of your report and its relevance to the mid-term review of the White Paper.
Jag är glad över grundligheten i ert betänkande och över dess relevans för halvtidsöversynen av vitboken.
EnglishIf we look at the present system in terms of its soundness and efficiency, the urgency of this measure becomes apparent.
Angelägenheten med denna åtgärd inser man, när man betraktar nuvarande systems träffsäkerhet och effektivitet.
EnglishIn the interests of consumer protection and legal soundness, I think it is necessary to have a general right of withdrawal.
För konsumentskyddets och rättssäkerhetens skull är det nödvändigt, tror jag, att en allmän ångerrätt skapas.
EnglishAmong the various reasons for agreeing with this statement is that we do not believe fully in the soundness of the revival across the Atlantic.
Ett av skälen till varför detta inte är lämpligt är att vi inte helt tror på denna uppgång.
EnglishThe British historian James Anthony Froude once wrote that the practical effect of a belief is the test of its soundness.
Den brittiske historiken James Anthony Froude skrev en gång att den praktiska konsekvensen av en övertygelse är kriteriet på dess fullgodhet.
EnglishWe can only hope that future follow-ups to Lisbon will apply the same policy and demonstrate the same soundness of judgment and consistency.
Man kan bara önska att kommande uppföljningar till besluten i Lissabon skall ha samma politiska hållning, omdöme och konsekvens.
EnglishThe lessons of the past have been learned and tremendous care has been taken to ensure that every link in the food chain is checked for soundness.
Vi har lärt oss av det förflutna och varit mycket noga med att se till att varje länk i livsmedelskedjan säkerhetskontrolleras.
EnglishThe Treaty - Article 248.2 of the Treaty on the European Communities - requires the Court to assess the soundness of financial management.
I fördraget - artikel 248.2 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen - krävs det att revisionsrätten bedömer korrektheten i den ekonomiska förvaltningen.
EnglishCredit rating agencies play a very important role as they have a direct impact on the operation of the financial system, its soundness and stability.
Kreditvärderingsinstitut spelar en mycket viktig roll eftersom de direkt påverkar verksamheten inom det finansiella systemet, och hur starkt och stabilt detta är.
EnglishSecondly, and more importantly, it confirms the soundness of Parliament’ s analysis regarding the need to retain some ability to manage the supply of sugar on the Community market.
Parlamentets förslag om en delvis sammankoppling och en modulering av biståndet till de minst gynnade regionerna antogs emellertid inte.
EnglishHere the process of evaluating the creditworthiness and soundness of financial products, of banks and even of whole countries has been left to the credit rating agencies.
Där har bedömningen av kreditvärdigheten och soliditeten hos finansiella produkter, banker och till och med hela länder överlåtits åt kreditvärderingsinstituten.
EnglishThus, a debt restructuring in Greece would have major consequences on the soundness of the banking sector in Greece, as well as on any banks having exposure to Greek securities.
En skuldomstrukturering i Grekland skulle således få stora konsekvenser för den grekiska banksektorn och alla banker som påverkas av Greklands värdepapper.
EnglishNot only will this improve the prudential soundness of our financial institutions but it will also contribute to their competitiveness by helping to optimize the allocation of capital within them.
Detta kommer inte bara att göra våra finansinstitutioner mer sunda, utan också stärka deras konkurrenskraft genom att hjälpa till att optimera allokeringen av kapital inom dem.