EN roundly
volume_up
{przysłówek}

roundly (też: aboveboard, freely, ingenuously, openly)
volume_up
öppet {przysł.}
We also roundly condemn what is happening in Guantánamo.
Även vi fördömer öppet vad som händer på Guantanamo.
We roundly condemn the patenting and commercialisation of life, of the human being and of all natural heritage.
Vi fördömer öppet möjligheten att ta patent på och saluföra liv, människan och hela det biologiska arvet.
This letter has been roundly criticised by the High Representative for the Common Foreign and Security Policy.
Denna skrivelse har öppet kritiserats av den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
roundly (też: round, about)
volume_up
runt {przysł.}
roundly (też: absolutely, clear, completely, dead)
I do not know if anyone felt intimidated, but the whole thing deserves to be roundly condemned.
Jag vet inte om någon kände sig osäker, men hela saken förtjänar att fullständigt fördömas.
We roundly condemn the actions by the occupying regime, which are blatant infringements of a basic human right.
Vi fördömer fullständigt den ockuperande regimens handlingar som är flagranta överträdelser av en grundläggande mänsklig rättighet.
Last year, this Parliament roundly condemned Sinn Féin – the IRA – for its continuing criminal activities.
I fjol fördömde parlamentet Sinn Féin – den irländska republikanska armén (IRA) – fullständigt för deras fortgående kriminella aktiviteter.
roundly (też: heartily, neatly, really, proper)
volume_up
ordentligt {przysł.}
It was good that this state of affairs was roundly condemned in the House today during the debate, which is now drawing to a close.
Det var bra att denna situation fördömdes ordentligt i kammaren i dag under debatten som nu närmar sig sitt slut.
Countries that act in this way must be made aware that such practices will be exposed and roundly condemned by the European Union.
De länder som agerar på detta sätt måste göras medvetna om att sådana metoder kommer att exponeras och grundligt fördömas av EU.
Electronically undressing citizens, with or without 'guarantees', is totally unacceptable and it needs to be roundly and decisively condemned straight away.
Att på elektronisk väg klä av medborgare, med eller utan ”garantier”, är helt oacceptabelt och måste fördömas grundligt och beslutsamt nu genast.
The report by Mr de Soto, the United Nations Special Coordinator, roundly criticises the strategy of the Quartet, and does little for the reputation of the Union itself.
I rapporten från Alvaro de Soto, FN:s särskilde samordnare, kritiseras kvartettens strategi grundligt, och bidrar föga till EU:s rykte.
roundly (też: bluntly, flat out, outright, plump)
volume_up
rent ut {przysł.}
roundly
roundly
volume_up
cirkelrunt {przysł.}

Przykłady użycia - "roundly" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAll those who have led our countries into mad agricultural practises must be roundly condemned.
Alla som har lett våra länder in på ett galet jordbruk måste energiskt klandras.
EnglishI feel I must roundly oppose the objective of abolishing the principle of unanimity.
Jag är djupt kritisk till målet att upphäva enhällighetsprincipen.
EnglishTherefore, once again, we want to roundly condemn the Taliban regime.
Därför vill vi ännu en gång med all kraft fördöma den talibanska regimen.
EnglishThe stability pact for south-eastern Europe was roundly welcomed in the previous debate.
Stabilitetspakten för Sydeuropa har redan i den tidigare debatten vunnit starkt erkännande.
EnglishBecause this should be roundly rejected, I voted against this report.
Eftersom detta bestämt bör avvisas röstade jag emot betänkandet.
EnglishThis package has been roundly rejected by ports, unions and other bodies across Scotland.
   Detta paket har kategoriskt avvisats av hamnar, fackföreningar och andra organ i Skottland.
EnglishThus, for example, their delayed reaction to the financial crisis of the 1930s was roundly criticised.
Deras försenade reaktion på finanskrisen på 1930-talet kritiserades till exempel hårt.
EnglishWe roundly condemn the breaches of human rights and the use of force against the opposition.
Vi fördömer kraftfullt brotten mot de mänskliga rättigheterna och våldshandlingarna mot oppositionen.
EnglishThe European Union, in roundly condemning what has happened, must respond with appropriate political initiatives.
EU måste svara med lämpliga politiska åtgärder för att skarpt fördöma det som har hänt.
EnglishWe must therefore roundly condemn the repression and arrests which followed the death of the king.
Därför måste vi med skärpa fördöma de repressiva handlingar och de fängslanden som följt efter kungens död.
EnglishThis regime should be unanimously and roundly condemned.
Ett enhälligt fördömande borde uttalas mot denna regim.
EnglishI roundly condemn this lack of European solidarity.
Jag fördömer kraftigt denna brist på europeisk solidaritet.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, the latest wave of violence and terror in the Middle East must be roundly condemned.
Fru talman, ärade kolleger! Den senaste vågen av våld och terror i Mellanöstern måste fördömas i skarpa ordalag.
EnglishIn any case, I feel that it is appropriate to emphasise that these actions by the LFEC must be explicitly and roundly condemned.
Men under tiden anser jag att vi bör betona att FLEC:s handlingar måste få ett tydligt och starkt fördömande.
EnglishIn any case, I feel that it is appropriate to emphasise that these actions by the LFEC must be explicitly and roundly condemned.
Men under tiden anser jag att vi bör betona att FLEC: s handlingar måste få ett tydligt och starkt fördömande.
EnglishIt is up to us to roundly condemn the crime.
EnglishThere was an outcry in Ireland in recent weeks when a media accountant made this very point and he was roundly handbagged.
I Irland utbröt nyligen högljudda protester när en ekonom inom media påpekade just detta och han blev rejält kritiserad.
EnglishWe roundly condemn any form of totalitarianism and, at the same time, underline the importance of remembering the past.
Vi fördömer tveklöst alla former av totalitarism och understryker samtidigt hur viktigt det är att komma ihåg det förflutna.
EnglishIt must be made clear to the present Azeri Government that the European Union roundly condemns all forms of antidemocratic practice.
Azerbajdzjans nuvarande regering måste få klart för sig att Europeiska unionen helt förkastar alla former av antidemokratiskt beteende.
EnglishJournalists and opposition politicians were present among those arrested, and this is something that must be roundly rejected anywhere in the world.
Journalister och oppositionspolitiker var bland dem som greps, och detta är något som måste förkastas helt överallt i världen.