"purview" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"purview" po szwedzku

EN

purview {rzeczownik}

volume_up

Synonimy (angielski) dla "purview":

purview

Przykłady użycia - "purview" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFirstly, we must have solid fuel within the purview of this programme.
För det första, vi måste ta med det fasta bränslet som en del i detta program.
EnglishIn my view, all these measures fall within the purview of the Member States, not the European Union.
Enligt min mening hör alla dessa åtgärder till medlemsstaternas lagstadgade område, inte Europeiska unionens.
EnglishIt lies beyond the purview of this Parliament and is within the prerogatives of one of our Member States.
Den ligger utanför parlamentets verksamhetsområde och inom ett område där en av medlemsstaterna har ensam behörighet.
EnglishWe know that setting the tax rate is part of income tax and thus falls within the purview of the Member States.
Vi vet att skattens storlek utgör en del av inkomstskatten och därmed faller inom medlemsstaternas ansvarsområde.
EnglishThe shaping of the European Union’s position in foreign policy may not be left exclusively under the purview of diplomats.
Utformningen av Europeiska unionens utrikespolitiska ståndpunkter bör inte överlåtas helt på diplomater.
EnglishThe shaping of the European Union’ s position in foreign policy may not be left exclusively under the purview of diplomats.
Vi har talat om skapandet av befattningen som utrikesminister och inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder.
EnglishHowever, I wish to emphasise that I feel those aspects are more within the purview of our colleagues in the Committee on Foreign Affairs.
Jag vill dock betona att jag menar att de aspekterna mera ligger inom kompetensen för våra kolleger i utskottet för utrikesfrågor.
EnglishThe main issue here concerns the strategies in sectors that are within the purview of national states, for example the health sector.
Den huvudsakliga frågan här rör strategierna inom sektorer som ligger inom de nationella staternas räckvidd, till exempel hälsovårdssektorn.
EnglishAlthough these matters fall within the purview of the Member States, the relevant measures still have to be consistent with Community law.
Även om dessa frågor ligger inom medlemsstaterna ansvarsområde, måste de åtgärder som vidtas fortfarande överensstämma med gemenskapsrätten.
EnglishAs we know, the Directive on Services in the Internal Market excluded healthcare from the competence of the European Union and left it under the exclusive purview of national states.
I direktivet om tjänster på den inre marknaden utesluts som vi vet hälso- och sjukvård från EU:s behörighet och lämnas under nationalstaternas exklusiva behörighet.
EnglishIn this context we believe that many of the issues dealt with by this report are properly in the purview of Member States and not matters on which the EU should try to impose a policy.
I detta sammanhang anser vi att många av de frågor som behandlas i betänkandet hör till medlemsstaternas behörighet, och inte är områden som EU ska försöka utforma politik för.
EnglishIt is unfortunate that, in accordance with the subsidiarity principle, the healthcare sector does not fall under the purview of the European Union and is therefore subject to national legislation.
Det är olyckligt att hälsovårdssektorn i enlighet med subsidiaritetsprincipen inte omfattas av Europeiska unionens befogenheter utan alltså omfattas av nationell lagstiftning.
EnglishWe also welcome the idea that the organisation and validation of lifelong learning are a matter for the Member States and cannot easily be brought within the purview of the EQF.
Vi välkomnar också åsikten att organiseringen och valideringen av det livslånga lärandet ska falla under medlemsstaternas behörighet och att EQF knappast kan komma till användning i denna fråga.