"to set out" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to set out" po szwedzku

EN to set out
volume_up
{czasownik}

to set out (też: to advance, to bring, to lay, to lay out)
We wanted to set out criteria for the site of the new authority as we believe we should.
Vi ville lägga fram kriterier för den nya myndighetens säte, vilket vi anser att vi borde.
Mr President, yesterday we heard Mr Chirac set out his objectives for the French presidency.
I går hörde vi herr Chirac lägga fram sina mål för det franska ordförandeskapet.
We must set out strict conditions to accompany the peace and development process in the Middle East.
Vi måste lägga fram stränga villkor för freds- och utvecklingsprocessen i Mellanöstern.
to set out (też: to carry, to deliver, to extend, to lodge)
(DE) Madam President, I will set out my views on domestic employment.
Låt mig framföra min åsikt om hushållsarbete.
I would like to set out the Commission's position in this regard.
Jag vill framföra kommissionens ståndpunkt i detta avseende.
That is the position that I wanted to set out here, Mr President.
Det var den ståndpunkt jag ville framföra här, herr talman.
to set out (też: to bootstrap, to get off, to open, to start)
volume_up
starta {czas.}
. ~~~ We didn't set out to do it and we didn't twist our mustache in some Machiavellian way, but we've done it.
Det är ett kallt krig, verkligen Vi ville inte starta det och vi tvinnade inte våra mustascher på något machiavelliskt sätt, men vi har förklarat krig.

Przykłady użycia - "to set out" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI will now proceed to set out the most important consequences of this compromise.
Jag ska nu gå över till att belysa de viktigaste resultaten av denna kompromiss.
EnglishThe Slovenian Presidency has set out this issue as one of its priority tasks.
För det slovenska ordförandeskapet har denna fråga varit en prioriterad uppgift.
EnglishThe Commission responded constructively to most of the points we set out in March.
Kommissionen svarade konstruktivt på de flesta punkter som vi ställde upp i mars.
EnglishWhen all that has been done, the results will be set out in the form of directives.
När detta arbete slutförts kommer resultatet att fastställas i form av direktiv.
EnglishWe set out with a view that we maintain these candidacies for the remaining posts.
Vi utgår från antagandet att kandidaterna kvarstår för de återstående posterna.
EnglishThe conditions for gaining access to these documents are set out in that regulation.
Villkoren för att få tillgång till dessa dokument framställs i den förordningen.
EnglishWe must work towards ensuring that this responsibility is set out quite clearly.
Målet för vårt arbete måste vara att göra ansvarsfördelningen mycket tydlig.
EnglishThe 12 points set out in the report provide a clear action plan for the future.
De tolv punkterna i betänkandet utgör en tydlig handlingsplan för framtiden.
EnglishWe look forward to receiving feedback from Parliament on the ideas that are set out.
Vi ser fram emot att få parlamentets synpunkter på förslagen i det meddelandet.
EnglishThat is why we have set out a detailed calendar of new regulatory proposals.
Därför måste vi fastställa en detaljerad tidsplan för nya lagstiftningsförslag.
EnglishThe standards that we want have been set out clearly in the joint resolution.
De normer som vi vill ha har tydligt beskrivits i den gemensamma resolutionen.
English Could the Commission set out how account can otherwise be taken of the petition?
 Kan kommissionen förklara hur man på annat sätt kan ta hänsyn till framställningen?
EnglishI am looking at Article 2(2) and I cannot see that exclusion set out there.
När jag läser artikel 2.2 kan jag inte se att man fastställt detta undantag där.
EnglishThe bases are set out in my report and I hope that they will be adopted tomorrow.
Grunden är lagd i mitt betänkande, och jag hoppas att det kommer att antas i morgon.
EnglishThe measures set out in the two Erika packages must be implemented without delay.
De åtgärder som har fastställts i de två Erika-paketen bör genomföras utan dröjsmål.
EnglishThe European Parliament's positions have been set out clearly and not via the media.
Europaparlamentet har framfört sina ståndpunkter tydligt och inte via medierna.
EnglishNo more and no less than this is set out in the explanatory statement of my report.
Detta redovisas i motiveringen till mitt betänkande, varken mer eller mindre.
EnglishThe Commission has already set out its ideas on this matter on many occasions.
Förvaltningen måste vara ansvarig, kontrollerad och decentraliserad. Varför?
EnglishAs the rapporteur said, it follows on from the basis set out by Mr Macartney.
Som föredraganden säger, bygger det vidare på den grund som har lagts av Macartney.
EnglishThe aims set out in the EU treaties are achieved by several types of legal act.
Det finns flera olika rättsakter som kan användas för att uppnå målen i EU-fördragen.