"reliably" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"reliably" po szwedzku

volume_up
reliably {przysł.}

EN reliably
volume_up
{przysłówek}

reliably
A great deal has been said about inadequate quality, but it is not possible to measure this reliably.
Det har talats mycket om bristande kvalitet men det är går inte att mäta den på ett tillförlitligt sätt.
This will reliably ensure the comparability of the statistical data, which, if missing, can lower data quality.
Detta kan på ett tillförlitligt sätt garantera statistikens jämförbarhet, vilket krävs för att uppgifterna ska hålla en hög kvalitet.
However, it is important to be able to see EU vessels reliably complying with the rules.
Det är dock viktigt att kunna fastställa att EU:s fartyg följer de regler som finns och att detta sker på ett tillförlitligt sätt.
reliably (też: trustily)
volume_up
pålitligt {przysł.}
I regard this is as a level which reliably reflects the possibilities of modern technology.
Jag ser detta som en nivå som pålitligt återspeglar möjligheterna hos den moderna tekniken.
We know that the Member States are unable to reliably distinguish which consignments are eligible and which are not.
Vi vet att medlemsstaterna inte kan urskilja vilka varupartier som är kvalificerade eller inte på ett pålitligt sätt.
However, these general authorisations are also intended to enable European exporters and small and medium-sized enterprises to plan reliably.
Men syftet med dessa allmänna tillstånd är också att göra det möjligt för europeiska exportörer och små och medelstora företag att planera pålitligt.

Synonimy (angielski) dla "reliably":

reliably

Przykłady użycia - "reliably" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBoth more reliably and automatically and also, as Mr Beysen says, "internationally as well".
Både pålitligare och högre grad av automatik och, som Beysen säger, "även internationellt".
EnglishAnd there is a strong likelihood that it will be some time before the market functions reliably.
Det dröjer säkert åtskilliga år innan vi har en fungerande världsmarknad att lita till.
EnglishOnly the law can reliably ensure the principle of freedom of research.
Det är bara genom juridiska normer som man på ett trovärdigt sätt kan garantera principen om frihet för forskningen.
EnglishIf I have been reliably informed, the European market will soon be flooded with a surplus of some 2 million tonnes of sugar.
Vad tänker den på kort sikt göra med detta överskott på 2 miljoner ton socker?
EnglishBut what I do not know is how they can be reliably destroyed or, more to the point, how the costs can be covered.
Jag känner inte till några hållbara lösningar för destruktion av dessa ämnen och förvisso inte hur kostnaderna skall täckas.
EnglishIf I have been reliably informed, the European market will soon be flooded with a surplus of some 2 million tonnes of sugar.
Om jag är rätt informerad så kommer EU:s marknad snart att översvämmas av ett överskott av socker på omkring 2 miljoner ton.
EnglishBy a foreseeable date it must be possible to identify reliably the exact origin of every single cut of meat on sale in the European Union.
Inom överskådlig tid får det inte längre finnas någon schnitzel i Europeiska unionen, vars ursprung man inte kan tänka sig in i.
EnglishThe European Environment Agency reliably provides data and figures that are very important for our work, for the way we shape the future.
Europeiska miljöbyrån tillhandahåller pålitliga data och siffror som är mycket viktiga för vårt arbete, för hur vi formar vår framtid.
EnglishThe report of the UN special envoy Mrs Anna Kajumulo will be available through the usual United Nations sources, I am reliably informed.
Jag har fått tillförlitlig information om att rapporten från FN:s särskilda sändebud Anna Kajumulo kommer att finnas tillgänglig via FN:s vanliga källor.
EnglishAs well as reliably providing for its own food security, Europe must also play a role in maintaining the food supply in other continents.
Europa måste, likväl som att trygga sin egen livsmedelssäkerhet, också spela en roll när det gäller att upprätthålla livsmedelssäkerheten på andra kontinenter.
EnglishI consider it right and proper that the 50 cent coin should be 0.8 grams heavier so that coin-operated machinery can distinguish more reliably between 50 cent and 20 cent coins.
Jag finner det riktigt att 50-centsmynten görs 0, 8 gram tyngre, så att automaterna kan skilja mellan 50 cent och 20 cent.
EnglishWe cannot therefore understand or accept, Mr President, the haste that no one can reliably justify, and which is, in short, limiting Parliament's control role.
Vi kan därför inte förstå eller acceptera brådskan som ingen verkligen kan förklara och som på kort sikt begränsar parlamentets tillsynsroll.
EnglishThe rapporteur mentions several measures to ensure more reliably that emission control equipment functions efficiently throughout a vehicle's lifetime.
Föredraganden nämner flera åtgärder för att man bättre skall kunna försäkra sig om att de utsläppsfattiga aggregaten fungerar effektivt under fordonets hela brukstid.
EnglishThis, ladies and gentlemen, is about the fact that business on the Internet must be safe and that health information must be able to be stored on it reliably.
Bästa kolleger, här är det fråga om att det måste vara tryggt att besöka handelsplatserna på nätet, och även att hälsouppgifter måste kunna hållas konfidentiella.
EnglishIn an age when people search for information themselves, patients must be informed clearly, objectively, reliably and well about the effects of medicinal products.
I en tidsålder när människor själva söker information måste patienterna få tydlig, objektiv, pålitlig och utförlig information om effekterna av olika läkemedel.
EnglishI do not think we can in all seriousness say that only an authorised body that is located in the midst of the Community can reliably carry out the task it is entrusted with.
Vi kan väl inte på fullt allvar säga att endast en myndighet som är lokaliserad i gemenskapens centrum på ett trovärdigt sätt kan genomföra de uppgifter som tilldelats den.
EnglishLarge-scale uses - for example in the field of textiles and carpets - have already been discontinued by industry, and this Directive will reliably prevent the reintroduction of such uses.
Storskalig användning, till exempel inom textil- och mattillverkning, har redan stoppats av branschen själv, och detta direktiv kommer att förhindra att sådana användning återkommer.
EnglishTo this we can add the fact that reliably establishing the criteria for defining a sustainable fisheries product is undoubtedly a much more complex task than it may at first appear.
Till detta kan vi tillägga att det utan tvekan är en mycket mer komplex uppgift att fastställa pålitliga kriterier för att definiera en produkt från ett hållbart fiske än vad man först kan tro.