EN see
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

see (też: pin, stick, style, tack)
I see this as being, perhaps, a good example of how we can work together on making laws in the future.
Jag anser att detta kanske kan ses som ett gott exempel på hur vi kan arbeta tillsammans med att stifta lagar i framtiden.
Will we be able to obtain a complete overview of all the committees and their members so that we might see who is involved in making laws and taking decisions?
Kommer vi att kunna få en fullständig översikt över alla kommittéer och deras medlemmar, så att vi kan se vilka som medverkar, när man stiftar lagar och fattar beslut?
It may at first seem a little peculiar to see who is voting on the one hand for the trade agreement while at the same time supporting the resolution on the issue of human rights in Pakistan.
Händelseutvecklingen är oroande, inte minst i ljuset av att senaten stiftat nya konstitutionella lagar som utvidgar och permanentar militärens inflytande.

2. "office of a bishop"

see (też: throne)

Przykłady użycia - "see" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.
Vi hade dock gärna sett en märkning av kemikalier i den så kallade kategori fem.
EnglishAs I see it, those are ultimately the areas concerned and they must be included.
Som jag ser det är detta i slutändan de områden som berörs och de måste tas med.
EnglishWe are all paying, and we all would like to see the amount of pollution reduced.
Vi får alla betala, och vi skulle alla vilja att mängden föroreningar minskade.
EnglishI hope the Commission will see fit to take account of this geographical position.
Jag hoppas att kommissionen kommer att ta hänsyn till det här geografiska läget.
EnglishI also want to see maximum regional flexibility permitted within the regulation.
Jag vill också att förordningen medger största möjliga regionala flexibilitet.
EnglishIt is not mine but I see it as a code for the Council and the European Council.
Det är inte mitt eget, men jag ser det som en kod för rådet och Europeiska rådet.
EnglishI see that the gavel is going down very quickly when I am speaking, Mr President!
Jag ser att ordförandeklubban faller väldigt snabbt när jag talar, herr talman!
EnglishWe Social Democrats want to see a balanced, rather than a neo-liberal, policy.
Vi socialdemokrater vill ha en balanserad politik och inte en nyliberal politik.
EnglishOtherwise, you will see an input field with the names value, minimum or maximum.
I övriga fall visas ett inmatningsfält som heter Värde, Minimum eller Maximum.
EnglishYou will see arrows to the cells that are directly dependent on the current cell.
Du ser sedan pilar till cellerna som är direkt beroende av den aktuella cellen.
EnglishWe see no reason not to endorse this conclusion and therefore voted in favour.
Vi ser ingen anledning att inte stödja denna slutsats och har därför röstat för.
EnglishParliament expects to see energetic measures and strong improvements in this area.
På detta område förväntar sig parlamentet kraftfulla åtgärder och förbättringar.
EnglishMr President, I personally am delighted to see the Renault workers here with us.
Herr ordförande, personligen gläds jag åt Renaultarbetarnas närvaro bland oss.
EnglishWe must compare the approaches to see which is effective in countering addiction.
Vi måste jämföra vilken strategi som fungerar för att motverka narkotikaberoende.
EnglishHe certainly addresses the issue of flexibility, but I see nothing about security.
Han tar verkligen itu med frågan om flexibilitet, men jag ser inget om trygghet.
EnglishAnd yet, what we actually see is light that can't be explained by the starlight.
Och trots det, det vi faktiskt ser är ljus som inte kan förklaras av stjärnljuset.
EnglishWe hope that this year will then see the start of disbursements to the farmers.
Vi hoppas att även utbetalningarna till bönderna skall kunna komma i gång i år.
English) We do not see the need to adopt a joint forestry strategy at this point in time.
Vi anser inte att det finns behov av att nu anta en gemensam skogsbruksstrategi.
EnglishFor each theme that you click you see the objects it contains shown on the right.
För varje tema som du klickar på, visas objekten som det innehåller till höger.
EnglishWe see increasing numbers living with multi-drug resistant TB as well as with AIDS.
Vi ser att allt fler människor lever med multiresistent tuberkulos och med aids.