"reality" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"reality" po szwedzku

EN reality
volume_up
{rzeczownik}

reality (też: actuality, life, substantiality)
It is imperative that this discrepancy between promises and reality is overcome.
Vi måste absolut överbrygga denna klyfta mellan löften och verklighet.
This is absolutely essential and there are no alternatives to that reality.
Detta är helt nödvändigt och det finns inga alternativ till denna verklighet.
The carbon economy must be a reality throughout the world and not only in Europe.
Kolekonomin måste bli en internationell verklighet, inte bara en europeisk.
reality (też: fact, real world)
volume_up
realitet {r.wsp.}
The crisis-related budget cuts in various States are an unavoidable reality.
De krisrelaterade budgetnedskärningarna i olika länder är en oundviklig realitet.
Such is the demonstrable reality of our continent's economic history.
Detta är en påvisbar realitet i vår kontinents ekonomiska historia.
Can we accept the lobbyists' product as a reality, which only serves their needs?
Kan vi godta lobbyisternas verk som en realitet, som endast tjänar deras behov?

Synonimy (angielski) dla "reality":

reality

Przykłady użycia - "reality" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Green Paper launches a discussion on the actual future, but ignores reality.
I grönboken inleds diskussionen om själva framtiden, men verkligheten ignoreras.
EnglishThe reality is nevertheless that the Commission and Council are male-dominated.
Sanningen är icke desto mindre den att kommissionen och rådet är mansdominerade.
EnglishHowever, the reality is that we are in it and we have got to make the best of it.
Realiteten är dock att vi är med och därför måste göra det bästa av situationen.
EnglishThese are experts who in reality prepare and handle the EU's military campaigns.
Det är fackmän som i själva verket förbereder och hanterar EU:s militära insatser.
EnglishThat possibility - that is the reality at the moment - will continue to exist.
Den möjligheten - den är reell för tillfället - kommer att fortsätta att finnas.
EnglishThe reality is that fraud is an inescapable counterpart of European integration.
Verkligheten är den att bedrägeriet är av samma väsen som byggandet av Europa.
EnglishIn reality we need to pick up the pieces and work towards the next opportunity.
I realiteten måste vi plocka upp skärvorna och arbeta vidare mot nästa möjlighet.
EnglishWe support your plans and hope that they will become a reality in their entirety.
Vi stöder dina planer och hoppas att de kommer att förverkligas i alla avseenden.
EnglishAlso, in legal terms, we are faced with a reality in which legal documents differ.
Också rättsligt sett har vi en situation där rättsliga dokument skiljer sig åt.
EnglishThere was no place in this debate for the reality of everyday life for consumers.
Det fanns inget utrymme i denna debatt för realiteten i konsumenternas vardag.
EnglishThere was no place in this debate for the reality of everyday life for consumers.
Det fanns inget utrymme i den här debatten för realiteten i konsumenternas vardag.
EnglishThat, though, is the reality, when one considers the links with Hezbollah and Iran.
Det är faktiskt så det är, om man ser till kopplingarna till Hizbollah och Iran.
EnglishIn reality, we therefore have two systems that should be amalgamated in one system.
Vi har alltså i själva verket två system som borde sammansmälta till ett system.
EnglishIn reality, the Blue Card may cause developing countries great intellectual damage.
I verkligheten kan blåkortet orsaka utvecklingsländerna stor intellektuell skada.
EnglishBricks, petrol bombs, pipe bombs and gunfire have been an ever-present reality.
Tegelstenar, bensinbomber, rörbomber och skottlossning har tillhört vardagen.
EnglishTo claim the opposite is to ignore the reality of matters; no one is fooled by that.
Att påstå motsatsen är att bortse från realiteter. Ingen låter sig luras av det.
EnglishClosing one’s eyes to reality has never led to genuine solutions to problems.
Att blunda för verkligheten har aldrig lett till verkliga lösningar på problem.
EnglishI believe that we must keep a grip on reality and focus on what is tangible.
Jag tror att man måste vara verklighetsnära, att man måste söka konkreta former.
EnglishThe demands and the objectives from Lisbon and Gothenburg must now become reality.
Kraven och målsättningarna från Lissabon och Göteborg måste nu materialiseras.
EnglishThe Commission tabled a comprehensive proposal to make this desire a reality.
Kommissionen lade fram ett omfattande förslag för att genomföra detta önskemål.