"root" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"root" po szwedzku

volume_up
root {rzecz.}

EN root
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

root (też: account, bar, base, basis)
volume_up
grund {r.wsp.}
A hedonistic and utilitarian approach to individuals lies at the root of such problems.
En hedonistisk och utilitaristisk syn på individen ligger till grund för den typen av problem.
That might be at the root of the kind of perception they have.
Det kan ligga till grund för deras sätt att uppfatta frågan.
But we have to look at the root causes of terrorism.
Vi måste emellertid se vad som ligger till grund för terrorismen.
root
volume_up
rot {r.wsp.}
The time has come to combat stereotypes that have taken root in society.
Det har blivit dags att bekämpa de stereotyper som har slagit rot i samhället.
It reveals the extent to which lawlessness has taken root in some parts of the Philippines.
Det visar i vilken utsträckning laglösheten har slagit rot i vissa delar av Filippinerna.
I am glad that work is also being done to tackle the problem at its root.
Det gläder mig att man också arbetar för att angripa problemet vid dess rot.
root (też: account, causation, cause, ground)
volume_up
orsak {r.wsp.}
It is the same root cause that so often turns individuals into criminals.
Det är samma grundläggande orsak som så ofta gör individer till brottslingar.
We must fight the causes at their root if we are to be able to save the forests.
Vi måste bekämpa dessa orsaker innan de uppstår för att kunna rädda våra skogar.
They are root causes of violent conflict and our assistance must target them.
Dessa är de grundläggande orsakerna till våldsamma konflikter och vårt stöd måste vara riktat mot dem.
root (też: begetter, source, germ)
This is the root of all the misunderstanding.
Detta ger ofta upphov till missförstånd.
I consider very important the observation that the economic and financial crisis and the climate change crisis have the same roots.
Jag anser det vara en mycket viktig observation att den ekonomiska och finansiella krisen och klimatkrisen har samma upphov.
The root of the problem is the offensive of the US Government, which is using its military victory in Afghanistan to strengthen and consolidate its superpower.
Upphovet till denna turbulens ligger i den amerikanska regeringens offensiv, som drar nytta av sin militära seger i Afghanistan för att stärka och befästa sin supermakt.
root (też: root of the tooth)
volume_up
tandrot {r.wsp.}

2. Botanika: "plant"

root
volume_up
rot {r.wsp.} (växt)
The time has come to combat stereotypes that have taken root in society.
Det har blivit dags att bekämpa de stereotyper som har slagit rot i samhället.
It reveals the extent to which lawlessness has taken root in some parts of the Philippines.
Det visar i vilken utsträckning laglösheten har slagit rot i vissa delar av Filippinerna.
I am glad that work is also being done to tackle the problem at its root.
Det gläder mig att man också arbetar för att angripa problemet vid dess rot.

3. Językoznawstwo

root
volume_up
rot {r.wsp.}
The time has come to combat stereotypes that have taken root in society.
Det har blivit dags att bekämpa de stereotyper som har slagit rot i samhället.
It reveals the extent to which lawlessness has taken root in some parts of the Philippines.
Det visar i vilken utsträckning laglösheten har slagit rot i vissa delar av Filippinerna.
I am glad that work is also being done to tackle the problem at its root.
Det gläder mig att man också arbetar för att angripa problemet vid dess rot.

Przykłady użycia - "root" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe must fight the causes at their root if we are to be able to save the forests.
Vi måste bekämpa dessa orsaker innan de uppstår för att kunna rädda våra skogar.
EnglishThe root of the problem to be dealt with, Mr President, is both simple and urgent.
Herr talman! Kärnan i det problem som ska hanteras är både enkel och angelägen.
EnglishThis includes looking at the root causes of migration and development issues.
Det inkluderar att titta på migrationens grundorsaker och på utvecklingsfrågorna.
EnglishAccordingly, the root of the problem is different from how the rapporteur sees it.
Det verkliga problemet är således ett annat än det föredraganden förutsätter.
EnglishFear of the future and fear of progress are at the root of Europe's failings.
Rädsla inför framtiden och rädsla för framsteg är roten till Europas misslyckanden.
EnglishTo root out the undeclared workforce we can use both a stick and a carrot.
För att utrota det odeklarerade arbetet kan man använda både piskan och moroten.
EnglishI would actually like to return to the very root cause of this discussion.
Nu skulle jag vilja gå vidare till själva anledningen till den här diskussionen.
EnglishI would tackle the root of the problem, which actually lies in other matters.
Jag anser att man måste ta itu med roten till problemet som faktiskt är något annat.
EnglishThe brutal military dictatorship is the root cause of the problems ravaging Burma.
Den brutala militärdiktaturen är grunden till problemen som härjar i Burma.
EnglishIt appears that the root cause of trafficking in human organs is their market value.
Den grundläggande orsaken till handel med mänskliga organ verkar vara marknadsvärdet.
EnglishThat will take account of the need to strengthen the grass-root sports sector.
Man kommer att ta hänsyn till behovet av att stärka området för idrott på gräsrotsnivå.
EnglishWe have to look at the root causes of why the waste is there in the first place.
Vi måste titta på de grundläggande orsakerna till varför avfallet över huvud taget finns.
EnglishRoot canal... and by the looks of those x-rays... it's not going to be pretty.
Rotfyllning, och om man tolkar röntgenplåtarna...... så kommer det inte att bli snyggt.
EnglishIs this not the root of a great number of current social and cultural problems?
Är det inte här som roten till väldigt många samhälleliga och kulturella problem ligger?
EnglishArmed with such data, we need to study the root causes of this decline.
Utrustade med sådana uppgifter måste vi granska orsakerna till denna minskning.
EnglishAll the seeds we are sowing will take root if the Community method prevails.
Men allt det vi gör kommer att falla i god jord om vi låter gemenskapsmetoden dominera.
EnglishI am afraid to say, Commissioner, that the Commission is at the root of this confusion.
Jag är rädd för, herr kommissionär, att kommissionen är roten till denna förvirring.
EnglishThere are two major challenges at the root of any gender equality policy.
Det finns två stora utmaningar i botten av all politik för jämställdhet mellan könen.
EnglishOpiates, such as heroin, are the root cause of most drugs-related deaths.
Opiater, såsom heroin, är grundorsaken till de flesta narkotikarelaterade dödsfallen.
EnglishYou now intend getting to the root of the problem, which is something that we welcome.
Nu vill ni gå till botten med problemet, vilket är något som vi välkomnar.