"ridicule" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"ridicule" po szwedzku

EN

ridicule {rzeczownik}

volume_up
ridicule (też: fun, mockery, mock)
Both his reports are of a lamentable standard, and cast him into ridicule as a lawyer.
Båda hans rapporter är av bedrövlig kvalitet, och de har gjort honom till åtlöje som advokat.
You've exposed us to public ridicule!
Du har utsatt oss för allmänhetens åtlöje!
In this matter the common foreign and security policy of the European Union is being exposed to ridicule.
I den här frågan gör sig EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik till åtlöje.
ridicule
This has even become the subject of occasional ridicule in Turkey.
Detta har ibland väckt löje i Turkiet.
The proposals for training on a healthy diet have already attracted widespread ridicule in the British press.
Förslagen om utbildning om hälsosam kost har redan väckt åtskilligt löje i den brittiska pressen.
Men vi bjuder in till värre saker än löje.
ridicule

Synonimy (angielski) dla "ridicule":

ridicule

Przykłady użycia - "ridicule" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI believe that we should spare ourselves the public ridicule and the public rejection.
Jag anser att vi bör bespara oss allmänhetens förlöjligande och ogillande.
EnglishThe principle of subsidiarity will be held up to ridicule, as it has been for the past 12 years.
Därmed är denna union inte längre ett statsförbund, vilket vi anser att den skall vara, utan en förbundsstat, en federation.
EnglishIn my view despite attempts to ridicule the proposal it does strike a good balance between protectionism and over-regulation.
Några parlamentsledamöter har försökt att stryka frågan om naturligt ” solljus ” från betänkandet.
EnglishToday, we are piling ridicule on shame.
Idag kan vi till skammen tillfoga det löjeväckande.
EnglishNowadays, such words invite ridicule.
Det var " une bonne action" (" en god handling" ).
English- (FR) Ridicule never killed anyone.
EnglishRidicule never killed anyone.
EnglishSuch a renegotiation is unjustifiable, unacceptable and would heap ridicule on the European Union's international standing.
En sådan omförhandling är omotiverad, oacceptabel och skulle kasta ett löjets skimmer över Europeiska unionens internationella hållning.
EnglishSuch a renegotiation is unjustifiable, unacceptable and would heap ridicule on the European Union' s international standing.
En sådan omförhandling är omotiverad, oacceptabel och skulle kasta ett löjets skimmer över Europeiska unionens internationella hållning.
EnglishHow long must we put up with such disrespect and ridicule from a candidate Member State that wants to think that it is European?
Hur länge måste vi stå ut med den här typen av respektlöshet och förlöjligande från ett kandidatland som vill tro att det är europeiskt?
EnglishWe used to ridicule continental drift.
När jag studerade, läste mina geologiböcker och skrev mina tentor- -gav jag fel svar och fick högsta betyg.
EnglishIf ridicule could kill, some members of the Committee on Women's Rights and Gender Equality would no longer be around.
Om löjet kunde döda, så skulle vissa ledamöter i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män ha dragit sin sista suck.
English   Mr President, why do we in this House continue to bring ridicule on ourselves by promoting such egregious measures as this one?
   –Herr talman! Varför fortsätter vi här i parlamentet att dra ett löjets skimmer över oss genom att verka för sådana idiotiska åtgärder som denna?
EnglishIs it to be done by means of accusations and ridicule, through the harassment of whistleblowers and by setting the police on investigative journalists?
Jag vill peka på det viktiga bidrag som Europaparlamentet har gjort till de fyra texter som detta andra järnvägspaket består av.
EnglishPlease do not engage in this trivialisation and then come along here and hypocritically express surprise that this institution is being held in ridicule.
Jag ber er att inte delta i denna trivialisering för att sedan komma hit och hyckla förvåning över att vår institution förlöjligas.
EnglishThe movement which I represent nationally has long stood for the principles about which we are now speaking, but we have had to suffer a great deal of ridicule.
Den rörelse som jag representerar nationellt har länge stått för de principer som vi nu talar om, men vi har fått utstå mycket hån.
EnglishIs it to be done by means of accusations and ridicule, through the harassment of whistleblowers and by setting the police on investigative journalists?
Skall detta ske med anklagelser och förlöjliganden, genom trakassering av whistleblowers, och genom att man sätter polisen på grävande journalister?
EnglishIf the rules of the directive had applied here, it would have brought the European Union into disrepute and ridicule, without benefiting consumers.
Om direktivets föreskrifter hade tillämpats härpå skulle Europeiska unionen råkat i vanrykte och ha förlöjligats, utan några fördelar för konsumenterna.
EnglishMr Schulz has quoted here with ridicule the undertakings of the Commission and the Council, but Parliament too can reduce the over-regulation of the Union.
Martin Schulz förlöjligade de åtaganden som kommissionen och rådet har gjort, men parlamentet kan också bidra till att minska överregleringen i unionen.
EnglishA critical position of the Commission and Parliament concerning this judgment would be unauthorised interference, and would, in addition, expose us to ridicule.
En kritisk ståndpunkt från kommissionen och parlamentet angående denna dom skulle innebära obehörig inblandning. Det skulle dessutom framställa oss som löjliga.