EN

releasing {rzeczownik}

volume_up
releasing (też: extradition)
During this time, the parties intend to agree on a more permanent arrangement for releasing PNR data.
Under tiden har parterna för avsikt att komma överens om en mer bestående uppgörelse för utlämning av PNR – uppgifter.
During this time, the parties intend to agree on a more permanent arrangement for releasing PNR data.
Under tiden har parterna för avsikt att komma överens om en mer bestående uppgörelse för utlämning av PNR-uppgifter.
Mr President, ladies and gentlemen, talks on releasing passenger data to the United States of America were brought to a conclusion last week.
Samtalen om utlämning av passageraruppgifter till Förenta staterna slutfördes förra veckan.
releasing (też: release)

Synonimy (angielski) dla "releasing":

releasing
English

Przykłady użycia - "releasing" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMusicians and actors were instrumental in releasing the green economy wave.
Musiker och skådespelare bidrog till att sätta igång den gröna vågen inom ekonomin.
EnglishThe Commission is in favour of releasing the negotiating documents as soon as possible.
Kommissionen vill att förhandlingsdokumenten ska offentliggöras så snart som möjligt.
EnglishTherefore, I have voted without reservations in favour of releasing aid from the fund.
Jag har därför utan förbehåll röstat för att stöd ska utgå från fonden.
EnglishOf course, since we had no identification, we began by releasing two million.
Självklart, eftersom vi inte hade någon identifiering, började vi med att dela ut 2 miljoner.
EnglishTherefore, I have voted without reservations in favour of releasing aid from the fund.
Jag har därför utan förbehåll röstat för att använda stöd från fonden.
EnglishIt is releasing methane from the tundra, and could also release it from the seabed.
Det leder till att metan frigörs från tundran och även kan komma att frigöras från havsbottnen.
EnglishWe are currently releasing as much CO2 per day as has been bound in the last 3000 years.
För närvarande frigör vi dagligen lika mycket koldioxid som bundits under en tid av 3 000 år.
EnglishI am by no means releasing the Member States from their responsibility.
Jag vill inte på något sätt frita medlemsstaterna från deras ansvar!
EnglishIn previous proposals, it was enough that releasing a document might harm the public interest.
I tidigare förslag så räckte det med att utlämnandet eventuellt kunde skada dessa intressen.
EnglishA second example would be releasing his opponents from prison.
Ett andra initiativ måste vara att han friger alla oppositionella som sitter i fängelse.
EnglishCoal can be much more efficiently burned these days, releasing much less CO2 than previous methods.
Kol kan i dag förbrännas mycket effektivare och avge mindre CO2 än med de gamla metoderna.
EnglishAs the iceberg melts, it is releasing mineral-rich fresh water that nourishes many forms of life.
När ett isberg smälter släpper det ut mineralrikt färskvatten som ger näring åt många livsformer.
EnglishOur approach is directed towards releasing people from drug dependency, not seeing them hooked on drugs.
Vår väg går mot att ta sig ut ur drogberoende, inte att fastna i det.
EnglishBy releasing the button you will set the end of the line.
När du släpper musknappen skapas linjens slutpunkt.
EnglishYou flip an object at the flip line by dragging one of its handles across the flip line and releasing it.
Objektet spegelvänds över spegellinjen när du drar en av objektets handtag över spegellinjen och släpper det.
EnglishIt is releasing their bodies and clearing up their minds.
Det frigör deras kroppar och renar deras sinnen.
EnglishNow the Council has proposed releasing EUR 135 million for the economic and social development of Turkey.
I dag kommer rådets förslag att man skall avsätta 135 miljoner euro till ekonomisk och social utveckling i Turkiet.
EnglishIn the Address, Text and Frame fields, you can type appropriate entries for this section after releasing the mouse button.
När du släpper musknappen kan du mata in uppgifter för det här området i fälten Adress, Text och Frame.
EnglishIn the Address, Text and Frame fields, you can type the appropriate entries for this section after releasing the mouse button.
När du släpper musknappen kan du mata in uppgifter för det här området i fälten Adress, Text och Frame.
EnglishThe European Union is, in fact, releasing substantial funds.