"robust" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"robust" po szwedzku

SV
SV

"robust" po angielsku

EN

robust {przymiotnik}

volume_up
1. "sturdy, rugged"
robust
volume_up
robust {przym.} (kraftig, oöm)
Essential requirements will be a robust mandate and an effective command structure.
Villkoren är då ett robust mandat och en effektiv kommandostruktur.
Wide, robust process windows for 1 micrometer laser arc hybrid welding
Stort, robust processfönster för 1 mikrometer laserhybridsvetsning
The current situation calls for robust, proper and swift implementation of the ESF.
Den nuvarande situationen kräver en robust, ändamålsenlig och snabb tillämpning av ESF.
SV

robust {przymiotnik}

volume_up
1. ogólne
robust (też: hållbar, kraftig, bastant, solid)
volume_up
stout {przym.} (strong, thick)
robust (też: fast, kraftig, stabil, stark)
robust (też: muskulös)
2. "kraftig, oöm"
robust
volume_up
robust {przym.} (sturdy, rugged)
Villkoren är då ett robust mandat och en effektiv kommandostruktur.
Essential requirements will be a robust mandate and an effective command structure.
Stort, robust processfönster för 1 mikrometer laserhybridsvetsning
Wide, robust process windows for 1 micrometer laser arc hybrid welding
Den nuvarande situationen kräver en robust, ändamålsenlig och snabb tillämpning av ESF.
The current situation calls for robust, proper and swift implementation of the ESF.

Synonimy (angielski) dla "robust":

robust

Synonimy (szwedzki) dla "robust":

robust

Przykłady użycia - "robust" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English   Mr President, ladies and gentlemen, this has been an excellent, robust debate.
   Herr talman, mina damer och herrar! Detta har varit en utmärkt och rejäl debatt.
EnglishWe must also be robust in our defence of the rules and of fair competition.
Vi måste också vara kraftfulla när vi försvarar reglerna och rättvis konkurrens.
EnglishA serious, robust and optimistic Budget is therefore all the more necessary.
Därför är det desto mer nödvändigt med en seriös, solid och optimistisk budget.
EnglishLithuania has achieved robust long-term economic growth approaching 10% of the GDP.
Landet har haft en stadig långsiktig ekonomisk tillväxt på nästan 10 procent av BNP.
EnglishLithuania has achieved robust long-term economic growth approaching 10 % of the GDP.
Landet har haft en stadig långsiktig ekonomisk tillväxt på nästan 10 procent av BNP.
EnglishWe would encourage the Lebanese Government to take robust action in this field.
Vi uppmuntrar den libanesiska regeringen att vidta kraftfulla åtgärder på detta område.
EnglishIts implementation will therefore create a new robust crisis management framework.
Genomförandet av den kommer att skapa en ny stabil ram för krishantering.
EnglishFree and independent media are indispensable for a transparent and robust democracy.
Fria och oberoende medier är oumbärligt för en öppen och stabil demokrati.
EnglishThe aim is to build a robust body of evidence on which to base future decisions.
Syftet är att bygga upp en solid bas av fakta som kan ligga till grund för framtida beslut.
EnglishThe new President will be governing in the face of robust opposition and free media.
Den nya presidenten kommer att tvingas regera med en stabil opposition och fria medier.
EnglishWe are strongly in favour of a robust and effective Non-proliferation Treaty.
Vi stöder verkligen ett kraftfullt och effektivt fördrag om icke-spridning av kärnvapen.
EnglishWe need a robust European legislative solution, and we need it quickly.
Vi behöver en kraftfull europeisk lagstiftningslösning, och vi behöver den snabbt.
EnglishI could wish that we had had a rather more robust answer from the Council, I have to say.
Jag måste erkänna att jag önskar att svaret från rådet var lite kraftfullare.
EnglishSo, Mr Tajani, you have got off the ground with a robust negotiating mandate.
Antonio Tajani, ni har kommit igång med ett stadigt förhandlingsmandat!
EnglishAttention to more stable, robust and lightweight materials is an example.
Ett exempel är att uppmärksamma stabilare, robustare och lättare material.
EnglishThe position of we Europeans must be clear, unambiguous and extremely robust.
Den ståndpunkt EU antar måste vara tydlig, entydig och oerhört stabil.
EnglishAs President Borrell said, Chile now has a strong and robust democracy.
Som talman Josep Borrell Fontelles sa har nu Chile en stark och kraftfull demokrati.
EnglishClear and robust data protection is a basic condition of increased openness.
Ett starkt och tydligt dataskydd är en förutsättning för ökad öppenhet.
EnglishEarlier legislation already included robust measures on these points.
I den tidigare lagstiftningen fanns redan handfasta bestämmelser om dessa punkter.
EnglishAn education with a robust, quality foundation guarantees Europeans a better future.
En utbildning med en stark, kvalitativ grund garanterar EU-medborgarna en bättre framtid.