"relentless" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"relentless" po szwedzku

EN relentless
volume_up
{rzeczownik}

relentless
volume_up
obeveklig {r.wsp.}
Only now, investment isn't going to be about the relentless and mindless pursuit of consumption growth.
Först nu, kommer inte investering att handla om den obevekliga och andefattiga strävan efter konsumtionstillväxt.
There has to be a very clear message from the European Union that relentless pressure will be applied to the Burmese regime.
Europeiska unionen måste sända ett mycket tydligt budskap om att obevekliga påtryckningar kommer att utövas mot den burmesiska regimen.
It is a lifestyle characterised by a relentless tide of pansexualism and pornography and the belief that human beings are objects that can be bought and sold.
Det är en livsstil som karakteriseras av en obeveklig ström av pansexualitet och pornografi och tron att människor är objekt som kan köpas och säljas.
relentless
His seven-year civil war has been described as a relentless campaign of sadistic wanton violence.
Hans sjuåriga krig beskrevs som en sadistisk obarmhärtig kampanj av våId...
Unfortunately, however, while the relentless bombardments continue, disinformation on both sides is rife and self-criticism is in short supply.
Samtidigt som de obarmhärtiga bombningarna fortsätter, flödar tyvärr desinformationen från bägge sidorna, och någon självkritik låter sig inte anas.

Synonimy (angielski) dla "relentless":

relentless

Przykłady użycia - "relentless" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHis relentless refusal to respect the voters' wishes merits strong condemnation.
Hans oförsonliga vägran att respektera väljarnas vilja förtjänar ett starkt fördömande.
EnglishWe must stop the relentless and unstoppable divergence dynamic in which the EU is mired.
Vi måste få stopp på den obevekliga och hejdlösa divergensdynamik som EU fastnat i.
EnglishAgainst a backdrop such as this, what is needed is relentless commitment to dialogue.
Mot en bakgrund som denna behövs ett obevekligt engagemang för dialog.
EnglishThe large American enterprises, in particular, are pursuing a relentless strategy of attack.
Särskilt de stora amerikanska företagen för en offensiv och hetsig politik.
EnglishThe relentless attempts to turn Europe into a political unity seem to be built on quicksand.
De ständiga försöken att göra Europa till en politisk enhet verkar vara byggda på drivsand.
EnglishFirst and foremost, we must wage a relentless fight against doping.
I synnerhet och framför allt måste vi beslutsamt bekämpa doping.
EnglishI share his relentless ambition to improve agricultural controls.
Jag delar hans oupphörliga strävan efter att förbättra granskningen av transaktioner inom jordbruket.
EnglishThe demands of efficiency in transportation are relentless.
Kraven på effektivitet inom transportbranschen är oerhört hårda.
EnglishThey also forget the relentless way in which the vineyards have been targeted over many years.
Å andra sidan glömmer de även bort den mångåriga förföljelsemani som har varit riktad mot vinodlingarna.
EnglishI want to pay tribute to her relentless pursuit of truth.
Jag vill hedra hennes ihärdiga sökande efter sanningen.
EnglishOnly by studying the causes and their effects will we be able to mount a relentless campaign to fight the fires.
Bara genom att studera orsak och verkan kan vi inleda en obevekligkampanjför att bekämpa skogsbränder.
EnglishOnly now, investment isn't going to be about the relentless and mindless pursuit of consumption growth.
Först nu, kommer inte investering att handla om den obevekliga och andefattiga strävan efter konsumtionstillväxt.
EnglishThe relentless terrorist campaign waged by the Tamil Tigers severely blighted the development of that beautiful country.
De tamilska tigrarnas obarmhärtiga terrorism har verkligen skadat utvecklingen i detta vackra land.
EnglishHence his relentless efforts to build up an arsenal of extremely sinister weapons of mass destruction.
På grund av detta följer dennes oupphörliga strävan att anlägga en arsenal av ytterst skrämmande massförstörelsevapen.
EnglishI should equally like to thank the Presidency and the Commission for their relentless efforts during the negotiations.
Jag vill även tacka ordförandeskapet och kommissionen för deras obevekliga ansträngningar under förhandlingarna.
EnglishWe have to challenge the Government of Sudan and stop its relentless Orwellian denial of what is happening in its country.
Vi måste utmana Sudans regering och sätta stopp för dess oförsonliga, Orwellska förnekande av vad som pågår i landet.
EnglishMr President, I too would like to start by congratulating Mr Bösch on his relentless efforts to turn OLAF into a success.
Herr talman! Även jag vill börja med att gratulera Bösch till hans ihärdiga insatser för att göra OLAF till en framgång.
EnglishThey are bewildered and frightened by what they see as a relentless onslaught on the banana regime by the United States.
De är förbryllade och skrämda av vad de betraktar som en hänsynslös attack från Förenta staterna mot ordningen för bananhandel.
EnglishBy the same token, the relentless fight against the terrorist threat must be definitively limited under international law.
På samma sätt måste man i en ständig kamp mot terrorhotet se den internationella rätten som en gräns som inte får överskridas.
EnglishTurkish women's NGOs are relentless in their efforts to promote this agenda, as they should be, and we are their allies.
Turkiska kvinnors icke-statliga organisationer kämpar oförtrutet för att främja denna fråga, vilket är helt rätt, och vi stöder dem.